• Odwiedziło nas: 207081 osób
  • Do końca roku: 195 dni
  • Do wakacji: 3 dni
Wtorek, 2018-06-19
Imieniny:
Gerwazego, Protazego

Warsztaty

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności » ROK 2015/2016 » Warsztaty

Warsztaty

                 „ Przemoc w rodzinie a oświata”

 

            Dnia  28.09.2015r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkola, które poprowadził Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Paweł Graf         wraz z pracownikiem socjalnym Panią Agnieszką Kwiatkowską. Warsztaty odbyły się w formie rozmowy (dyskusji) między nauczycielami a prowadzącymi na podstawie prezentowanych filmów.

 

Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy

w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji

i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie, poprzez realizację celów szczegółowych:

 

•  udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (...), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia

i krzywdy moralne u osób dotkniętych.

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.

 

Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie ma też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi ją i jej rodzinę

    Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy

    w rodzinie: Policja, Prokuratura, przedstawiciele Oświaty, Służba Zdrowia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe.

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu jest -  integrowanie i koordynowanie działań powyższych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 

•  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

•  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

•  inicjowanie działań w stosunku od osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

-  monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy (...)

-  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Uczestników warsztatów zapoznano z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 25 lipca 2005 r.(Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) oraz praktycznymi aspektami stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245).

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych

i realizowanych przed przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

Zadania placówek oświatowych:

 

- rozpoznać sygnały świadczące o doznawaniu przez dziecko form krzywdzenia, zaniedbania,

- utrzymywać kontakt z rodziną dziecka,

- wystąpić do sądu o wgląd w sytuację rodziny,

- powiadomić policję lub prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

- udzielić wsparcia,

- skierować do specjalistycznej placówki, poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

- monitorować sytuację dziecka i rodziny, współpracując z innymi służbami

i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.