• Odwiedziło nas: 205723 osób
 • Do końca roku: 217 dni
 • Do wakacji: 25 dni
Poniedziałek, 2018-05-28
Imieniny:
Augustyna, Ingi

NOWA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014 2019

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty » NOWA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM.JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH 2014-2019

 

WSPÓŁOPRACOWANA Z RODZICAMI NA PODSTAWIE;

 

 

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U, Nr 168, poz. 1324)
            Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były;

* wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz diagnoza pracy przedszkola 

* wnioski z diagnozy aktualnego stanu

*wnioski z debat z rodzicami i pracownikami przedszkola

* informacje ,sugestie rodziców umieszczane w ciągu roku na tzw „gadajęcej ścianie „

 

Projekt Koncepcji  został przedłożony do wglądu rodzicom i przeanalizowany wspólnie z Radą Rodziców w celu wniesienia własnych sugestii do projektu .

 

 

KOncepcja po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców przyjęta do realizacji Uchwała Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Nr…………….. z dnia………………

 

             

 

STAN WYJŚCIOWY  – gdzie jesteśmy

Przedszkole Publiczne im.Jana Brzechwy swoim zasięgiem obejmuje miasto Małomice i okoliczne siołectwa ; Lubiechów,Śliwnik,Żelisław,Pruszków,Bobrzany. . Organem prowadzącym jest Gmina Małomice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kuratorium Oświaty.                      

Placówka główna położona jest z dala od miasta,przy drodze powiatowej w kierunku Szprotawy przy ulicy B.Chrobrego 8. Do przedszkola należy grupa zamiejscowa z siedziba w Bobrzanach ( 3-6 latki)  jak również grupa 3-4 latki z siedziba w MOK przy ulicy Szkolnej 1.  

Przy przedszkolach do dyspozycji dzieci sa place zabaw. Dzieci mają tu wiele możliwości do aktywności w zabawie i w poznawaniu przyrody, czemu sprzyja różnorodny sprzęt rekreacyjny ,sprzęt mobilny . Budynki sa przystosowane na przedszkola . wyposażenie  stwarzają dzieciom, doskonałe i bezpieczne warunki pobytu  zabawy, rozwoju. W budynku przy ulicy Chrobrego mieści się 4 grupy; jedna grupa 3-4 latków,dwie grupy 5-6 latki i jedna grupa 5 latki przy ul.Szkolnej jedna grupa 3-4 latki i w Bobrzanach grupa 3-6 latki. Każda grupa ma swoje sale ,toalety sa usytuowane na korytarzach .Sale urzadzone sa estetycznie estetycznie , wyposażone w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw  dobrane do wieku dziecka, meble dziecięce dostosowane do wzrostu dzieci, wszystkie zgodne z zasadami ergonomii. . Ponadto znajduje się sala przeznaczona na gabinet  logopedyczny.  

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest 100- 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielonych na oddziały. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 osób tj. 10 nauczycieli,( w tym ksiądż i katecheta)  oraz 7 pracowników administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wyższe, magisterskie wykształcenie pedagogiczne z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. Wśród nauczycieli jest 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczyciel mianowany, 1 nauczyciel kontraktowy, . Dodatkowo kadra pedagogiczna wspomagana jest poprzez zatrudnianie na umowe o dzieło logopedę , instrukorów zajęć muzyczno-ruchowych , korekcyjnych i lektorów języka angielskiego. Ci specjaliści prowadzą nieodpłatne dla dzieci zajęcia dodatkowe.

 •  W każdej grupie ;5 godzin tygodniowo język angielski
 •                               30 min zaj.korekcyjne
 •                                30 min zaj,ruchowo muzyczne
 • w grupach zerowych 1 godzina religii

Kazdego dnia godziny realizacji podstawy programowej wydłużane są o czas trwania zajęć dodatkowych. Podczas wszystkich zajęć dodatkowych zapewniona jest opieka nauczyciela danej grupy. Instruktoży i lektorzy opłacani są z budżetu przedszkola. Rodzice ponoszą jedynie opłaty 1 zł za czas pozostawania dziecka w przedszkolu powyżej godzin realizacji podstawy programowej.

Zapewniamy chętnym dzieciom 3 posiłki dziennie. Ocena jadłospisów i przestrzegania HACCP podczas kontroli jednostek Sanepidu jest najwyższa tzn 50 pkt /50 i 49/50.

Uwzględnia się sugestie rodziców co do diet dzieci ( bezglutenowa,białkowa,bezmleczna).                       Planowanie wzrostu opłat za posiłki ( wsad do kotła) konsultujemy z Rada Rodziców i Burmistzrem Małomic.

 

Pobyt dziecka  w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który jest przestrzegany. Odstepujemy od ścisłego przestrzegania godzin zegarowych poszczególnych czynności. Jest to dopasowane do zachowań i potrzeb dzieci . Ściśle jednak przestrzega sie podział czasu ; conajmniej 1/5 na zabawę i pobyt na powietrzu, najwyżej 1/5 na zaj.dydaktyczne i 2.5 – pozostałe. W sytuacji,kiedy warunki pogodowe uniemożliwiaja na 1/5 czasu przebywania na powietrzu- czas ten jest przeznaczany na różne formy zabawy dzieci .  Praca dydaktyczna jest zróżnicowana i obejmuje różne dziedziny i zagadnienia: matematyczne, mowy i myślenia, społeczno-kulturowe, fizyczne, środowiskowe oraz pracę twórczą. Pozostały czas zagospodarowany jest aktywnie przez same dzieci.  W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko samo tworzy i manipuluje. Stosuje sie indywidualizacje, róznorodne aktywne metody pracy przy zmieniajacej sie przestrzeni edukacyjnej. Dzień pobytu w przedszkolu poddawany jest wspólnej ewaluacji. Planowanie pracy jest poprzedzone dokładnym rozpoznaniem potrzeb,zainteresowań dzieci,oraz aktualnym stopniem ich rozwoju.Wspólnie z rodzicami analizuje sie stan aktualny oraz propozycje działań ,form pracy i współpracy. Efekty rozwoju analizuje sie również przy włączeniu rodziców,ewentualnie jako wsparcie-specjalistów.

Poprzez stwarzanie dzieciom okazji do dokonywaniu wyboru umożliwia sie im działania i inspiracje na rzecz własnego rozwoju.

Rozpoznawane zainteresowania ,zdolności,problemy dzieci,zdiagnozwany stan aktualnego rozwoju, potrzeby rodzin,środowiska lokalnego oraz aktualnych sygnałów zycia codziennego stanowią wytyczne do opracowywania planów działań przedszkola, dostosowania nowatorskich treści,metod,form . Na podstawie powyższego opracowywano i wdrażano przedsięwzięcia, programy,zadania, które rozszerzaja treści podstawy programowej, wspierają naturalny rozwój dzeicka zgodnie z ich naturalnym potencjałem,wyposażają w wiedzę i umiejetności warunkujące funkcjonowanie w otoczeniu rówieśników i dorosłych oraz przygotowujące do rozpoczęcia nauki w klasie I.

Analiza wynikówcorocznego  badania losów absolwentów,rozmowy z nauczycielami SZP oraz z rodzicami wskazują,że nasi absolwenci radzą sobie dobrze w szkole i w życiu codziennym poza szkołą.

W ostatnich latach zauważa się coraz wieksze zainteresowanie rodziców dzieci 3-4 latnich edukacją przedszkolną. Na potrzeby zapewnienia wszystkim chętnych dzieciom udziału w edukacji od lutego 2013 została utworzona dodatkowa grupa dla dzieci 3-4 letnich. Początkowo liczyła 15 dzieci,lecz pod wpływem promocji edukacji przedszkolnej do końca roku szkolnego 2013/2014 liczba dzieci w grupie wzrosła do 25 .

Jest to efekt naszych działań ; imprezy,festyny,pokazy taneczne i teatralne dzieci przedszkolnyvh dla mieszkańców Małomic pokazują rodzicom wpływ pobytu w przedszkolu na rozwój dziecka. Ponadto rozpowszechnione treści na ogólnodostępnej stronie przedszkola www.ppmalomice.szkolnastrona.pl ,wystawy  prac plastycznych w instytucjach ogólnodostępnych,udział dzieci w gminnych imprezach zachęcaja rodziców .

Na rok szkolny  zgłoszono do przedszkola dzieci 3-4 letnie 56 i wszystkie zostały przyjete ( przy zestawieniu w latach poprzednich 100% większa liczebność)

 

W sytuacji rozpoznania problemów u dziecka czy w jego rodzinie uaktywnia sie proces pomocy, w zależności od ważności problemu ; rozmowa z rodzicami,z instytucjami pomocowymi i wspierajacymi rodzinę , z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,w uzasadnionych przypadkach z OPS i Kuratorem sądowym

 

W przedszkolu funkcjonują zespoły nauczycieli , którym delegowane są zadania i obowiązki. Niezależnie od tego w sytuacjach doraźnych ,zespoły współpracuja ze sobą,opracowuja srodki zaradcze,dokonują analizy sytuacji , wspólnie szukają i wdrażają metody i formy pracy adekwatne do zdiagnozowanej wcześniej sytuacji.Są wsparciem dla Rodziców i dzieci jako specjaliści.

 

 

Nasze przedszkole ma już wypracowane swoje tradycje, związane ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. Aktywnie włącza się w działania , wynikające z potrzeb środowiska, o zasięgu  miejskim, powiatowym i ogólnopolskim.

Przy współpracy z rodzicami, organem prowadzącym , z MOKiem na miarę środowiska lokalnego i powiadu od lat jesteśmy organizatorami ;

1.Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

2.Powiatowy Przegląd Tańców Dziecięcych

 1. Zielony Marsz
 2. Dzień Seniora
 3. WOŚP
 4. Obchody Świat Narodowych;delegacje dzieci,rodziców i pracowników w gminnych obchodach - capsztyk
 5. Festyny rodzinne dla społeczności Małomic i okolic
 6. Koło taneczne dla dzieci uzdolnionych muzycznie
 7. Koło teatralne z udziałem rodziców
 8. Quizy sportowe dla całych rodzin naszych wychowanków
 9. uroczystości zwiazane z dniem Babci i Dziadka,Mamy i Taty
 10. imprezy mikołajkowe,andrzejkowe,bale karnawałowe
 11. uczestniczymy w konkursach plastycznych gminnych,powiatowych i ogólnopolskich
 12. organizujemy cykliczne spotkania z policjantami,ratownikiem medycznym,strażakami
 13. zajęcia pokazowe, koleżeńskie,dni otwarte

 

Gmina jako organ prowadzący finansuje w dużej mierze działalność przedszkola zapewniając płace dla personelu, utrzymanie  budynku (większe remonty).Wykorzystywane sa finanse z Komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych (corocznie opłacany logopeda, zakup sprzętu mobilnego, mebelek dla dzieci do 3 sal spełniajacych normy ergonomii, zakup materiałów i uszycie stroi do tańców ) Gmina traktuje przedszkole głównie jako placówkę o charakterze usługowym, zapewniającą opiekę nad dziećmi mieszkańców. Wiąże to się z wymaganiami w zakresie bezpiecznego pobytu dzieci w placówce w dogodnym dla rodziców czasie. Znalazło to odzwierciedlenie w statucie przedszkola jako określenie godzin pracy zgodnie z potrzebami rodziców.

Ze składek Rady Rodziców zakupiono meble do sali, wykonano płot"kuty" przy wejściu głównym, elewacje przy wejściu głównym,wyłożenie płyt TERAZZO przy wyjściu na plac z sali grupy 5-6 latków.

 

 

Zarządzanie przedszkolem,decyzje oparte sa na diagnozie i współpracy ze wszystkimi pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszelkie zamierzenia, plany,wydatki  są konsultowane z RP i RR, poddawane analizie. Stosuje sie delegowanie uprawień . Bardzo dobrze  funkcjonuje praca zespołowa i praca Rady Rodziców.

Od roku szkolnego 2013/2015 funkcjonuje nowatorskie i wysoce efektywne sposoby zebrań,zbierania informacji,sugestii. Są to debaty i tzw " gadająca ściana".

Ponadto rodzice i nauczyciele wspólnie uczestniczą w ogólnopolskich programach " Rodzice ,uczniowie kapitałem nowoczesnej szkoły" co pozwala na uaktywnienie rodziców do współpracy,wspólne wypracowanie programów , wypracowanie warsztatowych spotkań nauczycieli z rodzicami i włączenie pozostałego personelu pedagogicznego.

Sprawne zarządzanie przedszkolem warunkuje pozyskiwanie funduszy  spoza budżetu przedszkola na potrzeby dzieci ( projekty pisane przez RP oraz  przez Radę rodziców).Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi

Kontrola PPSP z Żagania oraz przeglądy,lustracje inspektora BHP wykazała,że wszystkie wymagane przepisami przeglądy,pomiary,aktualizacje,konserwacje są dokonywane planowo i zgodnie z prawem i wymogami. Nie wykazano nieprawidłowości. Jakiekolwiek zalecenia wykonywane są na bieżąco.

 

 

PRZEDSZKOLE W OPINII RODZICÓW ;

informacje zebrane podczas 2 debat oraz tzw 'gadającej ściany" i spotkania warsztatowego;

Czy przedszkole zapewnia twojemu dziecku dobrą opiekę?
- Jest tu bezpiecznie, rodzina życzliwa atrmosfera, odpowiedzialny personel
- Przedszkole spełnia wszystkie wymogi służb pożarniczych, sanepidu, nadzoru budowlanego i Kuratorium lubuskiego oraz Burmistrza Miasta.
- Jest tu miejsce również dla dzieci niepełnosprawnych.
- Dzieci mogą odpoczywać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (np. te, które lubią spać, mogą się przespać, inne leżą spokojnie podczas czytania bajki).
- Codziennie jakiś czas dzieci spędzają na świeżym powietrzu, jeśli tylko warunki pogodowe sprzyjają.
- Jedzenie jest smaczne i ładnie podane, wartościowe,zdrowe

Jaki kontakt mają dzieci ze swoimi wychowawcami?
- Widać, że nauczyciele lubią pracować z dziećmi.
- Wychowawcy są pełni inwencji, pasji działania, a jednocześnie czujni w razie sytuacji trudnych.
- Nauczyciele są dobrymi obserwatorami, dobrze znają dzieci, chcą i potrafią im pomagać.
- Wychowawcy mają ze sobą dobry kontakt (np. często spotykają się i omawiają sprawy dotyczące dzieci).

- dzieci są ufne,otwarte, mogą liczyć na wsparcie w każdej sytuacji

Jaką rolę odgrywają w przedszkolu rodzice?
- Chętnie biorą udział w ciekawych  przedszkolnych uroczystościach
- Pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest dobra wymiana informacji: rodzice wiedzą, co się z ich dzieckiem dzieje w przedszkolu, a nauczyciele znają sytuację rodzinną dziecka.
- Rodzice mają nieograniczony dostęp do wychowawców i dyrekcji przedszkola.
- Wychowawcy lubią rodziców i potrafią z nimi rozmawiać nawet o trudnych problemach.
- Atmosfera w przedszkolu sprzyja nawiązywaniu kontaktów między rodzicami.

–        Rodzice współdecydują w sprawach dotyczących funkcjoniwania przedszkola,jego działań, są proszeni o podejmowanie decyzji,opiniowanie i wnoszenie swoich sugestii

–        segestei rodziców , ich propozycje są wdrażane w miarę możliwości, odmowa jest uzasadniana np. Niezgodnościa z podstawą prawną

–        rodzice maja mozliwość zapoznania się z planami działań,z dokumentacją przedszkola i moga wnosić swoje propozycje

–        rodzice czuja sie w przedszkolu doceniani i ważni

Jaki jest kontakt przedszkola z rodziną dziecka?
- Dyrekcja przedszkola i wychowawcy są dostępni bez ograniczeń.
- Nauczyciele znają sytuację rodzinną dzieci i dostosowują swoje działania do tej sytuacji.

Czy wychowawcy są przygotowani do pracy z dziećmi wyjątkowymi?
- Wychowawcy wiedzą, jak pomóc dziecku z problemami emocjonalnymi.
- Przedszkole w sposób szczególny pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- rodzicom umożliwia sie ko takty ze specjalistami

Czy dzieci mają wystarczająco dużo okazji do zabawy?
- Zajęcia przedszkolne są różnorodne, ciekawe i dostosowane do zainteresowań dzieci
- Dzieci często mogą same decydować, w co będą się bawić.
- W przedszkolu jest dużo pomocy dydaktycznych i zabawek kształtujących wyobraźnię dziecka.
- Kiedy dziecko prosi o pomoc (w zabawie, w rozwiązaniu problemu, w rozstrzygnięciu konfliktu), zawsze ją otrzymuje.
- Wychowawcy stawiają przed dziećmi wysokie, ale dostosowane do ich możliwości wymagania.
- Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem. Są aktywne, zadają dużo pytań, zgłaszają swoje uwagi, są samodzielne.

Czy przedszkole sprzyja rozwojowi twórczemu i poznawczemu?
- W przedszkolu jest duży wybór zajęć twórczych.
- Dużą wagę przywiązuje się do tradycji
- Przedszkole zapoznaje dzieci z kulturą różnych regionów Polski, daje dzieciom odczuć, że są częścią większej społeczności.

- stwarzane sa okazje do prezentacji dzieciecych zdolności , twórczości

Czy przedszkole sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, duchowemu i moralnemu?
- Spontaniczność dzieci nie jest tłumiona, dzieci mogą wyrażać wprost swoje uczucia i opinie (o ile nie krzywdzi to kogoś innego).
- Dzieci nie ukrywają swoich emocji, mają poczucie bezpieczeństwa.
- Wychowawcy potrafią budować w dzieciach wiarę we własne możliwości.
- Dzieci są zachęcane do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami. Są śmiałe i dumne ze swoich osiągnięć.
- Zasady postępowania są jasne i precyzyjnie określone; dzieci i rodzice znają je. Dzieci rozumieją system kar i nagród. Nigdy nie są odrzucane z powodu swojego zachowania, swojej inności czy problemów, które mają.
- W przedszkolu w sposób systematyczny dąży się do wzmacniania dobrych i wygaszania niepożądanych zachowań dzieci.

Czy przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu?
- Są sytuacje, w których dzieci mają wolność wyboru i same podejmują decyzje
- Nauczyciele uczą dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, uczą sztuki negocjacji i kompromisu, nieagresywnego wyrażania potrzeb i emocji.
- Dzieci próbują samodzielnie rozwiązywać spory między sobą.
- Przedszkole uczy pracy zespołowej i współpracy w zabawie.
- Dzieci mają pewne obowiązki i wykonują prace na rzecz własnej grupy.
- Dzieci lubią swoje przedszkole i czują się jego ważną częścią.

Czy przedszkole wyróżnia się czymś szczególnym?
- Przedszkole ma swoje święta, kultywuje własną tradycję.
- W przedszkolnych imprezach moja mozliwość brać udział całe rodziny
- Przedszkole podejmuje działania na rzecz integracji swoich wychowanków z innymi placówkami edukacyjnymi na terenie powiatu

–        w przedszkolu wszystkie zajęcia dodatkowe sa nieodpłatne i dla wszystkich dzieci

 

 

Na podstawie obserwacji w jakie umiejetności , postawy i wiedzę dzieci sa wyposażane podczas pobytu w naszym przedszkoli;?

–        dzieci radzą sobie z problemami i sa uczone wyrażanie własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

–        nawiązują z łatwościa kontakty z dorosłymi i z dziećmi

–        udoskonalona jest samoobsługa

–        dokonuja wyboru, wykształcone sa umiejetności organizatorskie,

–        poprzez organizacje spotkań z policjantami,z ratownikiem medycznym , udział w próbnych ewakuacjach dzieci nabyły wiedzę jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, jak unikać zagrożeń i kiedy mówić NIE

–        znaja swoje prawa i obowiązki

–        zajęcia i działania wykształcaja u dzieci tolerancję,odpowiedzialność,kreatywność,cierpliwość,uczenie sie na błędach , wnioskowanie

–        są dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole

Sugestie rodziców;

–        więcej spacerów

–        wzbogacić o nowy plac zabaw na podwórku

–        podwieczorki wzbogacić o owoce

–        częstsze spotkania z logopedą

–        nie wyróżniać dzieci

–        wprawadzac programy o profilaktyce zdrowotnej

–        nadal wyposażać dzieci w wiedzę i umiejetności  warunkujace rozwój oraz podtrzymywac prace na dotychczasowym poziomie

–        organizować dla dzieci spotkania z przedstawicielami róznych zawodów ( spośród rodziców)

–        wszystkie ogłoszenia umieszczć na jednej tablicy głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Ø  Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Ø  Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Ø  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Ø  Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

Ø  Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Ø  Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.

Ø  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Ø  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Ø  Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Ø  Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Ø  Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Ø  Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

Ø  zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

Ø  tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,

Ø  wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

Ø  kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne,

Ø  przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

Ø  organizuje sprawne  zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku,

Ø  wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników

Ø  analizuje i ocenia efekty swojej pracy

traktuje rodziców jako kapitał nowoczesnego przedszkola

 

 

 

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu:

Dziecko jest:

 • · ciekawe świata
 • · radosne
 • · ufne w stosunku do nauczycieli
 • · aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • · kulturalne i tolerancyjne
 • · uczciwe i prawdomówne
 • · twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej
 • · odpowiedzialne i obowiązkowe
 • · świadome zagrożeń

Misja dotycząca  dziecka:

W naszym przedszkolu dziecko:

Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju

Rozwija aktywność twórczą

Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką

Obcuje ze sztuką

Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości

Poznaje swoje prawa i obowiązki

Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

 

 

Model absolwenta przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole…

- wykazuje:

 • · motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • · umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z

posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

 • · umiejętność koncentracji, wytrwałość
 • · umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie

współdziałać z rówieśnikami

 • · samodzielność
 • · tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • · odporność na stres

- posiada:

 • · zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób

zrozumiały dla innych

 • · wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • · podstawową wiedzę o świecie
 • · pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane

nie hamowały jego aktywności

- umie :

 • · cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona

zadanie

- rozumie i zna :

 • · prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
 • · zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • · zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania
 • · kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe
 • · potrzebę szanowania przyrody i środowiska

- nie obawia się:

 • · występować publicznie
 • · reprezentować grupę, przedszkole
 • · chwalić się swoimi pomysłami
 • · wykazywać inicjatywę w działaniu
 • · wyrażania swoich uczuć

 

 

WSZELKIE PLANOWANE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA ZMIERZAJĄCE DO ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEGO ROZWOJU DZIECI W LATACH 2014-2019 BĘDĄ OPARTE NA;

-diagnozie aktualnych potrzeb i stopnia rozwoju dzieci,środowiska lakalnego ,rodzinnego

–        zgodnie z prawem i wytycznymi oświatowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych

–        na podstawie sugestii i wyników badania losów absolwentów, sugestii i wnisków nauczycieli klas I-III

–        sugestii , informacji rodziców wynikających z debat,zebrań warsztatowych,spotkań z Radą Rodziców

–        sugestii , informacji pracowników przedszkola wynikających z debat,zebrań warsztatowych,Rad Pedagogicznych

 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową

formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

 • · Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne

mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,

 • · Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała

i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

 • · Opowieść ruchowa,
 • · Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • · Praca szkolna K.Orffa,
 • · Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • · Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA –

zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

 • · Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych,

relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,

 • · Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:

- Alfabet Piosenek,

- Śpiewane Litery,

- Wierszyki do Rysowania,

 • · Relaksacja,
 • · Techniki parateatralne,
 • · Bajkoterapia,
 • · Zabawy paluszkowe,
 • · Drama,
 • · Pantomima,
 • · Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania............

 

 

 

 

 

SZCZEGÓLOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA I EALIZACJI KONCEPCJI;

 

1.      DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA I WSPIERANIE JEGO POTRZEB

Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje

(…) na każdym etapie drogi wychowawcę

zdolnego do udzielenia mu pomocy

w stopniowym zdobywaniu sił i zapału

koniecznych do wypełnienia jego

ludzkiego przeznaczenia.

M. Debesse

 

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego.  Sprzyjać temu będzie:

·         pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

·         rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

·         diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

·         indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz  dzieci zdolnych

·         podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

·         wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,

·         rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,

·         stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,

·         dbanie o bezpieczeństwo dziecka,

·         wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

·         podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,

·         dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,

·         kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

·         wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy  plastycznej,

·         promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:

Ø  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

Ø  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

Ø  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

Ø  kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

Ø  wyrabianie postaw proekologicznych.

 

Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

 

2.      INSPIROWANIE KADRY PEDAGOGICZNEJ DO TWORZENIA NOWATORSKIEGO I TWÓRCZEGO STYLU PRACY

Pozwólcie dziecku rozbić pozorną taflę swojego wizerunku,

By mogło odkryć niezmierzone pokłady wyobraźni,

Tak długo tkwiące w jego wnętrzu i duszy.”

S. Szuman

 

Umiejętne  wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające:

·         zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać   zdolności wychowanków,

·         współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci /powoływanie zespołów nauczycieli/,

·         współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,

·         zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć, kontynuacja programów własnych,

·         otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu,

·         systematycznemu doskonaleniu nauczycieli w ramach WDN i różnorodnych  form doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola, 

·         dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

Ø  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

Ø  metody „Dobrego Startu” wg prof. M. Bogdanowicz, metody Odimiennej nauki czytania wg Majchrzak,

Ø  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne,

Ø  metody pedagogiki zabawy,

Ø  metody projektów

 

·         bogaceniu wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego poprzez wykorzystanie :

Ø  technik relaksacyjnych,

Ø  bajkoterapii,

Ø  muzykoterapii,

Ø  dramy.

·         efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do wymiany informacji  /e – maile, strony internetowe, blogi/, a także do uatrakcyjnienia pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami. 

 

3.      INTEGRACJA PRZEDSZKOLA Z BLIŻSZYM I DALSZYM ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Partnerstwo z całym światem rozpoczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem”

A. Różanek

 

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych  przez placówkę działaniach.

 Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

·         zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, 

·         organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów, debat

·         pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./,organizacja spotkań ze specjalisty w razie zdiagionozowania problemu

·         prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/,

·         spotkania adaptacyjne,

·         wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,

·         konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce 

·         Mama i Tata w przedszkolu – rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka

·         założenie Klubu Twórczych Rodziców,- zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i propozycjami rodziców

·         pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

 • Włączenie i zaktywizowanie rodziców do podejmowania decyzji dotyczacych organizacji pracy,funkcjonalności i działań ( zgodnie z przepisami prawa)
 • Włączenie rodziców do opiniowania,współdziałania w formie partnerów
 • Działania oparte na taemie ; personel-rodzice-dziecko w ramach warsztatów

 

Bardzo ważna podczas realizacji założeń koncepcji jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest  integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

·         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna  strona www,  artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./  - promowanie placówki,

·         redagowanie przez nauczycielki gazetki przedszkolnej,

·         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, prośrodowiskowe,kulturalne, akcje charytatywne na rzecz dzieci potrzebujacych pomocy, itp./,

·         pozyskiwanie informacji o losach absolwentów – dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,

·         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego

·         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, itp./,

zapraszanie na spotkania ludzi róznych zawodów

·         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

·         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,  

·         współpraca z Urzędem Miasta Małomice,

·         współpraca z instytucjami, zakładami, MOK,OPS

·         współpraca z przedszkolami z powiatu 

·         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

·        wdrażanie umiejętności nabytych w Programie NOWOCZESNA SZKOŁA.RODZICE I UCZNIOWIE KAPITAŁEM NOWOCZESNEJ SZKOŁY.

 • udział w ogólnopolskim Programie  badaniu “uwrunkowania umiejętności komunuikacyjnych dziecka“
 • udział i realizacja europejskiego projektu „EDUKACJA,PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI,ICH RODZICÓW,OPIEKUNÓW,WYCHOWAWCÓW“.

·         współpraca z doradcą metodycznym,

·         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.,

·         współpraca ze związkami zawodowymi.

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.

Podczas  organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

 

4.      ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM ZAPEWNIAJĄCE JEGO SPRAWNE FUNKCJONOWANIE

 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny,

warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Praca zespołów oparta na wspóldziałaniu,wymianie   informacji,poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań.Zespół pedagogiczny wzbogacony o decyzyjność i prce rodziców.. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.  Wymieniać sie informacjami i wspomagać.

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

 • skuteczny ,zgodny z prawem oswiatwym i znanym przez pracowników nadzór pedagogiczny sprzyjający zespołowym działaniom nauczycieli
 • jasny dwukierunkowy przekaz informacji
 • umożliwienie wszystkim pracownikom przedszkola,rodzicom i w pewnych sprawach właczenie dzieci do pedejmowania decyzji w sprawach przedszkola ( zgodnych z przepisami)

·         organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej, ścisła współpraca ze specjalistami zewnetrznymi z odpowiednimi uprawieniami

·         podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,

·         wspólnego wypracowywania zasad przyznawania nagród jako jednego z elementów systemu motywacyjnego,

·         wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,

·         doskonalenia metod i form współpracy  wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,

·         rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,

·         współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,

·         współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,

·         podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć.

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.

Inspirować wraz z rada Pedagogiczna rodziców do aktywnego uczestnictwa- podejmowania decyzji,opiniowania,udziału w działaniach przedszkola

 

      DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

 

Każdy pracownik pedagogiczny i Rada Rodziców oraz podczas debat obecni rodzice otrzymują egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.         Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie. Rodzice mogą wnosić propozycje do modyfikacji koncepcji- praca zespołowo-warsztatowa

Powołany zostanie zespół nauczycieli, który raz w roku podda ocenie działania podejmowane na rzecz realizowania koncepcji. Koncepcja będzie także ulegała modyfikacjom wynikającym z bieżących potrzeb oraz powstającym pod wpływem wyników sprawowanego nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego. 

 

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

1.      Stosowane nagrody:

·         pochwała indywidualna,

·         pochwała przed całą grupą,

·         pochwała przed rodzicami,

·         oklaski,

·         emblematy,

·         przydział funkcji.

2.      Stosowane kary:

·         brak nagrody,

·         upomnienie ustne,

·         czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

·         chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

·         poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

diagnozowanie stopnia rozwoju;karty diagnozy i obserwacji rozwoju,

analiza zachowań w projektowanych oraz codziennych sytuacjach

analiza prac,wytworów dzieci

·         informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

·         półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

·         bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

·         przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie

 

·         prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

·         teczek prac i innych dokumentów,

·         arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, arkuszy osiąganych umiejętności dziecka,

·         albumów, kronik,

·         materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

·         rozmów.

Badania losów absolwentów

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

·         ankiet,

·         rozmów z nauczycielami, rodzicami,

·         hospitacji,

·         obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

·         arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

·         innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

·         nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
·         przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

·         szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganiei wychowania,

·         nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

·         informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

·         rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, w trakcie dni otwartych /terminarz spotkań na cały rok szkolny/

·         na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

·         informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Współpraca zespołu pedagogicznego:

·         tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów, innych dokumentów niezbędnych w pracy,  ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 • Współpraca pomiedzy członkami zespołów i pomiędzy zespołami; płynny przekaz informacji , analizowanie,planowanie,wspólne poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów i wspomagania, delegowanie uprawnień,wyznaczanie koordynatorów.

 

                                                  

 

 

Koncepcja

Układ zmian

Monitorowanie

Ewaluacja

 

ROZWÓJ ZARZĄDZANIA

 

 

Placówka przedszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne im.Jana Brzechwy wraz z grupami zamiejscowymi ,  w którym wszystkie podmioty współpracują               w  doskonaleniu harmonijnego rozwoju wychowanka– zgodnie z pedagogiką holistyczną, edukacją podmiotową.

 

 • ustalenie spójnych kierunków pracy /wrzesień każdego roku szkolnego /

 

 

 • planowanie doskonalenia współ-pracy z podmiotami poprzez zapytania zainteresowanych podmiotów o oczekiwania wobec jakości pracy przedszkola /wrzesień – październik każdego roku szkolnego/DEBATA PRACOWNIKÓW I RODZICÓW

 

 

 

 

Przedszkole tworzące program z jasno określonymi i akceptowanymi przez wszystkie zainteresowane podmioty celami i kierunkami działań.

 

 

Precyzyjnie określone standardy służące jako podstawa do oceniania działań placówki, wynikające z zaistniałych potrzeb i wymagań,

 

 • czynny udział w tworzeniu programu rozwoju placówki w sferze edukacyjnej              i organizacyjnej

 

 • wzbogacanie oferty edukacyjnej placówki poprzez tworzenie nowych programów oraz wzbogacanie i ewaluację już wprowadzanych

 

 • poszerzenie oferty opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej przez możliwość uczestniczenia dzieci w kółkach zainteresowań prowadzonych w placówce; :  muzyczne i teatralno-taneczne oraz zaj.dodatkowych nieodpłatnych

 

 •  

 

 

 

 

 • ankiety – analiza wypowiedzi ankietowanych
 • debaty
 • wywiady , rozmowy i ich analiza

 

 • protokoły spotkań ,listy podziękowania, raporty cząstkowe, plany współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym,

 

Dokumentacja pakietów, programów i innych wprowadzanych w placówce - ocena zgodności z pod-stawą programową (monitoring w zapisach w dziennikach, planach itp.):

 

 

 

 •  

 

 • Udział w projekcie UE„uwarunkowania Umiejetnosci Komunikacyjnych dziecka“

 

 • Udział w Euroejskim programie „Edukacja,promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci,ich rodziców“

 

 • Edukacja matematyczna oparta na koncepcji           dr E Gruszczyk – Kolczyńskiej

 

 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki czytania              i pisania, stosowanie nowoczesnych metod nauczania

 

 • wprowadzanie w świat literatury poprzez udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

 

Ewaluacja działań została zaplanowana z uwzględnieniem opracowanych wskaźników  osiąganych sukcesów, monitoringu               w okresach czasowych badań pilotażowych/debat kształtujących oraz podsumowujących.

 

Odpowiedzialni;

Nauczyciele

Pracownicy placówki

Dyrektor

 

 

Nauczyciele będący autorami progra-mów oraz pracujący zgodnie z ich wyty-cznymi (ewaluacja programów w doku-mnetacji)

 

 

 

Cała kadra pedago-giczna w różnym stopniu, w zależno-ści od grupy wie-kowej, w której pracuje (stopnio-wanie poziomu tru-dności i złożoności wprowadzanego materiału),

 zapisy w dokumen-tacji poszczegól-nych grup

 

 

 

 

(coroczna ewaluacja programów w doku-mnetacji każdego z nich)

 

Coroczna ewaluacja programów w doku-mnetacji każdego z nich wraz ze scenariuszami zajęć.

 

Środowisko rodzinne wychowanków

 

Rodzic partner przedszkola w tworzeniu obrazu wychowania holistycznego                 i proekologicznego.

 

 • czynny udział zainteresowanych organizowaniem ofert edukacyjnych dla rozwoju wychowanka w ciągu realizowania planowanej koncepcji każdego roku szkolnego

 

 • czynny udział w tworzeniu programu/koncepcji rozwoju placówki w sferze edukacyjnej i organizacyjnej, opiniowanie,propozycje,decyzje

 

 • udział w posiedzeniach Rady Rodziców, na których zapadają ważne decyzje dla rozwoju przedszkola w sferze edukacyjnej oraz organizacyjnej

 

 • współorganizowanie imprez wew-nątrzprzedszkolnych oraz włączanie się w zabawę na nich (Spotkania Andrzejkowe, Mikołajowe, Bożo-narodzeniowe, wspólne ćwiczenia           z dziećmi,aukce charytatywne,Quizy,wycieczki,“podchody“,rodzice-zieci-personel aktorami  itp.)

 

 • czynny udział w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem , peda-gogiem i logopedą (konsultacje, warsztaty, zajęcia dodatkowe                  z dziećmi)

 

 • opracowanie wieloletniego programu wspólpracy z rodzicami

 

 

Debaty,spotkania warsztatowe – ocena;jak jest,dokąd dążymi,jakimi sposobami

 

 

 • Program adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola, wraz z uwzględnieniem zajęć i dni otwartych (dokumnetacja)

 

 • imprezy lokalne, w których uczestniczy nasz wycho-wanek tj. Familiada, Dni Ziemi Przemarsz Ekologiczny, sprzątanie Ziemi , Teatr(dokumenty potwierdzające udział)

 

 • imprezy wewnątrzprzedszkolne organizowane dla rodziny wychowanków (scenariusze imprez, filmy, fotografie, zapisy na stronie intern)

 

 • plan/program wieloletni doskonalenia pracy Rady Rodziców

 

 • dokumenty potwierdzające harmonogram spotkań

 

 • zajęcia otwarte dla rodziców

 

 • inne uzależnione od wyboru rodziców sposród propozycji nauczycieli

 

 

 

 

Dokonywać się będzie ewaluacji porównawczej dla ukazania rozwoju pracy przedszkola  w etapach porównań rocznych

 

Badania refleksyjne

/początek roku szkolnego/

 

Analiza uwag, wywiadów oraz wskazówek od Rady Rodziców

 

 

Ewaluacja w organizacji imprez wynika z uwag oraz sugestii wszystkich uczestników (dzieci, Nauczycieli, Rodziców i gości)

 

Analiza uwag rodziców: zgłaszanie przez nich tematów do przybliżenia na spotkaniach ze specjalistami

 

Środowisko lokalne

Środowisko lokalne jest aktywnym uczestnikiem kreowania obrazu absolwenta Przedszkola 

 

 • czynny udział w organizowaniu imprez lokalnych, w których uczestniczy nasz wychowanek tj. Familiada, Przemarsz Ekologiczny, sprzątanie Ziemi, Dni Ziemi,obchody Dnia Seniora, WOŚP

 

 • udział w konkursach poza terenem placówki np. innych przedszkolach, domach kultury oraz placówkach edukacyjnych 

 

 • organizacja konkursów miedzy-przedszkolnych plastycznych, recytatorskich itp

 

 • wspólne wycieczki

dokumenty obrazowo – dźwiękowe, listy, podziękowania

 

 • Dyplomy, nagrody, notatki z imprez w prasie lokalnej,

 

 •  Informacje na stronie www przedszkola

 

 • regulaminy i protokoły            z przebiegu konkursów)

 

Badania refleksyjne

/początek roku szkolnego/

 

Ewaluacja wynika  z chęci promocji  placówki w śro-dowisku lokalnym oraz promowania osiągnięć wycho-wanków (monito-rowanie osiągnięć absolwentów przedszkola)

 

 

Porównanie i analiza wyników poprzednich konkursów

 

 

Zespół pracowników przedszkola

 

Przedszkole,  w którym zespół podmiotów  za priorytetowe uznaje  działania nastawione na podniesienie jakości pracy przedszkola, wspólne poszukiwania nowatorskiech rozwiazań ,wspólprace i wymiane informacji

 

 • Wyłonienie problemów  nawiązujących bezpośrednio do realizacji zadań priorytetowych placówki z poprzedniego roku a bazie analizy SWOT i arkuszy doskonalenia zawodowego

 

 • wytworzenie w środowisku lokalnym,             a także nauczycielskim, pozytywnego wizerunku całokształtu działań placówki,

 

Podmioty systematycznie planują doskonalenie zawodowe.

 

 • Planowanie doskonalenia zawodowego zgodnie z procedurą  dla WDN (co roku dla podnoszenia  jakości pracy placówki)

 

Rozwiązują problemy, wnoszą zmiany
w praktyce w ramach WDN, w ramach bieżącch i zaplanowanych działań  – dbają                     o wzmacnianie mocnych stron placówki, planują i dokonują zmian zmierzających do likwidowania zagrożeń czyli słabych stron placówki.

 

 • Opracowanie, modyfikowanie, analizowanie,wymiana informacji i umiejetności,wiedzy ,zatwier-dzanie dokumentów placówki  zgodnie        z przepisami i na bieżąco

 

Nauczyciel potrafi właściwie planować                   i organizować swoją pracę z uwzglę-dnieniem potrzeb placówki.

 

 • jasno określony cel, znany wszystkim podmiotom w ciągu realizowania planowanej koncepcji każdego roku szkolnego

 

Dyrektor dba o rozwój zawodowy nauczycieli ,pracowników administracji            i obsługi ,oraz swój własny- stwarza atmosferę pełną zrozumienia i motywacji do dalszego rozwoju wszystkich podmiotów, do efektywnej współpracy i wspóldziałania

 

 • ujawnia się poczucie więzi  z przedszkolem  i poczucie własnej odpowie-dzialności za jakość pracy nauczyciel- pracownik ,rodzic,dziecko  dyrektor

 

 • Określone oczekiwania są czytelne                    i znane wszystkim podmiotom w ciągu     realizowania planowanej koncepcji każdego roku szkolnego

 

 

 • wypełnianie kart doskonalenia zawodowego nauczycieli i ich analiza

 

 • nazywanie problemów placówki,debaty

 

 •  model doskonalenia pracowników przedszkola zgodny z założeniami WDN

 

 • plany doskonalenia pracowników,wspierania i wspomagania

 

 • protokoły Rad Pedagogicznych

 

 • zmiany w praktyce dotyczące różnych obszarów:

-         zapisy w dzienniku

-         plany miesięczne,

-         arkusz dotyczące linii rozwoju wychowanka

 

 • Dokumenty typu:

-         Statut,

-         Regulaminy

-         Zarządzenia

-         Protokoły  pokontrolne

 •  

 

 

 

 

 

 

 • Systematyczny oparty na jasnych i znanych zasadach nadzór dyrektora sprzyjający podwyższaniu jakości i efektywności  pracy nauczycieli  i całego personelu

 

 • projektowane  zmiany nawiązują do przyszłości na bieżąco

 

 • prowadzenie analizy i zbieranie informacji zaczerpniętych z dokumentacji dotyczącej ewaluacji zadań priorytetowych oraz zakresu badań wynikających z wytycznych dla placówek przedszkolnych: przygotowanie narzędzi do badań tj. arkusze obserwacji, ankiety,  arkusze wywiadów z rodzicami itp

 

 • Badania kształtujące

/Półrocze  , koniec roku szkolnego

 

 • Badania podsumowujące

/ koniec cyklu   planowanych działań związanych z programem doskonalenia pracy placówki oraz jej koncepcji pracy

 

 

Analiza SWOT

 

Badanie skuteczności pracy przedszkola we wszystkich obszarach działalności

 

 

ROZWÓJ ORGANIZACJI

 

 

Organizacja przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel przykładem           i „mistrzem” dla dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sojusznicy wspierania rozwoju przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie skuteczności pracy przedszkola we wszystkich obszarach działalności

 

Organizacja przedszkola bliska modelu organizacji twórczej

 

 • projektowane  zmiany nawiązują do przyszłości, opierając się na analizie działań przeszłych

 

 

 • koncentrowanie uwagi na innych           a nie na siebie-  komunikacja empatyczna

 

 

Nauczyciel i każdy inny pracownik wspiera właściwe postawy                i zachowania dzieci oraz daje swoim przykładem wzór osobowy,przestrzega kodeksu etyki

 

Inicjowanie i realizacja różnorodnych zadań służących rozwojowi przedszkola             i pożytkowi lokalnej społeczności, w tym szczególnie z zakresu ekologii.

 

 • Współdecydowanie w procesie wychowania dla przyszłości,

 

 • wspieranie rozwoju zainteresowań                       i zdolności dzieci

 

 • W ciągu realizowania planowanej koncepcji każdego roku szkolnego

 

 

Przedszkole dba o kształtowanie swego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia

 

 

Przedszkole potrafi rozpoznać w środowisku społecznym oczekiwania edukacyjne  i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną

 

 • Podnoszenie jakości pracy w nawiązaniu do rozwoju poprzez postawy, współ-pracę kreatywną w ciągu realizowania planowanej koncepcji każdego roku szkolnego

 

 

 

 

Przedszkole pozyskuje sojuszników wspierających jego działania                      w doskonaleniu procesu edukacyjnego                  i promowaniu osiągnięć placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie systematycznych badań w wyznaczonych obszarach wskazanych przez wymagania wobec placówek przedszkolnych (zgodne z rozporządzeniem MEN)

 

Rozwój przedszkola opiera się na:

-         aktywności własnej,

-         kompetencjach kadry,

-         zdobywaniu sojuszników we władzach samorządowych w rozwiązywaniu zadań opiekuńczych i edukacyjnych przedszkola,

-         wypracowanemu wsparciu środowiska lokalnego.

 

 • Program rozwoju doskonalenia pracy przedszkola dostępny wszystkim rodzicom- stała ekspozycja dokumentów przy wejściu do placówki

 

 • Tablica informacyjna i strona www przedszkola dotycząca pracy placówki, wiadomości i informacje bieżące

 

 • Protokoły spotkań

 

 

 • Karty rozwoju wychowanka – zapoznanie się rodziców z linią rozwojową wychowan-ka (udostępnienie wnio-sków z diagnozy postę-pów  i kompetencji dzieci)
 • dokumentacja nawiązująca bezpośrednio do zadań priorytetowych przedszkola

 

/plany ,programy, zapisy w dzienniku, protokoły,

protokoły Rady Pedagogicz-nej/

 • oczekiwania wszystkich podmiotów i ich realizacja

 (ankiety, mini raporty, wyłonione problemy i ich niwelowanie)

 

-         programy własne,

-         program adaptacyjny,

-         program wychowawczy,

-         program promocji,

-         programowanie wycho-wania przedszkolnego na zewnątrz (strona inter-netowa)

-         szkolenie pracowników,

-         zajęcia szkoleniowe oraz warsztatowe dla pracow-ników i rodziców oraz zespołów Rad 

-         publikacje itp.

-         Wnoszenie innowacji edukacyjnych (opracowanie nowych metod nauki np. pamięciowego opanowania tekstów piosenek)

-         Opracowanie programów własnych,

-         Rozwiązywanie problemów placówki,

-         Praca na bazie koncepcji        Gordona, , W. Sherbourne, kinezjoligii

 

 

 

 

 

 

 

 • Zaangażowanie wszystkich podmiotów w działania usprawniające osiągnięcia sukcesu / plany , programy , protokoły spotkań, zajęć warsztatowych z rodzicami

 

Ewaluacja refleksyjna

 

 

 • na bieżąco

 

 

 

Ewaluacja refleksyjna

 

Ewaluacja dokumentacji skierowana na poprawę ich czytelności dla osób zainteresowanych

 

 

Zawsze prowadzona jest poprzez badania pilotażowe /debatę i analizę wyników na początku roku szkolnego – dotyczy diagnozy wstępnej nowoprzyjętych wychowanków

 

 

 

 

 

Ewaluacja kształtująca kolejne zadania oraz wskazująca priorytety  na następne lata pracy:

-         wnioski,

-         analiza,

-         podsumowania,

-         protokoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie zespołów Ewa-luacyjnych z członków Rady pedagogicznej w wyznaczonych obszarach wskazanych do tegorocz-nej ewaluacji:

Sporządzenie pytań klu-czowych, narzędzi do badań, analiza dokumen-tacji, sporządzenie proto-kołu półrocznego                 i końcowo rocznego wraz z wnioskami i wskazówkami do wdro-żenie w kolejnych latach.

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja wskazuje nowe kierunku działań          (udoskonalenie i posze-rzenie tych już wcześniej podjętych poprzez ana-lizę wyników, oczekiwań i osiągniętych standar-dów).

 

 

 

 

PROCES EDUKACYJNY

 

 

Wychowanek

 

 

 

Rozwój osobisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój emocjonalny

 

Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych jak  dobro, piękno,  prawda, miłość,  poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu          i przeżywaniu tych wartości

 

 • Dziecko podejmuje próby samooceny działań  proekologicznych  osadzo-nych w wartościach uniwersalnych,

 

 • dokonuje oceny postępowania innych  i prób dostrzegania negatywnych  oraz pozytywnych zachowań

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie potrzeb wychowanków w zakresie edukacji, opieki, wychowa-nia i adaptacji- systematyczne działania opiekuńcze i pedagogiczne ukierunko-wane na wspomaganie rodziców w roz-woju dziecka, zaspokajaniu jego potrzeb emocjonalnych  i materialnych

 

 

 

 

 • Dziecko potrafi rozpoznać samo-dzielnie swoje potrzeby, ufa swoim wychowawcom, dzieli się z nimi problemami, zwraca się o pomoc do nich w sytuacjach trudnych, nawet spoza terenu placówki (sytuacja rodzinna)

 

 • wycieczki,
 • ćwiczenia sytuacyjne,
 • sytuacje problemowe,
 • sytuacje inspirowane,
 • uczestnictwo w świecie kultury, nauki i sztuki,
 • hodowle roślinne,
 • obserwacje,
 • doświadczenia i ekspery-menty,
 • gry,
 • zabawy,
 • sytuacje kierowane,
 • programy własne opraco-wane są zgodnie z plano-wanymi etapami (syste-matycznie wzbogacane            o nowe zagadnienia)

 

 • dziecko rozpoznaje sytuację zagrożenia
 • zna osoby, którym można zaufać np. policjanci, nauczyciele itp.
 • potrafi wskazać sytuacje niebezpieczne i unikać zagrożenia,
 • wie w jaki sposób zachować się w sytuacjach trudnych

 

(zajęcia edukacyjne, sytuacje wychowawcze, spotkania kierowane: z policjantami, strażakami, psychologiem)- dokumentacja w dziennikach grupowych, organizacja wystawki w kącikach zainteresowań, zapisy w pla-nach pracy)

 

Ewaluacja kształtująca-

prowadzona jest systematycznie przez prowadzenie badań rozwoju linii rozwoju wychowanka – podsu-mowania pracy pół-rocznej i rocznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania refleksyjne

/początek roku szkolnego/

 

 

 

 

 

 

 

Badania kształtujące

/Półrocze  , koniec roku szkolnego/- po konsultacjach ze specjalistami, opiekunami itp.

 

Edukacja

 

 • Dziecko samodzielnie poszukuje wiedzy po to, by wykorzystać dla regulacji stosunków w otaczającej rzeczywistości jak również dla wzmocnienia poczucia  własnej wartości na podłożu pedagogiki holistycznej.

 

 • Dziecko korzysta z wszelkich ofert edukacyjnych wspomagających jego wszechstronny rozwój

 

 

 • Wychowanek rozwija wiedzę, postrzega świat ze zrozumieniem, bada go             i uczy się respektować zasady zgodnego współżycia w nim, odnajduje własne miejsce wśród innych, nabiera pewności siebie i zdobywa samodzielność, nabywa umiejętności radzenia sobie            w trudnych sytuacjach-wszechstronnie się rozwija.

 

 

 • poszukuje samodzielnie wiedzy,
 • korzysta z materiałów          i pomocy zgromadzonych przez wychowawców,
 • samodzielnie poszukuje rozwiązań problemów,
 • korzysta z indywidualnych zajęć w różnym zakresie działalności własnej,

 

-         zapisy w dziennikach,

-         praca z dzieckiem zdolnym,

-         praca wyrównawcza,

-         plany wychowawczo- dydaktyczne systematycznie wzbogacane o nowe zagadnienia

 

 

 

Badania podsumowujące

/ koniec cyklu planowanych działań związanych z programem doskonalenia pracy placówki oraz jej koncepcji pracy

 

 

Bezpieczeństwo

 

 • Dziecko zna zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa i stosuje odnośnie siebie i innych

 

 • Posiada wiedzę dotyczącą działania            w sytuacji zagrożenia

 

 • Zna telefony alarmowe i zasady postępowania w sytuacji zagrożenia np. pożaru

 

 

 

 • jest uważne
 • zna i potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa            w trakcie zabawy i działań w przedszkolu
 • jest asertywne wobec nieznanych osób dorosłych
 • wie do kogo może kierować prośby o pomoc – osoby godne zaufania i zaufania publicznego (funkcjo-nariusze).

 

Analiza SWOT

 

Ewaluacja zawsze prowadzona jest poprzez badania pilotażowe i analizę wyników na początku roku szkolnego – dotyczy diagnozy wstępnej nowoprzyjętych wychowanków

 

Partnerstwo

 

 • Dziecko nawiązuje stosunki z rówieśnikami, dorosłymi i rozumie potrzebę partnerstwa szacunku dla innych narodowości jako mieszkaniec małej ojczyzny

 

 • Wychowankowie nabierają umiejętności i doświadczeń pozwalających im na  stworzenie fundamentów w budo-waniu pożądanych pozytywnych relacji międzyludzkich.

 

 • Wspólnie z nauczycielami i rodzicami tworza kodeks wlasciwych zachowań w przedszkolu i poza, znaja swoje prawa i obowiazki ,przestrzegaja ich,znaja konsekwencje nieprzestrzegania

 

 

 • plany miesięczne
 • koncepcja pracy przedszkola
 • zapisy w dziennikach grupowych
 • program wychowawczy na placówce

 

 • dziecko zna i akceptuje zasady współpracy (zależności  w zespołach i dużej grupie)

 

Ewaluacja refleksyjna znajdująca swe odzwierciedlenie w zapi-sach planów, programów  i zajęciach indywidual-nych.

 

Aktywność ruchowa

 

 • Dziecko i nauczyciel jest organizatorem aktywności ruchowej

 

 • Dziecko korzysta ze sprzętu zabawowo-sportowego w ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu,

 

 • Dziecko i nauczyciel zdobywa nawyki związane z higienicznym trybem życia związanym także           z potrzebą zaspokajania ruchu

 

 • Dziecko korzysta z możliwości ćwiczeń na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej oraz ruchowo-muzycznych

 

 • arkusze obserwacji linii rozwojowej wychowanka określonej hierarchicznie dla rozwoju w danym obszarze

 

 

 • zapisy w dziennikach zajęć dodatkowych,
 • karty wycieczek,
 • zapisy działań w trakcie pobytu na „Zielonym Przedszkolu”
 • program „Promocji Zdrowia” – z zakresu rozwijania aktywności ruchowej,
 • codzienne zapisy w dziennikach grupowych: zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wycieczki itp.

 

Ewaluacja podsumowująca

 

Ma miejsce w czasie badań końcowych skierowanych na wychowanków odchodzących z naszej placówki – celowe przygoto-wanie programu ewaluacyjnego do zrealizowania z koń-cem roku szkolnego na bazie standardów wymagań

 

 

Uzależnienia i walka z nimi

 

 • Dziecko postrzega i rozumie zło wynikające  z uzależnień i swoją postawą je odrzuca

 

 

 

-         tablice informacyjne

-         pedagogizacja Rodziców,

-         arkusze obserwacji linii rozwojowej dziecka,

-         współpraca z psychologiem

-          program „Czyste powietrze wokół mnie pez nikotyny”

 

Ewaluacja podsu-mowująca przygo-towywana wspólnie ze współpracującym psychologiem i peda-gogiem

 

Zdrowie-zdrowa żywność

 

 • Dziecko stosuje zasady zdrowej , ekologicznej żywności – rozumie pojęcia zanieczyszczenia środowiska          i jego wpływu na żywność spożywaną przez ludzi

 

 • Dziecko korzysta z urozmaiconych posiłków w tym z różnorodnych surówek warzywnych i owocowych (zna korzyści wypływające ze zdrowego odżywiania się)

 

 • Zachęca się rodziców do wprowadzania do rodzinnego jadłospisu urozmaiconych dań warzywnych i surówek, kompotów           i przetworów owocowych

 

 • Dzieci i rodzice uczestnicza w projekcie „„Edukacja,promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci,ich rodziców

 

 

 • Jadłospisy  w przedszkolu
 • Ankiety dla rodziców
 • protokoły Rad Pedago-gicznych
 • protokoły zebrań                        z rodzicami
 • efekty udziału w projekcie UE

 

Badanie losów naszych absol-wentów- pytania skierowane do rodziców, nauczy-cieli szkoły podstawowej.

 

 

Ekologia

 

 • Dziecko postrzega , rozumie i respektuje zasady zgodnego współżycia              z naturą,

 

 • jest i będzie strażnikiem    ostoi przyrody miasta  i okolic

 

 • Oczekiwany sukces rozwoju wychowanka określony jest dla wychowanka odchodzącego, absolwenta przedszkola 

 

 • Wychowanek rozwija wiedzę, postrzega świat ze zrozumieniem, bada go i uczy się respektować zasady zgodnego współżycia w nim

 

 • Jest współtwórcą „Kodeksu Małego Ekologa”- zna i respektuje jego zasady, potrafi wskazać właściwe, godne naśladowania postawy i wie, których zachowań należy unikać

 

 • Podejmuje dodatkowe działania ekologiczne tj: udział w Sprzątaniu Świata, Dniach Ziemi, Konkursach ekologicznych, imprezach dla rodziców lub innych placówek mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych

 

 

 • analiza losów wychowanka / ankiety , podziękowania , analiza sukcesów poprzez  udział w konkursach itp
 • zapisy w dziennikach zajęć i planach pracy
 • przygotowanie i udział dzieci w imprezach artystycznych dla środowiska
 • scenariusze nauczycielek do organizowanych przez placówkę imprez
 • biuletyn ekologiczny prowadzony przez nauczycielki,
 • działania kółka ekologicznego na terenie plecówki

 

 

 

(Badania są prowadzone systematycznie zgodnie z planem monitoringu) /dokumentacja nauczyciela /

 

 

 

Ewaluacja programu ekologicznego oraz  w ramach „Zielonej Flagi”- placówki propagującej działania ekologiczne

 

Kultura literacka

 

·       Dziecko dostrzega i docenia wartość poznawczą, estetyczną i wychowawczą wytworów literatury pięknej.

 

 

·       Obcując z nią rozwija swoją wrażliwość artystyczną, poszukuje  w niej przykładów pozytywnych zachowań i rozwiązań problemów, kształtuje światopogląd.

 

 

·       Poznaje twórczość rodzimych poetów i autorów literatury dla dzieci

 

·       Wykorzystuje swoje umiejętności aktorskie w propagowaniu obcowania  z literaturą i przedsta-wiania jej w tej formie artystycznej.

 

 • Uczestniczy w dodatkowych zajęciach teatralno-wokalnych, konkursach, jest aktywne w przygotowywaniach do nich zarówno na terenie placówki i poza nią.

 

 

 • wzbogacone kąciki książek na terenie sal dostępność ich zarówno dla nauczycieli jak  i dzieci

 

 • dziecko ma dobre podstawy do przyszłej postawy czytelniczej charakteryzującej się wiedzą i umiejętnością właściwego doboru wartościowych pozycji literackich

 

 

Ewaluacja prowa-dzona jest syste-matycznie poprzez działania mające na celu określenie po-ziomu wiedzy wycho-wanków, rozwoju mowy i wszystkich aspektów związanych z kulturą żywego słowa.

 

-         analizy i podsu-mowania półroczne  i roczne,

 

-         analiza końcowa postępów absol-wentów naszej placówki

 

Twórczość artystyczna

 

 • Dziecko pragnie wyrazić swoje uczucia, pragnienia i swój stosunek do rzeczywistości poprzez swoją twórczość plastyczną, muzyczną, aktorską i ruchową wzbogacając równocześnie wrażliwość na twórczość innych.

 

 • Dziecko ma możliwość pogłębiania swoich doznań artystycz-nych poprzez kontakt ze sztuką teatralną, literacką, muzyczną          i  plastyczną

 

 • Wychowanek ma możliwość wzbogacić swoją wiedzę, pogłębić zdolności poprzez uczestnictwo         w dodatkowych zajęciach na kółkach zainteresowań prowa-dzonych na terenie placówki.

 

Wychowankowie z radością będą prezentować zdobyte umiejętności w bliższym i dalszym środowisku.

 

 • Wychowankowie wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługi-wanie się różnymi sposobami ekspresji - gestem i mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową
 •  

 

 • wystawki prac dzieci,
 • udział w konkursach recytatorskich, plastycznych itp.
 • udział w kółkach o charakterze artystycznym
 • dyplomy
 • podziękowania, zapisy działań.
 • Scenariusze i regulaminy konkursów zorganizowanych przez nauczycieli z naszej placówki
 • Zapisy w dziennikach dokumentujące udział dzieci w wydarzeniach artystycznych

 

 

 

Całoroczne monitorowanie działań nauczycielek  i dzieci w zakresie twórczości i rozwijania zdolności  i zainteresowań wychowanków- późniejsze badanie losów uzdolnionych artystycznie uczniów

 

Patriotyzm

 

 • Dziecko wzbogaca swoją wiedzę         o swoim regionie, poznaje jego tradycje, zabytki, wielkich ludzi mających wpływ na rozwój regionu

 

 • Wychowanek bierze udział                 w imprezach mających na celu promowanie kultury 

 

 • Dziecko ma możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyczną poprzez udział w warsztatach na terenie skansenów, wycieczkach krajoznawczych, do muzeum, spotkaniach z nauczycielkami                    z Ukrainy

 

 • Dziecko bierze udział w okoli-cznościowych imprezach dotyczących obchodów roczni-cowych związanych ze Świetami Plski,swojego regionu

 

 • Wycieczki krajoznawcze,
 • Zajęcia edukacyjne poza terenem placówki .
 • Zajęcia dydaktyczne zgodne z programem „Wielcy Polacy”, Legendy
 • Imprezy okolicznościowe
 • Tańce narodowe                   i regionalne,
 • Poznanie twórczości Jana Brzechwy - patrona przedszkola
 •  )

 

Ewaluacja z godna  z wytycznymi pod-sumowującycmi dziłalność w roku poprzednim, zapisy w poszczególnych programach,

 

(całoroczny moni-toring pracy z pro-gramami własnymi)