Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603683
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE CATERING

                                                                                                      

                                                                                                        Małomice, dn. 02.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:  Przedszkole    im. Jana Brzechwy

           Ul. B. Chrobrego nr 8,

67-320 Małomice

Zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia:

Organizacja dożywiania części dzieci Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach, ul. B. Chrobrego 8, 67-320 Małomice  polegającej na przygotowaniu i  dostarczeniu całodziennego wyżywienia.

Szacunkowa liczba dzieci: max ok. 25 dziennie. Zamawiający zastrzega, iż podana liczba  dzieci  w okresie obowiązywania umowy ma charakter orientacyjny, tzn. wskazany celem porównania ofert i jednocześnie nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu posiłków dla podanej liczby dzieci.

Wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby dzieci korzystających z posiłków i może ulegać zmianom w trakcie trwania roku szkolnego.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków usługa cateringowa dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat w Przedszkolu im. Jana Brzechwy  w Małomicach

 1. W zakres przedmiotu zamówienia, dotyczącego usługi cateringu wchodzić będzie przygotowanie i dostarczenie opakowaniach jednorazowych posiłków dla max 25 uczniów/dzieci w wieku od 5  do 6 lat.
 2. Usługa cateringowa polegająca na całodziennym zróżnicowanym wyżywieniu dla max 25 uczniów/dzieci w formie:

- śniadania (- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko pochodne, kanapki, herbata 200 ml na dziecko itp.);

- drugiego śniadania (- złożonego z warzyw i/lub owoców, w tym sezonowych);

- obiadu (- zupa i drugie danie: ziemniaki lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, kluski, makaron itp., - danie mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp., - surówka, kompot lub napój);

- podwieczorku (- kanapka lub słodka bułka (ciasto, ciastka) lub desery mleczne, kisiel, budyń, herbata: 200 ml na dziecko lub napój mleczny itp.: woda mineralna, sok).

 1. Posiłki będą dostarczane 5 dni w tygodniu w okresie od 1 września 2022 r. do czasu przeniesienia grupy do nowego obiektu z 2 tygodniowym uprzedzeniem wykonawcy o zakończeniu świadczenia cateringu/ wypowiedzenie umowy
 2. Posiłki w formie: śniadanie, Il śniadanie, obiad, podwieczorek, serwowane będą z zachowaniem cyklu:

- Dostawa śniadania i drugiego śniadania, odbiór naczyń z dnia poprzedniego —   godziny 8.00.

 • Dostawa obiadu i podwieczorku, odbiór naczyń po śniadaniu — około godziny 11.30
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość podania z wyprzedzeniem zmiany godzin dostarczania posiłków na cały okres obowiązywania umowy w pierwszym tygodniu września
 1. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę, przy udziale dietetyka, na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia 5 dni przed okresem jego obowiązywania.
 2. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
 3. Przygotowywane posiłki muszą być zgodne z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.),
 4. Przy przygotowywaniu posiłków należy stosować tylko takie środki spożywcze, które spełniają wymagania, ustalone w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia, w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).
 5. Dostarczanie posiłków następuje transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw.
 6. Przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego żywienia dzieci w wieku od 5 do 6 lat wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
 7. Przygotowywane posiłki muszą być urozmaicone, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych.
 8. Przygotowywane posiłki muszą być z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zamawiającego potrzeb dzieci.
 9. 1 Posiłki muszą być dostarczane w opakowaniach jednorazowych ( porcjowane)
 10. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji resztek i odpadów pokonsumpcyjnych.
 11. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki. W ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym realizowana była usługa nastąpi ewentualna ocena przez Zamawiającego jej wykonania pod względem zgodności z umową.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonania niniejszej umowy.

Miejsce dostarczenia posiłków oraz godziny wydania:

Miejsce dostarczenia posiłków – punkt wydawania posiłków Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach ul/ Szkolna 1, Małomice. 

 Termin realizacji usługi: 

1) rozpoczęcie: 1 września  2022 r.

 • zakończenie: do czasu przeniesienia grupy do nowego obiektu z 2 tygodniowym uprzedzeniem wykonawcy o zakończeniu świadczenia cateringu/ wypowiedzenie umowy
 • godziny: śniadanie 8.00, obiad 11.30
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ponadto

Wykonawca do oferty dołączy:

 1. wypełniony formularz ofertowy;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
 5. zaświadczenie o zakładzie podlegającym urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, / decyzje zatwierdzającą przez sanepid na świadczenie usług cateringowych
 6. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:
 • Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.
 • Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia.
 • Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który spełnił wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i przedłożył ofertę
  o najniższej cenie.
 • W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 • Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole im. Jana Brzechwy w Małomicach,      Bolesława Chrobrego 8, 67-320 Małomice w terminie do 18. sierpnia   2022  do godz. 12.00;   (decyduje data wpływu). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:  „Oferta wykonania usługi zapewnienia posiłków dla części dzieci Przedszkola im. Jana Brzechwy  w Małomicach”. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę.                         

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych. 

 1. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Renata Rynkiewicz - Dyrektor Przedszkola tel. 68 3769323 lub 667583879

podczas nieobecności dyrektora, Małgorzata Reguła, tel:518650133

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Obligatoryjne załączniki do umowy:
 • Przykładowe tygodniowe menu.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.

                                                                                         

                                                                                         Dyrektor

                                                                         Przedszkola  im. Jana Brzechwy 

w Małomicach 

                                                                              Renata Rynkiewicz

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

 1. a) Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy       [1]:

...................................................................................................................................................................

 1. b) Zarejestrowany adres Wykonawcy:

..................................................................................................................................................................

REGON ......................................................... NIP ....................................................................................

 1. c) Dane kontaktowe Wykonawcy:

tel. ................................... fax ................................... e-mail ..........................................................................

Osoba do kontaktu : .......................................................................................................................................

 1. e) dostępność dokumentu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem internetowym - link do strony: http://................................................................................................................................................

                                           

Oferta na:   „Wykonania usługi zapewnienia posiłków dla części uczniów Przedszkola  im. Jana Brzechwy  w Małomicach”

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za maksymalne wynagrodzenie w kwocie:

Cena jednostkowa brutto za 1 osobę/ dzień

Maksymalna liczba osób

Cena oferty brutto (zł)

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz istotnych postanowień umownych i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
 2. a) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiają
 3. b) Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiają
 4. c) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 5. d) Następujące części zamówienia powierzymy następującym podwykonawcom (w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, informacje o podwykonawcach należy zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym spełnienia wymogów udziału w  postępowaniu – zgodnie z ogłoszeniem):

Część: ...................................           wykona podwykonawca: ........................................................

 

.......................................                                ………..................................................................(miejsce, data)                                           (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)