Statystyki

 • Odwiedziło nas: 370370
 • Do końca roku: 30 dni
 • Do wakacji: 206 dni

Kontakt

Treści programowe

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

1

-zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu

-poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

-kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie

- rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku

-kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych; zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą

2

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów

-wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią

-wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę; zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw

-rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie

-poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego; czerpanie radości ze wspólnej zabawy

3

-rozwijanie orientacji w przestrzeni; próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za; konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków

-zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie

poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych

-rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło; rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie

-wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; -rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają

4

-rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych

-rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk

-rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą; uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych

-ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami

-uczenie się wykonywania czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

 

 

 

 TRESCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

 

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Doskonalenie dużej motoryki.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
 • Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie na sztukę.
 • Pobudzanie do działań artystycznych.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wyrabianie odwagi i śmiałości.
 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
 • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne