Statystyki

  • Odwiedziło nas: 544206
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 29 dni

Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE CATERING

                                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:  Przedszkole    im. Jana Brzechwy

           Ul. B. Chrobrego nr 8, 67-320 Małomice

Zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Organizacja dożywiania części dzieci Przedszkola     im. Jana Brzechwy w Małomicach, ul. B. Chrobrego 8, 67-320 Małomice z siedzibą grupy Małomice,ul. Szkolna 1 ( MOK) polegającej na przygotowaniu i   dostarczeniu całodziennego wyżywienia.

Szacunkowa liczba dzieci: max ok. 25 dziennie. Zamawiający zastrzega, iż podana liczba  dzieci  w okresie obowiązywania umowy ma charakter orientacyjny, tzn. wskazany celem porównania ofert i jednocześnie nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu posiłków dla podanej liczby dzieci.

Wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby dzieci korzystających z posiłków i może ulegać zmianom w trakcie trwania roku szkolnego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków usługa cateringowa dla dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat w Przedszkolu im. Jana Brzechwy  w Małomicach , siedziba grupy i adres dostawy Małomice,ul.Szkolna 1 ( MOK)

2. W zakres przedmiotu zamówienia, dotyczącego usługi cateringu wchodzić będzie przygotowanie i dostarczenie opakowaniach jednorazowych  posiłków dla max 25  uczniów/dzieci w wieku 6 lat.

3. Usługa cateringowa polegająca na całodziennym zróżnicowanym wyżywieniu dla max 25 uczniów/dzieci w formie:

- śniadania (- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko pochodne, kanapki, herbata 200 ml na dziecko itp.);

- drugiego śniadania (- złożonego z warzyw i/lub owoców, w tym sezonowych);

- obiadu (- zupa i drugie danie: ziemniaki lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, kluski, makaron itp., - danie mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp., - surówka, kompot lub napój);

- podwieczorku (- kanapka lub słodka bułka (ciasto, ciastka) lub desery mleczne, kisiel, budyń, herbata: 200 ml na dziecko lub napój mleczny itp.: woda mineralna, sok).

4. Posiłki będą dostarczane 5 dni w tygodniu w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r , z możliwością dwutygodniowego  wypowiedzenia umowy przez zamawiającego , w związku z przeniesieniem grupy do nowego obiektu przedszkolnego.

5. Posiłki w formie: śniadanie, Il śniadanie, obiad, podwieczorek, serwowane będą z zachowaniem cyklu:

- Dostawa śniadania i drugiego śniadania, odbiór naczyń z dnia poprzedniego — około godziny 8.00.

 Dostawa obiadu i podwieczorku, odbiór naczyń po śniadaniu — około godziny 11.00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podania z wyprzedzeniem zmiany godzin dostarczania posiłków na cały okres obowiązywania umowy w pierwszym tygodniu września

6. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę, przy udziale dietetyka, na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia 5 dni przed okresem jego obowiązywania.

7. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.

8. Przygotowywane posiłki muszą być zgodne z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.),

9. Przy przygotowywaniu posiłków należy stosować tylko takie środki spożywcze, które spełniają wymagania, ustalone w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia, w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

10. Dostarczanie posiłków następuje transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw.

11. Przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego żywienia dzieci w wieku 6 do 7 lat wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

12. Przygotowywane posiłki muszą być urozmaicone, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych.

13. Przygotowywane posiłki muszą być z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zamawiającego potrzeb dzieci.

14. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków oraz sprzątanie, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku.

15. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji resztek i odpadów pokonsumpcyjnych.

16. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki. W ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym realizowana była usługa nastąpi ocena przez Zamawiającego jej wykonania pod względem zgodności z umową. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji usługi będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru.

17. Podpisany przez obie Strony bez uwag protokół odbioru, o którym mowa powyżej, stanowi podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego faktury/ rachunku za przedmiot nim objęty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonania niniejszej umowy.

Miejsce dostarczenia posiłków oraz godziny wydania:

Miejsce dostarczenia posiłków – punkt wydawania posiłków Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach ul/ Szkolna 1, Małomice. 

 Termin realizacji usługi: 

1) rozpoczęcie: 1 września 2021 r.

2) zakończenie: 30 czerwca  2022 r. z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia w dowolnym miesiącu przez zamawiającego

Zamawiający, informuje że umowa o świadczenie usługi może zostać rozwiązana gdy jej dalsza realizacji nie będzie leżała w interesie zamawiającego. Rozwiązanie umowy może nastąpić  za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem od początku tygodnia następującego po 2 tygodni, w którym zamawiający poinformował wykonawcę o wypowiedzeniu umowy. Skrócenie terminu obowiązywania umowy lub odmowa jej zawarcia z przyczyn, których podstawą będą działania władz publicznych nie rodzi po stronie wykonawcy roszczeń odszkodowawczych.   

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ponadto Wykonawca do oferty dołączy:

-wypełniony formularz ofertowy;

-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego,

-oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,

-zaświadczenie o zakładzie podlegającym urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 

Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów: Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia.

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który spełnił wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i przedłożył ofertę
o najniższej cenie.

W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole Publiczne  w Małomicach, ul. Bolesława Chrobrego 8, 67-320 Małomice w terminie od 18.08.2021 do 19.08.2021 r.          do godz. 12.00;   (decyduje data wpływu do siedziby przedszkola). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:  „Oferta wykonania usługi zapewnienia posiłków dla części dzieci Przedszkola                           im.Jana Brzechwy w Małomicach” Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę.                        

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych. 

Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Renata Rynkiewicz - Dyrektor Przedszkola tel. 68 3769323 lub 667583879

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.  

Obligatoryjne załączniki do umowy:

Oferta.

Przykładowe tygodniowe menu.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. 

                                                                                          

                                                                                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Dyrektor Przedszkola 

                                               im. Jana Brzechwy  w Małomicach     

                                                        Renata Rynkiewicz

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

a) Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy   [1]:

...................................................................................................................................................................

b) Zarejestrowany adres Wykonawcy:

..................................................................................................................................................................

REGON ......................................................... NIP ....................................................................................

c) Dane kontaktowe Wykonawcy:

tel. ................................... fax ................................... e-mail ..........................................................................

Osoba do kontaktu : .......................................................................................................................................

e)   dostępność dokumentu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem internetowym - link do strony: http://................................................................................................................................................

                                                

Oferta na:   „Wykonania usługi zapewnienia posiłków dla części uczniów Przedszkola Publicznego w Małomicach”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za maksymalne wynagrodzenie w kwocie:

Cena jednostkowa brutto za 1 osobę/ dzień

Maksymalna liczba osób

Cena oferty brutto (zł)

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz istotnych postanowień umownych i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

a) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

b) Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

c) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

d) Następujące części zamówienia powierzymy następującym  podwykonawcom (w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, informacje o podwykonawcach należy zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym spełnienia  wymogów udziału w  postępowaniu – zgodnie z ogłoszeniem):

Część: ................................... wykona podwykonawca: ........................................................

 

.......................................                          ………..................................................................................

(miejsce, data)                                               (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do                     reprezentowania Wykonawcy)    

 [1]