Statystyki

 • Odwiedziło nas: 427222
 • Do końca roku: 201 dni
 • Do wakacji: 12 dni

Kontakt

Treści programowe

TEMATYKI KOMPLEKSOWE REALIZOWANE WE WRZEŚNIU:

 

W PRZEDSZKOLU.

WAKACYJNE WSPOMNIENIA.

JESTEŚMY BEZPIECZNI.

DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO.

 

TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE W MIESIĄCU WRZEŚNIU.

 

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

- doskonalenie umiejętności argumentowania,

- wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

- utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

- pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

- doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

- utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

- grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

- doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

- utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

- doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

- doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

- rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

- budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

- pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

- poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

- doskonalenie sprawności ruchowej’

- wprowadzenie liczby 1,

- utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

- budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.

 

Zadania do codziennej realizacji:

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

• ćwiczenia ruchowe w ranku

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

• słuchanie tekstów czytanych przez N.

• zabawy na powietrzu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

 

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA REALIZOWANA W PAŹDZIERNIKU

 

DARY JESIENI

DBAMY O ZDROWIE

JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY.

 

TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU.

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

– odczytywanie globalnie nazw warzyw;

– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

– czytanie globalne nazw owoców;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

– wprowadzenie litery I, i; E,e

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

– zapoznanie z numerem alarmowym 112;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

– poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

– doskonalenie sprawności ruchowej;

– rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

 

Zadania do codziennej realizacji:

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

• ćwiczenia ruchowe w ranku

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

• słuchanie tekstów czytanych przez N.

•zabawy i spacery na powietrzu

 

 

TEMATYKI KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W LISTOPADZIE:

 

1.JESIENNA POGODA.

 

2.POLSKA MOJA OJCZYZNA.

 

3.ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ.

 

4. ZWIERZĘTA DOMOWE.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

 

 • utrwalenie nazw członków rodziny;
 • wprowadzenie litery M, m;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
 • przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 • wprowadzenie litery D, d;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • wprowadzenie liczby 4;
 • wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • kształtowanie odpowiedzialności;
 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
 • doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 • integrowanie grupy przedszkolnej;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
 • wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 • poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
 • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 • doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
 • wprowadzenie liczby 5.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

 

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

 

• ćwiczenia ruchowe w ranku

 

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

 

• słuchanie tekstów czytanych przez N.

 

zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

 

 

 

TEMATYKI KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W GRUDNIU:

 

 

 

 1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA.
 2. KIM BĘDĘ , GDY DOROSNĘ.
 3. ŚWIĘTA ZA PASEM.
 4. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE.

 

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie litery K, k;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6;
 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • wprowadzenie litery L, l;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
 • wprowadzenie liczby 7;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
 • doskonalenie lateralizacji;
 • doskonalenie równowagi;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • ćwiczenia ruchowe w ranku
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

słuchanie tekstów czytanych przez N.

 

KOLĘDA NA DZWONKACH

 

 

 

1. Chodziły owieczki po zielonych łąkach,

 

 uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach,

 

 uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień,

 

 to tak zadzwoniły, że klękajcie ludzie.

 

 

 

 Ref. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie

 

 dzwoneczki w szopce,

 

 grajcie, grajcie, grajcie

 

 kolędę owce.

 

 Ludziom na radość,

 

 Bogu na chwałę

 

 dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie

 

 dzwoneczki małe.

 

 

 

2.Wędrowały owce przez głogi i ciernie,

 

 każda swego dzwonka pilnowała wiernie,

 

 zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał,

 

 pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać.

 

Ref. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie...

 

 

 

3.Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej,

 

 do tej szopki małej, do tej szopki biednej,

 

każda kolęduje dzwonkiem na pasterce,

 

 a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce.

 

 

 

Ref. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie...

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA REALIZOWANA W STYCZNIU W GRUPIE „ BIEDRONKI”

 

 1. WITAMY NOWY ROK.
 2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ.
 3. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE.
 4. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

 

 

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • wprowadzenie litery U, u
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 8
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wprowadzenie litery S, s
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • wprowadzenie liczby 9
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

 

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • ćwiczenia ruchowe w ranku
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

 

 

„ZIMA, ZIMA, ZIM”

 

Zima, zima, zima - pada, pada śnieg

 

Jadę, jadę w świat sankami

 

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.......

 

 

 

Zasypane pola - w śniegu cały świat

 

Biała droga hen przed nami

 

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń......

 

.

 

Jaka pyszna sanna - parska raźno koń

 

Śnieg rozbija kopytkami

 

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.....

 

 

 

„KONCERT NA 102 DLA BABCI I DZIADKA”

 

 

 

Hej babciu, hej dziadku, witamy was piosenką 
wesołą i skoczną i bardzo uśmiechniętą.
W piosence sto dźwięków, a każdy pięknie gra
dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa.


Już pora rozpocząć wesołe przedstawienie,
bo każdy chce dla was wystąpić na tej scenie.
I każdy artysta ważną rolę ma
Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA REALIZOWANA W LUTYM W GRUPIE „ BIEDRONKI”

 

 

 

1. BAŚNIE , BAJKI I LEGENDY.

 

2.BALE , BALE W KARNAWALE.

 

3.W DAWNYCH CZASACH.

 

4. WYNALAZKI.

 

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

 

 

 

 

 

 • mowy i myślenia;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • wprowadzenie litery W, w;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;
 • określanie położenia;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • poszerzanie słownika;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • myślenie twórcze;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • poszerzanie słownika;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • myślenie twórcze;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • uwrażliwienie na świat przyrody;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • wprowadzenie litery G, g;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • ekspresja twórcza;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 • sprawność manualna;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • ekspresja twórcza;
 • uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

 

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

 

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

 

• ćwiczenia ruchowe w ranku

 

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

 

• słuchanie tekstów czytanych przez N.

 

• zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

. Bal w przedszkolu dzisiaj,

 

wyszły z szafy misie

 

i proszą laleczki do miłej poleczki.

 

Mała złota trąbka wyskoczyła z kątka,

 

"Tru-tu-tu" - powiada- "

 

zatrąbię wam rada".

 

Ref: Hopsa, hopsa, dana, dana, zabawa udana.

 

Hopsa, hopsa, hola, hola, poleczka z przedszkola.

 

Wesoły pajacyk, kiedy to zobaczył,

 

dzwoneczkami brzęknął i zatańczył pięknie.

 

Piłka w lila kratki wyskoczyła z siatki,

 

"choć jestem okrągła,

 

tańczyć będę mogła".

 

Ref: Hopsa..

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA REALIZOWANA W MARCU W GRUPIE „ BIEDRONKI”

 

 

 

1. W MARCU JAK W GARNCU.

 

2. WIOSENNE PORZADKI W ODRODZIE.

 

3. WITAJ WIOSNO.

 

4. ZWIERZETA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

 

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 rozwijanie mowy i myślenia;

 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • wprowadzenie litery W, w;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;
 • określanie położenia;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;<