• Odwiedziło nas: 207080 osób
 • Do końca roku: 195 dni
 • Do wakacji: 3 dni
Wtorek, 2018-06-19
Imieniny:
Gerwazego, Protazego

Co nowego

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności » ROK 2015/2016 » Co nowego

Co nowego

REALIZACJA PROGRAMU

 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

„ NASZE PRZEDSZKOLE PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI”

MAŁGORZATY KWAŚNIEWSKIEJ I WIESŁAWY ŻABY- ŻABIŃSKIEJ

NR 1/2015/2016

 

ZADANIA ROCZNE

 1. 1.           „ Być samodzielnym, odpowiedzialnym i umieć współpracować – pedagogika planu daltońskiego”.
 2. 2.           „ Badam, doświadczam, eksperymentuję”.

 

 

 

 

 

BADAM, DOŚWIADCZAM, EKSPERYMENTUJĘ

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych interesujących rzeczy.

Założeniem naszego zadania jest to, aby kontakt ze światem przyrody i techniki dla dzieci przygodą, rozwijał jego wyobraźnię i fantazję oraz stanowił radość dzieciństwa.

 Dzieci mają w naturze poszukiwanie i ciągłe odkrywanie nowości.

Są zainteresowane przyrodą, ale aby ją poznawać i móc się w niej odnaleźć muszą ją badać i odkrywać. Proponowane przez nas zadanie opiera się na założeniu, że dzieci najskuteczniej uczą się przez działanie i odkrywanie.

 

Rolą wychowawców i rodziców jest mądre kierowanie rozwojem dziecka, dostarczanie bodźców, organizowanie twórczych zabaw

i odpowiednich środków.

 

SPOSÓB REALIZACJI:

- Woda- wiemy, że woda to podstawa życia. Pomożemy dzieciom zrozumieć to hasło na wiele sposobów. Najciekawszą formą są zabawy badawcze.

- Powietrze – zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty mają na celu uświadomić dzieciom fakt istnienia powietrza oraz przybliżyć im jego podstawowe właściwości. Mają zainteresować i zachęcić do takiej, niecodziennej formy zdobywania wiedzy.

- Kolorowy Świat – Jakie są źródła i właściwości światła?, Skąd bierze się cień?, Jak stworzyć tęczę w przedszkolu? itd.

Dzięki wspólnym doświadczeniom i zabawom dzieci poznają odpowiedzi na te pytania.

- Zabawy z magnesem – poznawanie właściwości magnezu w toku różnych zabaw i eksperymentów.

- Prąd – to niezwykłe zjawisko. Powstaje, gdy maleńkie, niewidoczne dla ludzkiego oka cząsteczki poruszają się. Tym co je napędza jest napięcie elektryczne, czyli niewidzialna siła polegająca na wzajemnym przyciąganiu się ładunków o przeciwnych znakach

i odpychaniu się ładunków o tych samych znakach.

 

 

                                                                                    PEDAGOGIKA PLANU DALTOŃSKIEGO

 

Organizację systemu pracy wg planu daltońskiego stworzyła na początku XX wieku amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst (1887-1957), która przedstawiła swoją koncepcję w książce "Wykształcenie wg planu daltońskiego".

Plan daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata  i wyciąganiu wniosków  już od najmłodszych lat.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

- nauka wolności (odpowiedzialność);

- nauka samodzielności;

- nauka współpracy.

Dziecko otrzymuje prawo wyboru. Może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone zadania. Proces edukacji według planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom  lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają.

W koncepcji planu daltońskiego wychowawca nie jest liderem procesu lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny.

Dzieci muszą rozwijać się samodzielnie. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania i poszukują właściwych rozwiązań. Taka praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności. Dzięki wspieraniu samodzielności uczą się obchodzić z własnymi możliwościami. Uczą się także refleksji nad własnymi działaniami, przez co doskonalą umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny lub we współpracy z innymi – wówczas możemy mówić o autonomii. Uczenie się autonomii spełnia jednocześnie cel społeczny, ponieważ doskonalenie umiejętności współpracy stanowi ważną część rozwoju samodzielności.

Współpraca w planie daltońskim zawiera w sobie kontekst społeczny i dydaktyczny. Dzieci nie tylko uczą się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także pracy zespołowej. Zdobywają umiejętność współpracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania wyznaczonych celów.

Plan daltoński stwarza możliwość rozwoju odpowiedzialności. Z jednej strony daje dzieciom wolność wyboru, jakie zadanie będą wykonywały, kiedy, jak i z kim, z drugiej strony uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym  uczestnikiem  procesu edukacyjnego.

PLAN  DALTOŃSKI:

- umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka;

- uczy polegania na sobie;

- rozwija inicjatywę i samodzielność - w działaniu i w myśleniu;

- inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy;

- kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania;

- wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka;

- to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania   dzieci i wychowawcy;

- to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne;

- to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”.

 

Edukacja według planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka "ku przyszłości" – by stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom, jakie napotka na swojej drodze.

                Atutem przedszkola wpływającym na znaczący rozwój dzieci i ułatwienia im startu w klasie I jest organizowanie zajęć dodatkowych na które mogą uczęszczać wszystkie dzieci przedszkolne, nawet najmłodsze grupy:

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 20 min tyg.
 • zajęcia muzyczno – ruchowe – 20 min. tyg.
 • Język angielski – 5 godz. tyg.

Wraz z początkiem aktualnego roku szkolnego 2015/2016 w zakresie Podstawy Programowej realizowanej podczas nauczania przedszkolnego, znajduje się język obcy nowożytny. Jednak, taki obowiązek narzucony został wyłącznie grupie dzieci 5-letnich. Warto dodać, iż nasze Przedszkole daje możliwość bezpłatnej nauki języka angielskiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu, bez względu na wiek dziecka.

 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE SĄ NIEODPŁATNE.

FUNDUSZE NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORAZ NA ZAPEWNIENIE DZIECIOM OPIEKI PODCZAS ZAJĘĆ ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO BUDŻETU PRZEDSZKOLA PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

(BURMISTRZ MAŁOMIC I RADA MIEJSKA)

Z BUDŻETU GMINY.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka w przedszkolu to przede wszystkim dobra zabawa. Jej celem jest uwrażliwianie dziecka na język obcy, uświadomienie mu, że jest on w dzisiejszym świecie wszechobecnym elementem. Dziecko wystawione na działanie języka obcego może na początku reagować niepokojem i niechęcią do mówienia. Uszanujmy tzw. „prawo dziecka do milczenia” lub innymi słowy „okres ciszy”. To, że milczy, nie oznacza wcale, że się nie uczy. Tymczasowo „chłonie” język, by pewnego dnia zacząć się nim komunikować.

Proces przyswajania języka u małych dzieci, to przede wszystkim rozwój sprawności: słuchania, mówienia i śpiewania.

Z uwagi na wiek, dzieci czteroletnie i pięcioletnie stopniowo rozwijają rozumienie ze słuchu oraz reagowanie na język gestem, potem słowem. Zatem dziecko powinno rozumieć codzienne polecenia nauczyciela, pojmować ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi, rozumieć nazwy wprowadzane podczas zajęć.

Druga faza przyswajania języka obcego to nabywanie sprawności mówienia. Dziecko powtarza za modelem pojedyncze słowa, następnie całe zwroty, zdania; recytuje krótkie rymowanki, śpiewa piosenki, odgrywa scenki sytuacyjne itp.

W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest osłuchanie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy oraz intonacji.

Zajęcia prowadzone są poprzez zabawę oraz w formie okazjonalnej, czyli w różnorodnych sytuacjach dnia pobytu dziecka w przedszkolu, m.in.:

 • zabawy kołowe,
 • gry i zajęcia stolikowe,
 • zabawy tematyczne,
 • zabawy ze śpiewem,
 • czynności samoobsługowe,
 • spacery,
 • zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

 

Dziecko kończące przedszkole, w zakresie rozumienia ze słuchu:

 • potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego,
 • rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie, werbalnie lub pozawerbalnie na nie reaguje,
 • rozumie poznane słowa,
 • rozpoznaje piosenki, wierszyki, rymowanki,
 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się rozumieniu ze słuchu. Nie należy zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy.

Dziecko kończące przedszkole w zakresie umiejętności mówienia:

 • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,
 • powtarza zwroty często używane podczas zajęć,
 • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
 • odgrywa krótkie scenki ćwiczone podczas zabaw i zajęć.