Statystyki

 • Odwiedziło nas: 232694
 • Do końca roku: 19 dni
 • Do wakacji: 191 dni

Kontakt

Treści programowe

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 1. W PRZEDSZKOLU
 2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA
 3. JESTEŚMY BEZPIECZNI
 4. DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

- Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących współżycia w grupie.   

- Wdrażanie do  bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym.

- Zapoznanie z topografią przedszkola i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki.

- Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

- Utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

         Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.

         Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci przez wypowiedzi dzieci

inspirowane tekstem literackim, obrazkiem.

- Kształtowanie rozumienia pojęcia stałości liczby.

- Rozwijanie umiejętności matematycznych w  zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów,  poprawnego posługiwania się określeniami:  nad, pod, obok, na  pomiędzy, najmniej, najwięcej, tyle samo.

- Nabycie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji na kartce papieru.

- Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo- skutkowego podczas zagadek słownych , sensorycznych, logicznych, eksperymentów.

- Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

- Ćwiczenie umiejętności poprawnego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym  doświadczeniem dzieci.

- Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

- Usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

- Zachęcanie do dzielenia się wakacyjnymi wspomnieniami.

- Zapoznanie z  piosenkami.

        

                

  Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapał ją wróbelek niesie tę kruszynę ;
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapała ją żaba i po wodzie płynie
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba

 

 

 

                  PROJEKT EDUKACYJNY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK: DRZEWO

 

Cele ogólne:

- Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za innych.

- Stwarzanie okazji do rozwoju kompetencji językowych, wypowiadania się na określony temat, przedstawiania swojego zdania i uzasadniania go.

- Budowanie pozytywnych doświadczeń literackich przez częsty kontakt z literaturą w formie wierszy, opowiadań bajek i baśni.

- Zapoznanie z obrazem graficznym głoski e na podstawie wyrazu podstawowego ekran.

- Wdrażanie do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno.

- Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.

- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami owoców i sposobami ich wykorzystania.

- Zapoznanie z charakterystycznymi elementami lasu i parku oraz budową drzewa, gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami.

- Wzmacnianie nawyków prozdrowotnych, zachęcanie do zdrowego odżywiania się podczas  samodzielnego przygotowania sałatki owocowej.

- Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zapoznanie ze sposobami ochrony przed katarem.

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu i określania nastroju utworu muzycznego.

- Rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach chromatycznych.

- Zapoznanie z obrazem graficznym cyfr 1i 2 oraz ćwiczenie prawidłowego posługiwania się nimi w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, kontynuowania układów rytmicznych.

- Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego m.in. przez ćwiczenia poranne gimnastyczne, zabawy ruchowe.

- Zachęcanie do wykorzystywania materiałów nietypowych (np. materiału przyrodniczego) do tworzenia prac plastycznych.

- Uwrażliwienie na sztukę, zachęcanie do impresji plastycznych inspirowanych muzyką i improwizacji ruchowej na podstawie obrazów i tekstów literackich.

- Rozwijanie sprawności motoryki małej przez zabawy paluszkowe i masażyki.

- Utrwalenie poprawnego chwytu kreślarskiego przez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne.

 

 

Wiersz do nauki

                                                                                                   Zielone serce

Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało korę,
Zielonoszare liście.
Słuchali chętnie ludzie,
Przechodząc koło drzewa,
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis,
Ukradkiem wyjął nożyk,
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku
Literkę po literce,
Nie wiedział, że pod korą
Zielone płacze serce.

 

 

                                                                          LISTOPAD

PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ „MALI PATRIOCI”

CELE:                      

-  poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych;

-  poznanie historii Święta Niepodległości Polski;

- zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;

- pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych;

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa;

- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych;

- kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych;

- umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.

 

 

Piosenka „Od morza aż do Tatr”

Ref. Od morza aż do Tatr, to Polska to mój świat.

 To serca mego pieśń i skarb. /2x

 1. To kochana ziemia rodzinna, tu znajomy każdy kwiat.

Błyszczą w Słońcu rosy nad ranem i prastary szumi las.

 1. To kochana ziemia rodzinna, śpiewa dla niej każdy ptak.

Pachną wiatrem konie w galopie i spokojnie płynie Wisła, i spokojnie płynie Wisła.

Ref. Od morza aż do Tatr, to Polska to mój świat.

       To serca mego pieśń i skarb./2x

 

Polska to skarb, dla Niej graj, tańcz i śpiewaj.

Polska to skarb, o Nią walcz ! 3x

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 1. Zwierzęta domowe
 2. Zimno coraz zimniej

 

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

-   kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);

 

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;

 

- utrwalenie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;

 

-  poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

 

-  doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych  eksperymentów i obserwacji;

 

- doskonalenie motoryki małej;

 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

 

-  przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

 

- rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

 

- dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;

 

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

 

-  poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

 

- wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

 

-  kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic

 

- przypomnienie nazw zwierząt domowych;

 

- kształtowanie odpowiedzialności;

 

- doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

 

-  doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

 

- kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

 

- integrowanie grupy;

 

- utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

 

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

 

- wprowadzenie liter: M, m, D, d, Y, y;

 

- wprowadzenie liczb: 3, 4, 5;

 

- doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach.

 

 

                                                                TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA
 2. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNE
 3. ŚWIĘTA ZA PASEM
 4. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

 - poszerzanie wiedzy na temat historii Świętego Mikołaja;

- rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

- doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;

- kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;

- kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;

- wprowadzenie liter: K, k, R, r, L, l;

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

- doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;

- wprowadzenie liczb: 6, 7;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

- kształtowanie poczucia empatii i troski;

- rozwijanie sprawności manualnych;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;

- poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;

- doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;

- poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;

- doskonalenie umiejętności projektowania prostych melodii;

- wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;

 - doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;

- kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

- kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;

-  doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;

- doskonalenie percepcji wzrokowej;

- doskonalenie motoryki małej;

- doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-czteroelementowych;

- poszerzenie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;

- rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;

- doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;

- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;

- doskonalenie lateralizacji;

- doskonalenie równowagi;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

 

PIOSENKI NA GRUDZIEŃ

 

Cicho , cicho, cichuteńko

 

1 Cicho, cicho na paluszkach tańczą gwiazdki wokół żłóbka

A kolędę Jezuskowi aniołeczki białe nucą

Cicho, cicho, cichuteńko dziecka nie obudzą

 

2 Cicho, cicho na paluszkach tańczą gwiazdki wokół żłóbka

A pasterze z owieczkami na dzwoneczkach srebrnych grają

Cicho, cicho, cichuteńko, radość dziecku dają

 

3 Cicho, cicho na paluszkach tańczą gwiazdki wokół żłóbka

A dzieciaki uśmiechnięte serca swoje dają

Cicho, cicho ,cichuteńko , kruszynce śpiewają

 

Skrzypi wóz

1 Skrzypi wóz, wielki mróz

wielki mróz na ziemi 2x

Trzej królowie jadą

złoto , mirrę kładą

hej , kolęda, kolęda 2x

 

2 A komuż, takiemu

Dzieciątku małemu 2x

Cóż to za Dzieciątko, musi być paniątko

hej , kolęda, kolęda 2x

3 Pasterze na lirze

Na skrzypeczkach grali 2x

W te strony do szopy , prędko przybiegali

 

hej , kolęda, kolęda 2x

4 To Jezus malutki

To dzieciątko krasne 2x

Cichutkie , milutkie , jak słoneczko jasne

hej , kolęda, kolęda 2x

5 Pójdę ja do Niego ,

Poproszę od Niego 2x

Daj nam Boże Dziecię ,

Pokój na tym świecie

hej , kolęda, kolęda 2x