Statystyki

 • Odwiedziło nas: 544368
 • Do końca roku: 219 dni
 • Do wakacji: 29 dni

Kontakt

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

 

 

 

 

                      MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

                              ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

 

Przedszkole im. Jana Brzechwy , ul.B. Chrobrego 8

Numer identyfikacyjny REGON

 

00000971312087

 

Stan w dniu 01.01.2021 r.

 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

 

E-mail sekretariatu podmiotu

przedszkolemalomice8@wp.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

renatarynkiewicz@wp.pl

Telefon kontaktowy

667583879

Data

2021-03-25

Miejscowość

Małomice

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. LUBUSKIE

Powiat

Powiat żagański

Gmina

 Małomice (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

 [ X ]2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów.

3

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ]W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ]W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

1

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ]NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

 [ X ]NIE

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ]NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

A.budynek ul.B.Chrobrego 8,Małomice-brak dostępności architektonicznej,B-lokal w budynku ul.Szkolna 1-brak barier poziomych i pionowych, toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami,podjazd dla osób poruszających się na wózkach,lokal przedszkola znajduje się na parterze,C.lokal w budynku Bobrzany 70-brak dostępności architektonicznej

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. 1.    Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron        :2

Liczba aplikacji:   0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 ID a11y-urlhttps://ppmalomice.szkolnastrona.pl

ID a11y-status[ X ] Częściowo zgodna

 

 ID a11y-data-sporzadzenie2020-09-30

ID a11y-urlhttps://ppmalomice.szkolnastrona.pl/bip

ID a11y-status[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie2020-09-30

 1. 2.    Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:        0

Liczba aplikacji:    0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowejhttps://ppmalomice.szkolnastrona.pl Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychStrona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wykorzystano następujące narzędzie do oceny strony ; test-Europen internet inculusion initiative ( pod (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa ppmalomice.szkolnastrona.pl . spełnia wymagania w 99,857%. BIP spełnia 100 %. https://ppmalomice.szkolnastrona.pl/bip Zgodność ze standardami:Serwis jest zgodny ze standardami W3C: XHTML 1.0 Transitional WCAG 2.0 (Podwójne A)oraz Section 508

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna1.

 Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny                                                                                                                                            [ X ]TAK
 2.  Kontakt korespondencyjny                                                                                                                                  [ X ]TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów
 4. internetowych                                                                                                                                                      [ X ]TAK
 5.  Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych                                          [ X ]NIE
 6.  Przesyłanie faksów                                                                                                                                                [ X ]NIE
 7.  Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)               [ X ]NIE
 8.  Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                                                                            [ X ]NIE 
 9. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                                                                                   [ X ]NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np;pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemyBluetooth?                                                                                                       [ X ]NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ]NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ]NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ]NIE

 4.Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.     do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość  komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ]NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. 1.    Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ]NIE

 1. 2.      . Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ]NIE

 1. 3.       Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ]NIE

 1. 4.       Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ]NIE