Statystyki

  • Odwiedziło nas: 356169
  • Do końca roku: 100 dni
  • Do wakacji: 276 dni

Kontakt

Treści programowe

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

1

-zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu

-poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

-kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie

- rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku

-kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych; zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą

2

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów

-wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią

-wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę; zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw

-rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie

-poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego; czerpanie radości ze wspólnej zabawy

3

-rozwijanie orientacji w przestrzeni; próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za; konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków

-zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie

poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych

-rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło; rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie

-wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; -rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają

4

-rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych

-rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk

-rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą; uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych

-ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami

-uczenie się wykonywania czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych