Statystyki

  • Odwiedziło nas: 218721
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 246 dni

Kontakt

Treści programowe

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

  1. W PRZEDSZKOLU
  2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA
  3. JESTEŚMY BEZPIECZNI
  4. DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

- Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących współżycia w grupie.   

- Wdrażanie do  bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym.

- Zapoznanie z topografią przedszkola i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki.

- Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

- Utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

         Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.

         Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci przez wypowiedzi dzieci

inspirowane tekstem literackim, obrazkiem.

- Kształtowanie rozumienia pojęcia stałości liczby.

- Rozwijanie umiejętności matematycznych w  zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów,  poprawnego posługiwania się określeniami:  nad, pod, obok, na  pomiędzy, najmniej, najwięcej, tyle samo.

- Nabycie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji na kartce papieru.

- Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo- skutkowego podczas zagadek słownych , sensorycznych, logicznych, eksperymentów.

- Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

- Ćwiczenie umiejętności poprawnego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym  doświadczeniem dzieci.

- Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

- Usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

- Zachęcanie do dzielenia się wakacyjnymi wspomnieniami.

- Zapoznanie z  piosenkami.

        

                

  Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapał ją wróbelek niesie tę kruszynę ;
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapała ją żaba i po wodzie płynie
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba

 

 

 

                  PROJEKT EDUKACYJNY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK: DRZEWO

 

Cele ogólne:

- Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za innych.

- Stwarzanie okazji do rozwoju kompetencji językowych, wypowiadania się na określony temat, przedstawiania swojego zdania i uzasadniania go.

- Budowanie pozytywnych doświadczeń literackich przez częsty kontakt z literaturą w formie wierszy, opowiadań bajek i baśni.

- Zapoznanie z obrazem graficznym głoski e na podstawie wyrazu podstawowego ekran.

- Wdrażanie do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno.

- Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.

- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami owoców i sposobami ich wykorzystania.

- Zapoznanie z charakterystycznymi elementami lasu i parku oraz budową drzewa, gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami.

- Wzmacnianie nawyków prozdrowotnych, zachęcanie do zdrowego odżywiania się podczas  samodzielnego przygotowania sałatki owocowej.

- Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zapoznanie ze sposobami ochrony przed katarem.

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu i określania nastroju utworu muzycznego.

- Rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach chromatycznych.

- Zapoznanie z obrazem graficznym cyfr 1i 2 oraz ćwiczenie prawidłowego posługiwania się nimi w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, kontynuowania układów rytmicznych.

- Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego m.in. przez ćwiczenia poranne gimnastyczne, zabawy ruchowe.

- Zachęcanie do wykorzystywania materiałów nietypowych (np. materiału przyrodniczego) do tworzenia prac plastycznych.

- Uwrażliwienie na sztukę, zachęcanie do impresji plastycznych inspirowanych muzyką i improwizacji ruchowej na podstawie obrazów i tekstów literackich.

- Rozwijanie sprawności motoryki małej przez zabawy paluszkowe i masażyki.

- Utrwalenie poprawnego chwytu kreślarskiego przez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne.

 

 

Wiersz do nauki

                                                                                                   Zielone serce

Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało korę,
Zielonoszare liście.
Słuchali chętnie ludzie,
Przechodząc koło drzewa,
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis,
Ukradkiem wyjął nożyk,
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku
Literkę po literce,
Nie wiedział, że pod korą
Zielone płacze serce.