Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603762
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

NOWA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  IM.JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH 2014-2019

 

WSPÓŁOPRACOWANA Z RODZICAMI NA PODSTAWIE;

 

 

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U, Nr 168, poz. 1324)
            Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były;

* wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz diagnoza pracy przedszkola 

* wnioski z diagnozy aktualnego stanu

*wnioski z debat z rodzicami i pracownikami przedszkola

* informacje ,sugestie rodziców umieszczane w ciągu roku na tzw „gadajęcej ścianie „

 

Projekt Koncepcji  został przedłożony do wglądu rodzicom i przeanalizowany wspólnie z Radą Rodziców w celu wniesienia własnych sugestii do projektu .

 

 

KOncepcja po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców przyjęta do realizacji Uchwała Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Nr…………….. z dnia………………

 

             

 

STAN WYJŚCIOWY  – gdzie jesteśmy

Przedszkole Publiczne im.Jana Brzechwy swoim zasięgiem obejmuje miasto Małomice i okoliczne siołectwa ; Lubiechów,Śliwnik,Żelisław,Pruszków,Bobrzany. . Organem prowadzącym jest Gmina Małomice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kuratorium Oświaty.                      

Placówka główna położona jest z dala od miasta,przy drodze powiatowej w kierunku Szprotawy przy ulicy B.Chrobrego 8. Do przedszkola należy grupa zamiejscowa z siedziba w Bobrzanach ( 3-6 latki)  jak również grupa 3-4 latki z siedziba w MOK przy ulicy Szkolnej 1.  

Przy przedszkolach do dyspozycji dzieci sa place zabaw. Dzieci mają tu wiele możliwości do aktywności w zabawie i w poznawaniu przyrody, czemu sprzyja różnorodny sprzęt rekreacyjny ,sprzęt mobilny . Budynki sa przystosowane na przedszkola . wyposażenie  stwarzają dzieciom, doskonałe i bezpieczne warunki pobytu  zabawy, rozwoju. W budynku przy ulicy Chrobrego mieści się 4 grupy; jedna grupa 3-4 latków,dwie grupy 5-6 latki i jedna grupa 5 latki przy ul.Szkolnej jedna grupa 3-4 latki i w Bobrzanach grupa 3-6 latki. Każda grupa ma swoje sale ,toalety sa usytuowane na korytarzach .Sale urzadzone sa estetycznie estetycznie , wyposażone w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw  dobrane do wieku dziecka, meble dziecięce dostosowane do wzrostu dzieci, wszystkie zgodne z zasadami ergonomii. . Ponadto znajduje się sala przeznaczona na gabinet  logopedyczny.  

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest 100- 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielonych na oddziały. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 osób tj. 10 nauczycieli,( w tym ksiądż i katecheta)  oraz 7 pracowników administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wyższe, magisterskie wykształcenie pedagogiczne z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. Wśród nauczycieli jest 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczyciel mianowany, 1 nauczyciel kontraktowy, . Dodatkowo kadra pedagogiczna wspomagana jest poprzez zatrudnianie na umowe o dzieło logopedę , instrukorów zajęć muzyczno-ruchowych , korekcyjnych i lektorów języka angielskiego. Ci specjaliści prowadzą nieodpłatne dla dzieci zajęcia dodatkowe.

 •  W każdej grupie ;5 godzin tygodniowo język angielski
 •                               30 min zaj.korekcyjne
 •                                30 min zaj,ruchowo muzyczne
 • w grupach zerowych 1 godzina religii

Kazdego dnia godziny realizacji podstawy programowej wydłużane są o czas trwania zajęć dodatkowych. Podczas wszystkich zajęć dodatkowych zapewniona jest opieka nauczyciela danej grupy. Instruktoży i lektorzy opłacani są z budżetu przedszkola. Rodzice ponoszą jedynie opłaty 1 zł za czas pozostawania dziecka w przedszkolu powyżej godzin realizacji podstawy programowej.

Zapewniamy chętnym dzieciom 3 posiłki dziennie. Ocena jadłospisów i przestrzegania HACCP podczas kontroli jednostek Sanepidu jest najwyższa tzn 50 pkt /50 i 49/50.

Uwzględnia się sugestie rodziców co do diet dzieci ( bezglutenowa,białkowa,bezmleczna).                       Planowanie wzrostu opłat za posiłki ( wsad do kotła) konsultujemy z Rada Rodziców i Burmistzrem Małomic.

 

Pobyt dziecka  w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który jest przestrzegany. Odstepujemy od ścisłego przestrzegania godzin zegarowych poszczególnych czynności. Jest to dopasowane do zachowań i potrzeb dzieci . Ściśle jednak przestrzega sie podział czasu ; conajmniej 1/5 na zabawę i pobyt na powietrzu, najwyżej 1/5 na zaj.dydaktyczne i 2.5 – pozostałe. W sytuacji,kiedy warunki pogodowe uniemożliwiaja na 1/5 czasu przebywania na powietrzu- czas ten jest przeznaczany na różne formy zabawy dzieci .  Praca dydaktyczna jest zróżnicowana i obejmuje różne dziedziny i zagadnienia: matematyczne, mowy i myślenia, społeczno-kulturowe, fizyczne, środowiskowe oraz pracę twórczą. Pozostały czas zagospodarowany jest aktywnie przez same dzieci.  W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko samo tworzy i manipuluje. Stosuje sie indywidualizacje, róznorodne aktywne metody pracy przy zmieniajacej sie przestrzeni edukacyjnej. Dzień pobytu w przedszkolu poddawany jest wspólnej ewaluacji. Planowanie pracy jest poprzedzone dokładnym rozpoznaniem potrzeb,zainteresowań dzieci,oraz aktualnym stopniem ich rozwoju.Wspólnie z rodzicami analizuje sie stan aktualny oraz propozycje działań ,form pracy i współpracy. Efekty rozwoju analizuje sie również przy włączeniu rodziców,ewentualnie jako wsparcie-specjalistów.

Poprzez stwarzanie dzieciom okazji do dokonywaniu wyboru umożliwia sie im działania i inspiracje na rzecz własnego rozwoju.

Rozpoznawane zainteresowania ,zdolności,problemy dzieci,zdiagnozwany stan aktualnego rozwoju, potrzeby rodzin,środowiska lokalnego oraz aktualnych sygnałów zycia codziennego stanowią wytyczne do opracowywania planów działań przedszkola, dostosowania nowatorskich treści,metod,form . Na podstawie powyższego opracowywano i wdrażano przedsięwzięcia, programy,zadania, które rozszerzaja treści podstawy programowej, wspierają naturalny rozwój dzeicka zgodnie z ich naturalnym potencjałem,wyposażają w wiedzę i umiejetności warunkujące funkcjonowanie w otoczeniu rówieśników i dorosłych oraz przygotowujące do rozpoczęcia nauki w klasie I.

Analiza wynikówcorocznego  badania losów absolwentów,rozmowy z nauczycielami SZP oraz z rodzicami wskazują,że nasi absolwenci radzą sobie dobrze w szkole i w życiu codziennym poza szkołą.

W ostatnich latach zauważa się coraz wieksze zainteresowanie rodziców dzieci 3-4 latnich edukacją przedszkolną. Na potrzeby zapewnienia wszystkim chętnych dzieciom udziału w edukacji od lutego 2013 została utworzona dodatkowa grupa dla dzieci 3-4 letnich. Początkowo liczyła 15 dzieci,lecz pod wpływem promocji edukacji przedszkolnej do końca roku szkolnego 2013/2014 liczba dzieci w grupie wzrosła do 25 .

Jest to efekt naszych działań ; imprezy,festyny,pokazy taneczne i teatralne dzieci przedszkolnyvh dla mieszkańców Małomic pokazują rodzicom wpływ pobytu w przedszkolu na rozwój dziecka. Ponadto rozpowszechnione treści na ogólnodostępnej stronie przedszkola www.ppmalomice.szkolnastrona.pl ,wystawy  prac plastycznych w instytucjach ogólnodostępnych,udział dzieci w gminnych imprezach zachęcaja rodziców .

Na rok szkolny  zgłoszono do przedszkola dzieci 3-4 letnie 56 i wszystkie zostały przyjete ( przy zestawieniu w latach poprzednich 100% większa liczebność)

 

W sytuacji rozpoznania problemów u dziecka czy w jego rodzinie uaktywnia sie proces pomocy, w zależności od ważności problemu ; rozmowa z rodzicami,z instytucjami pomocowymi i wspierajacymi rodzinę , z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,w uzasadnionych przypadkach z OPS i Kuratorem sądowym

 

W przedszkolu funkcjonują zespoły nauczycieli , którym delegowane są zadania i obowiązki. Niezależnie od tego w sytuacjach doraźnych ,zespoły współpracuja ze sobą,opracowuja srodki zaradcze,dokonują analizy sytuacji , wspólnie szukają i wdrażają metody i formy pracy adekwatne do zdiagnozowanej wcześniej sytuacji.Są wsparciem dla Rodziców i dzieci jako specjaliści.

 

 

Nasze przedszkole ma już wypracowane swoje tradycje, związane ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. Aktywnie włącza się w działania , wynikające z potrzeb środowiska, o zasięgu  miejskim, powiatowym i ogólnopolskim.

Przy współpracy z rodzicami, organem prowadzącym , z MOKiem na miarę środowiska lokalnego i powiadu od lat jesteśmy organizatorami ;

1.Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

2.Powiatowy Przegląd Tańców Dziecięcych

 1. Zielony Marsz
 2. Dzień Seniora
 3. WOŚP
 4. Obchody Świat Narodowych;delegacje dzieci,rodziców i pracowników w gminnych obchodach - capsztyk
 5. Festyny rodzinne dla społeczności Małomic i okolic
 6. Koło taneczne dla dzieci uzdolnionych muzycznie
 7. Koło teatralne z udziałem rodziców
 8. Quizy sportowe dla całych rodzin naszych wychowanków
 9. uroczystości zwiazane z dniem Babci i Dziadka,Mamy i Taty
 10. imprezy mikołajkowe,andrzejkowe,bale karnawałowe
 11. uczestniczymy w konkursach plastycznych gminnych,powiatowych i ogólnopolskich
 12. organizujemy cykliczne spotkania z policjantami,ratownikiem medycznym,strażakami
 13. zajęcia pokazowe, koleżeńskie,dni otwarte

 

Gmina jako organ prowadzący finansuje w dużej mierze działalność przedszkola zapewniając płace dla personelu, utrzymanie  budynku (większe remonty).Wykorzystywane sa finanse z Komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych (corocznie opłacany logopeda, zakup sprzętu mobilnego, mebelek dla dzieci do 3 sal spełniajacych normy ergonomii, zakup materiałów i uszycie stroi do tańców ) Gmina traktuje przedszkole głównie jako placówkę o charakterze usługowym, zapewniającą opiekę nad dziećmi mieszkańców. Wiąże to się z wymaganiami w zakresie bezpiecznego pobytu dzieci w placówce w dogodnym dla rodziców czasie. Znalazło to odzwierciedlenie w statucie przedszkola jako określenie godzin pracy zgodnie z potrzebami rodziców.

Ze składek Rady Rodziców zakupiono meble do sali, wykonano płot"kuty" przy wejściu głównym, elewacje przy wejściu głównym,wyłożenie płyt TERAZZO przy wyjściu na plac z sali grupy 5-6 latków.

 

 

Zarządzanie przedszkolem,decyzje oparte sa na diagnozie i współpracy ze wszystkimi pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszelkie zamierzenia, plany,wydatki  są konsultowane z RP i RR, poddawane analizie. Stosuje sie delegowanie uprawień . Bardzo dobrze  funkcjonuje praca zespołowa i praca Rady Rodziców.

Od roku szkolnego 2013/2015 funkcjonuje nowatorskie i wysoce efektywne sposoby zebrań,zbierania informacji,sugestii. Są to debaty i tzw " gadająca ściana".

Ponadto rodzice i nauczyciele wspólnie uczestniczą w ogólnopolskich programach " Rodzice ,uczniowie kapitałem nowoczesnej szkoły" co pozwala na uaktywnienie rodziców do współpracy,wspólne wypracowanie programów , wypracowanie warsztatowych spotkań nauczycieli z rodzicami i włączenie pozostałego personelu pedagogicznego.

Sprawne zarządzanie przedszkolem warunkuje pozyskiwanie funduszy  spoza budżetu przedszkola na potrzeby dzieci ( projekty pisane przez RP oraz  przez Radę rodziców).Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi

Kontrola PPSP z Żagania oraz przeglądy,lustracje inspektora BHP wykazała,że wszystkie wymagane przepisami przeglądy,pomiary,aktualizacje,konserwacje są dokonywane planowo i zgodnie z prawem i wymogami. Nie wykazano nieprawidłowości. Jakiekolwiek zalecenia wykonywane są na bieżąco.

 

 

PRZEDSZKOLE W OPINII RODZICÓW ;

informacje zebrane podczas 2 debat oraz tzw 'gadającej ściany" i spotkania warsztatowego;

Czy przedszkole zapewnia twojemu dziecku dobrą opiekę?
- Jest tu bezpiecznie, rodzina życzliwa atrmosfera, odpowiedzialny personel
- Przedszkole spełnia wszystkie wymogi służb pożarniczych, sanepidu, nadzoru budowlanego i Kuratorium lubuskiego oraz Burmistrza Miasta.
- Jest tu miejsce również dla dzieci niepełnosprawnych.
- Dzieci mogą odpoczywać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (np. te, które lubią spać, mogą się przespać, inne leżą spokojnie podczas czytania bajki).
- Codziennie jakiś czas dzieci spędzają na świeżym powietrzu, jeśli tylko warunki pogodowe sprzyjają.
- Jedzenie jest smaczne i ładnie podane, wartościowe,zdrowe

Jaki kontakt mają dzieci ze swoimi wychowawcami?
- Widać, że nauczyciele lubią pracować z dziećmi.
- Wychowawcy są pełni inwencji, pasji działania, a jednocześnie czujni w razie sytuacji trudnych.
- Nauczyciele są dobrymi obserwatorami, dobrze znają dzieci, chcą i potrafią im pomagać.
- Wychowawcy mają ze sobą dobry kontakt (np. często spotykają się i omawiają sprawy dotyczące dzieci).

- dzieci są ufne,otwarte, mogą liczyć na wsparcie w każdej sytuacji

Jaką rolę odgrywają w przedszkolu rodzice?
- Chętnie biorą udział w ciekawych  przedszkolnych uroczystościach
- Pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest dobra wymiana informacji: rodzice wiedzą, co się z ich dzieckiem dzieje w przedszkolu, a nauczyciele znają sytuację rodzinną dziecka.
- Rodzice mają nieograniczony dostęp do wychowawców i dyrekcji przedszkola.
- Wychowawcy lubią rodziców i potrafią z nimi rozmawiać nawet o trudnych problemach.
- Atmosfera w przedszkolu sprzyja nawiązywaniu kontaktów między rodzicami.

–        Rodzice współdecydują w sprawach dotyczących funkcjoniwania przedszkola,jego działań, są proszeni o podejmowanie decyzji,opiniowanie i wnoszenie swoich sugestii

–        segestei rodziców , ich propozycje są wdrażane w miarę możliwości, odmowa jest uzasadniana np. Niezgodnościa z podstawą prawną

–        rodzice maja mozliwość zapoznania się z planami działań,z dokumentacją przedszkola i moga wnosić swoje propozycje

–        rodzice czuja sie w przedszkolu doceniani i ważni

Jaki jest kontakt przedszkola z rodziną dziecka?
- Dyrekcja przedszkola i wychowawcy są dostępni bez ograniczeń.
- Nauczyciele znają sytuację rodzinną dzieci i dostosowują swoje działania do tej sytuacji.

Czy wychowawcy są przygotowani do pracy z dziećmi wyjątkowymi?
- Wychowawcy wiedzą, jak pomóc dziecku z problemami emocjonalnymi.
- Przedszkole w sposób szczególny pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- rodzicom umożliwia sie ko takty ze specjalistami

Czy dzieci mają wystarczająco dużo okazji do zabawy?
- Zajęcia przedszkolne są różnorodne, ciekawe i dostosowane do zainteresowań dzieci
- Dzieci często mogą same decydować, w co będą się bawić.
- W przedszkolu jest dużo pomocy dydaktycznych i zabawek kształtujących wyobraźnię dziecka.
- Kiedy dziecko prosi o pomoc (w zabawie, w rozwiązaniu problemu, w rozstrzygnięciu konfliktu), zawsze ją otrzymuje.
- Wychowawcy stawiają przed dziećmi wysokie, ale dostosowane do ich możliwości wymagania.
- Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem. Są aktywne, zadają dużo pytań, zgłaszają swoje uwagi, są samodzielne.

Czy przedszkole sprzyja rozwojowi twórczemu i poznawczemu?
- W przedszkolu jest duży wybór zajęć twórczych.
- Dużą wagę przywiązuje się do tradycji
- Przedszkole zapoznaje dzieci z kulturą różnych regionów Polski, daje dzieciom odczuć, że są częścią większej społeczności.

- stwarzane sa okazje do prezentacji dzieciecych zdolności , twórczości

Czy przedszkole sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, duchowemu i moralnemu?
- Spontaniczność dzieci nie jest tłumiona, dzieci mogą wyrażać wprost swoje uczucia i opinie (o ile nie krzywdzi to kogoś innego).
- Dzieci nie ukrywają swoich emocji, mają poczucie bezpieczeństwa.
- Wychowawcy potrafią budować w dzieciach wiarę we własne możliwości.
- Dzieci są zachęcane do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami. Są śmiałe i dumne ze swoich osiągnięć.
- Zasady postępowania są jasne i precyzyjnie określone; dzieci i rodzice znają je. Dzieci rozumieją system kar i nagród. Nigdy nie są odrzucane z powodu swojego zachowania, swojej inności czy problemów, które mają.
- W przedszkolu w sposób systematyczny dąży się do wzmacniania dobrych i wygaszania niepożądanych zachowań dzieci.

Czy przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu?
- Są sytuacje, w których dzieci mają wolność wyboru i same podejmują decyzje
- Nauczyciele uczą dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, uczą sztuki negocjacji i kompromisu, nieagresywnego wyrażania potrzeb i emocji.
- Dzieci próbują samodzielnie rozwiązywać spory między sobą.
- Przedszkole uczy pracy zespołowej i współpracy w zabawie.
- Dzieci mają pewne obowiązki i wykonują prace na rzecz własnej grupy.
- Dzieci lubią swoje przedszkole i czują się jego ważną częścią.

Czy przedszkole wyróżnia się czymś szczególnym?
- Przedszkole ma swoje święta, kultywuje własną tradycję.
- W przedszkolnych imprezach moja mozliwość brać udział całe rodziny
- Przedszkole podejmuje działania na rzecz integracji swoich wychowanków z innymi placówkami edukacyjnymi na terenie powiatu

–        w przedszkolu wszystkie zajęcia dodatkowe sa nieodpłatne i dla wszystkich dzieci

 

 

Na podstawie obserwacji w jakie umiejetności , postawy i wiedzę dzieci sa wyposażane podczas pobytu w naszym przedszkoli;?

–        dzieci radzą sobie z problemami i sa uczone wyrażanie własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

–        nawiązują z łatwościa kontakty z dorosłymi i z dziećmi

–        udoskonalona jest samoobsługa

–        dokonuja wyboru, wykształcone sa umiejetności organizatorskie,

–        poprzez organizacje spotkań z policjantami,z ratownikiem medycznym , udział w próbnych ewakuacjach dzieci nabyły wiedzę jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, jak unikać zagrożeń i kiedy mówić NIE

–        znaja swoje prawa i obowiązki

–        zajęcia i działania wykształcaja u dzieci tolerancję,odpowiedzialność,kreatywność,cierpliwość,uczenie sie na błędach , wnioskowanie

–        są dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole

Sugestie rodziców;

–        więcej spacerów

–        wzbogacić o nowy plac zabaw na podwórku

–        podwieczorki wzbogacić o owoce

–        częstsze spotkania z logopedą

–        nie wyróżniać dzieci

–        wprawadzac programy o profilaktyce zdrowotnej

–        nadal wyposażać dzieci w wiedzę i umiejetności  warunkujace rozwój oraz podtrzymywac prace na dotychczasowym poziomie

–        organizować dla dzieci spotkania z przedstawicielami róznych zawodów ( spośród rodziców)

–        wszystkie ogłoszenia umieszczć na jednej tablicy głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Ø  Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Ø  Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Ø  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Ø  Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

Ø  Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Ø  Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.

Ø  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Ø  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Ø  Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Ø  Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Ø  Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Ø  Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

Ø  zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

Ø  tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,

Ø  wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

Ø  kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne,

Ø  przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

Ø  organizuje sprawne  zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku,

Ø  wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników

Ø  analizuje i ocenia efekty swojej pracy

traktuje rodziców jako kapitał nowoczesnego przedszkola

 

 

 

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu:

Dziecko jest:

 • · ciekawe świata
 • · radosne
 • · ufne w stosunku do nauczycieli
 • · aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • · kulturalne i tolerancyjne
 • · uczciwe i prawdomówne
 • · twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej
 • · odpowiedzialne i obowiązkowe
 • · świadome zagrożeń

Misja dotycząca  dziecka:

W naszym przedszkolu dziecko:

Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju

Rozwija aktywność twórczą

Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką

Obcuje ze sztuką

Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości

Poznaje swoje prawa i obowiązki

Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

 

 

Model absolwenta przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole…

- wykazuje:

 • · motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • · umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z

posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

 • · umiejętność koncentracji, wytrwałość
 • · umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie

współdziałać z rówieśnikami

 • · samodzielność
 • · tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • · odporność na stres

- posiada:

 • · zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób

zrozumiały dla innych

 • · wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • · podstawową wiedzę o świecie
 • · pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane

nie hamowały jego aktywności

- umie :

 • · cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona

zadanie

- rozumie i zna :

 • · prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
 • · zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • · zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania
 • · kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe
 • · potrzebę szanowania przyrody i środowiska

- nie obawia się:

 • · występować publicznie
 • · reprezentować grupę, przedszkole
 • · chwalić się swoimi pomysłami
 • · wykazywać inicjatywę w działaniu
 • · wyrażania swoich uczuć

 

 

WSZELKIE PLANOWANE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA ZMIERZAJĄCE DO ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEGO ROZWOJU DZIECI W LATACH 2014-2019 BĘDĄ OPARTE NA;

-diagnozie aktualnych potrzeb i stopnia rozwoju dzieci,środowiska lakalnego ,rodzinnego

–        zgodnie z prawem i wytycznymi oświatowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych

–        na podstawie sugestii i wyników badania losów absolwentów, sugestii i wnisków nauczycieli klas I-III

–        sugestii , informacji rodziców wynikających z debat,zebrań warsztatowych,spotkań z Radą Rodziców

–        sugestii , informacji pracowników przedszkola wynikających z debat,zebrań warsztatowych,Rad Pedagogicznych

 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową

formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

 • · Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne

mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,

 • · Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała

i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

 • · Opowieść ruchowa,
 • · Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • · Praca szkolna K.Orffa,
 • · Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • · Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA –

zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

 • · Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych,

relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,

 • · Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:

- Alfabet Piosenek,

- Śpiewane Litery,

- Wierszyki do Rysowania,

 • · Relaksacja,
 • · Techniki parateatralne,
 • · Bajkoterapia,
 • · Zabawy paluszkowe,
 • · Drama,
 • · Pantomima,
 • · Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania............

 

 

 

 

 

SZCZEGÓLOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA I EALIZACJI KONCEPCJI;

 

1.      DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA I WSPIERANIE JEGO POTRZEB

Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje

(…) na każdym etapie drogi wychowawcę

zdolnego do udzielenia mu pomocy

w stopniowym zdobywaniu sił i zapału

koniecznych do wypełnienia jego

ludzkiego przeznaczenia.

M. Debesse

 

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego.  Sprzyjać temu będzie:

·         pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

·         rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

·         diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

·         indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz  dzieci zdolnych

·         podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

·         wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,

·         rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,

·         stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,

·         dbanie o bezpieczeństwo dziecka,

·         wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

·         podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,

·         dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,

·         kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

·         wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy  plastycznej,

·         promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:

Ø  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

Ø  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

Ø  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

Ø  kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

Ø  wyrabianie postaw proekologicznych.

 

Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

 

2.      INSPIROWANIE KADRY PEDAGOGICZNEJ DO TWORZENIA NOWATORSKIEGO I TWÓRCZEGO STYLU PRACY

Pozwólcie dziecku rozbić pozorną taflę swojego wizerunku,

By mogło odkryć niezmierzone pokłady wyobraźni,

Tak długo tkwiące w jego wnętrzu i duszy.”

S. Szuman

 

Umiejętne  wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające:

·         zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać   zdolności wychowanków,

·         współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci /powoływanie zespołów nauczycieli/,

·         współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,

·         zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć, kontynuacja programów własnych,

·         otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu,

·         systematycznemu doskonaleniu nauczycieli w ramach WDN i różnorodnych  form doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola, 

·         dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

Ø  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

Ø  metody „Dobrego Startu” wg prof. M. Bogdanowicz, metody Odimiennej nauki czytania wg Majchrzak,

Ø  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne,

Ø  metody pedagogiki zabawy,

Ø  metody projektów

 

·         bogaceniu wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego poprzez wykorzystanie :

Ø  technik relaksacyjnych,

Ø  bajkoterapii,

Ø  muzykoterapii,

Ø  dramy.

·         efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do wymiany informacji  /e – maile, strony internetowe, blogi/, a także do uatrakcyjnienia pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami. 

 

3.      INTEGRACJA PRZEDSZKOLA Z BLIŻSZYM I DALSZYM ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Partnerstwo z całym światem rozpoczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem”

A. Różanek

 

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych  przez placówkę działaniach.

 Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

·         zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, 

·         organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów, debat

·         pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./,organizacja spotkań ze specjalisty w razie zdiagionozowania problemu

·         prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/,

·         spotkania adaptacyjne,

·         wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,

·         konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce 

·         Mama i Tata w przedszkolu – rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka

·         założenie Klubu Twórczych Rodziców,- zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i propozycjami rodziców

·         pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

 • Włączenie i zaktywizowanie rodziców do podejmowania decyzji dotyczacych organizacji pracy,funkcjonalności i działań ( zgodnie z przepisami prawa)
 • Włączenie rodziców do opiniowania,współdziałania w formie partnerów
 • Działania oparte na taemie ; personel-rodzice-dziecko w ramach warsztatów

 

Bardzo ważna podczas realizacji założeń koncepcji jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest  integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

·         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna  strona www,  artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./  - promowanie placówki,

·         redagowanie przez nauczycielki gazetki przedszkolnej,

·         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, prośrodowiskowe,kulturalne, akcje charytatywne na rzecz dzieci potrzebujacych pomocy, itp./,

·         pozyskiwanie informacji o losach absolwentów – dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,

·         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego

·         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, itp./,

zapraszanie na spotkania ludzi róznych zawodów

·         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

·         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,  

·         współpraca z Urzędem Miasta Małomice,

·         współpraca z instytucjami, zakładami, MOK,OPS

·         współpraca z przedszkolami z powiatu 

·         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

·        wdrażanie umiejętności nabytych w Programie NOWOCZESNA SZKOŁA.RODZICE I UCZNIOWIE KAPITAŁEM NOWOCZESNEJ SZKOŁY.

 • udział w ogólnopolskim Programie  badaniu “uwrunkowania umiejętności komunuikacyjnych dziecka“
 • udział i realizacja europejskiego projektu „EDUKACJA,PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI,ICH RODZICÓW,OPIEKUNÓW,WYCHOWAWCÓW“.

·         współpraca z doradcą metodycznym,

·         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.,

·         współpraca ze związkami zawodowymi.

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.

Podczas  organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

 

4.      ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM ZAPEWNIAJĄCE JEGO SPRAWNE FUNKCJONOWANIE

 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny,

warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Praca zespołów oparta na wspóldziałaniu,wymianie   informacji,poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań.Zespół pedagogiczny wzbogacony o decyzyjność i prce rodziców.. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.  Wymieniać sie informacjami i wspomagać.

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

 • skuteczny ,zgodny z prawem oswiatwym i znanym przez pracowników nadzór pedagogiczny sprzyjający zespołowym działaniom nauczycieli
 • jasny dwukierunkowy przekaz informacji
 • umożliwienie wszystkim pracownikom przedszkola,rodzicom i w pewnych sprawach właczenie dzieci do pedejmowania decyzji w sprawach przedszkola ( zgodnych z przepisami)

·         organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej, ścisła współpraca ze specjalistami zewnetrznymi z odpowiednimi uprawieniami

·         podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,

·         wspólnego wypracowywania zasad przyznawania nagród jako jednego z elementów systemu motywacyjnego,

·         wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,

·         doskonalenia metod i form współpracy  wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,

·         rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,

·         współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,

·         współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,

·         podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć.

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.

Inspirować wraz z rada Pedagogiczna rodziców do aktywnego uczestnictwa- podejmowania decyzji,opiniowania,udziału w działaniach przedszkola

 

      DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

 

Każdy pracownik pedagogiczny i Rada Rodziców oraz podczas debat obecni rodzice otrzymują egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.         Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie. Rodzice mogą wnosić propozycje do modyfikacji koncepcji- praca zespołowo-warsztatowa

Powołany zostanie zespół nauczycieli, który raz w roku podda ocenie działania podejmowane na rzecz realizowania koncepcji. Koncepcja będzie także ulegała modyfikacjom wynikającym z bieżących potrzeb oraz powstającym pod wpływem wyników sprawowanego nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego. 

 

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

1.      Stosowane nagrody:

·         pochwała indywidualna,

·         pochwała przed całą grupą,

·         pochwała przed rodzicami,

·         oklaski,

·         emblematy,

·         przydział funkcji.

2.      Stosowane kary:

·         brak nagrody,

·         upomnienie ustne,

·         czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

·         chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

·         poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

diagnozowanie stopnia rozwoju;karty diagnozy i obserwacji rozwoju,

analiza zachowań w projektowanych oraz codziennych sytuacjach

analiza prac,wytworów dzieci

·         informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

·         półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

·         bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

·         przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie

 

·         prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

·         teczek prac i innych dokumentów,

·         arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, arkuszy osiąganych umiejętności dziecka,

·         albumów, kronik,

·         materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

·         rozmów.

Badania losów absolwentów

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

·         ankiet,

·         rozmów z nauczycielami, rodzicami,

·         hospitacji,

·         obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

·         arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

·         innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

·         nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez

 

 

Koncepcja pracy przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach 2014- 2019 wraz z załącznikami w czerwcu 2019 r. została poddana analizie Rady Rodziców. Po przeanalizowaniu, Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wnoszą, by założenia koncepcji były realizowane w kolejnych latach.

Modyfikacje będą opracowywane na każdy rok szkolny w związku ze zmianą zadań rocznych placówki, wynikających z wniosków z diagnozy, znajomości potrzeb środowiska lokalnego, zainteresowań dzieci oraz priorytetów ministerialnych.