• Odwiedziło nas: 205722 osób
 • Do końca roku: 217 dni
 • Do wakacji: 25 dni
Poniedziałek, 2018-05-28
Imieniny:
Augustyna, Ingi

STATUT PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty » STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO IM . JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele, zadania przedszkola
Rozdział III Organy przedszkola, ich kompetencje
Rozdział IV Organizacja przedszkola
Rozdział V Pracownicy przedszkola, ich zadania
Rozdział VI Wychowankowie, prawa, obowiązki
Rozdział VII Postanowienia końcowe

 Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 

 Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ostatnia zmiana;Dz.U z 2009 Nr 56,poz 458  
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 luty 2007 rw sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 3. Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/270.09 z dnia 06 listopada 2009 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn.” Przedszkole Publiczne w Małomicach” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn „Przedszkole Publiczne w Małomicach”

 

 1. Niniejszego statutu
 2. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r ( dz.U.Nr 120,poz526

 

 

 1. Przedszkole   im. Jana Brzechwy w Małomicach zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Małomicach przy ul B.Chrobrego 8, tel/fax: 0683769323 z grupą zamiejscową przedszkola Bobrzany 70
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest   Gmina Małomice                            
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

10. Na pieczątkach i szyldzie używany jest skrót nazwy: Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy ,tel.068 3769323, 67-320 Małomice ,                              ul. B. Chrobrego 8

11. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

 

 

 

 

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

                                                               § 2

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego ,realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, realizuje podstawę programową, zgodną z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora programu wychowania przedszkolnego.                                                                                     1.1 Nauczyciel w formie wniosku przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.                                                                                                                        1.2 Program wychowania przedszkolnego musi stanowić opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,ponadto musi zawierać;                                                                                                             a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania                                                                                 b) treści zgodne z treściami nauczania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego                                                                                                                                   c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci                                        d) metody przeprowadzenia analizy gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole

1.2.1 jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

1.3 Przedstawiony przez nauczyciela  program wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola, po zasięgnięci opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku. Dyrektor może również zasięgnąć opinii konsultanta lub doradcy metodycznego.

1.4.Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego w tutejszym przedszkolu. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości  odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1.5.Nauczyciel może dokonać wyboru kart pracy dla swojej grupy wiekowej.                                                                                                                                    1.6.W przypadku wyboru kart pracy, po ich analizie, dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw kart pracy obowiązujących od początku następnego roku szkolnego”.

1.7.Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu
wychowania przedszkolnego 

1.8. Opracowany program może zostać dopuszczony do użytku przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu .Program dopuszcza dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

2.Cele i zadania przedszkola:                                                                     Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:                                                                                                 2.1.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego- z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności                                                                                              2.2.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.                                                         2.3 sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej                                                                                                              2.4 współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,                                                                                                                       2.5. rozwija ogólną sprawność ruchową w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.                                                                                                                      2.6 udziela dzieciom pomocy psychiczno-pedagogicznej,                                            2.7 w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,                                                                                 2.8 organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane.

   Zadania opiekuńcze przedszkola:

2.9. sprawuje  opiekę w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (określa Regulamin spacerów i wycieczek),

 1. 10.służy pomocą w uzyskaniu pomocy w instytucjach do tego powołanych dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  ,życiowej;

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z rada Pedagogiczną może wystąpić do OPS o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto może wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , OPS, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka,

2.11 dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osobę dorosłą (rodziców, opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

                                              

 

                                                                         § 3

        Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:
         1.wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie      czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej    edukacji.

2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.

3.kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.stwarzanie warunków sprzyjających  wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

6.troska o bezpieczeństwo dzieci, ich zdrowie i sprawność fizyczną,

7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9.wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej )oraz postawy patriotycznej,

11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

         12.wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka zdrowego i z deficytami.
 
       13. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej   polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu  indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowankow wynikających w szczególności;

13.1        z niepełnosprawności

13.2        z niedostosowania społecznego

13.3        z zagrozenia z niedostosowaniem społecznym

13.4        ze szczególnych uzdolnień

13.5        ze specyficznych trudnosci w uczeniu się

13.6        z zaburzenia komunikacji językowej

13.7        z choroby przewlekłej

13.8        z sytuacji kryzysowych lub trumatycznych

13.9        z niepowodzen edukacyjnych

13.10   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową wychowanków i jego rodziny,sposobem spedzania wolnego czasu wolnego,kontaktami środowiskowymi

13.11   z trudności adaptacyjnych związanych z róznicami kulturowymi lub ze zmianą srodowiska edukacyjnego, w tym związanych z wczesniejszym kształceniem za granicą.

           14.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejetnosci wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywnosci pomocy psychologiczno-pedagogicznych.

           15.Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy ;

15.1        rodziców wychowanka

15.2        nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajecia z wychowankiem

15.3        poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

15.4        asystenta edukacji romskiej

15.5        pomocy nauczyciela

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie;

16.1        zajęć specjalistycznych;korekcyjno-kompensacyjnych,logopedycznych,socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym

16.2        w przedszkolu , pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji , warsztatow, szkoleń

          17.Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem tworzą  zespół.

              Zatrudnienie specjalistów tworzących zespoł oraz prowadzenie zajęć następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

             Zespół realizuje swoje posiedzenia w miare potrzeb, nierzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Zadania zespołu:

 • rozpoznawanie problemów dziecka i ustalenie zakresu pomocy, z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych,edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy pychologiczno-pedagogicznej
 • analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania dziecka
 • określenie trudności 
 • zakres dostosowania wymagan edukacyjnych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych,edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych
 • zalecanie odpowiednich form wsparcia dziecka
 • dokonywanie oceny efektywności pracy z dzieckiem
 • opracowywanie i realizacja spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych i/lub terapeutycznych na podstawie ustalonych przez dyrektora form, metod, okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także wymiaru godzin w których formy pomocy będą realizowane
 • wspieranie rodziców dziecka

W pracach zespołu, na zaproszenie dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej i organu prowadzącego placówkę oraz inni specjaliści.

Dyrektor zobowiązany jest także do poinformowania rodziców dziecka o ustalonej formie i okresie udzielania pomocy, o ilosci godzin przeznaczonych na poszczególne formy.

Ponadto o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia Zespołu omawiającego kwestię danego dziecka. Rodzice mają prawo uczestniczyć w analizie sytuacji ich dziecka. Ustalenia Zespołu mają być przekazane rodzicom przez dyrektora, gdy nie będą uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu.

Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno mieć założoną Kartę Indywidualnych Potrzeb i Świadczeń. Zespół, który ją opracuje nie będzie już musiał sporządzać protokołu ze swojego posiedzenia, gdyż podpisy na Karcie będą potwierdzeniem ich pracy.

Informacje zawarte w Karcie:

-specjalistyczna diagnoza,

-rozpoznanie dokonane przez Zespół,

-wyszczególnienie obszarów, w których uczeń potrzebuje wsparcia i pomocy,

-wyszczególnienie predyspozycji i wybitnych uzdolnień ucznia,

-zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

rodzaj udzielonego wsparcia,

-okresowe oceny efektywności podejmowanych działań.

Posiadana przez dziecko opinia lub orzeczenie z poradni oraz Karta Indywidualnych Potrzeb i Świadczeń będą składać się na dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanejdziecku.

 KIP dziecka musi mieć strukturę zgodną ze wzorem umieszczonym w odpowiednim rozporządzeniu

 

 

                                                              § 4

 

  1. Przedszkole określa sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
 1.2 Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje   zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pobyt na powietrzu i inne czynności zgodnie z warunkami podstawy programowej, programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez dyrektora na wniosek nauczycieli i miesięcznym planem zajęć.
 1.3 Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz pod opieka nauczyciela/wychowawcy grupy . Zajęcia dodatkowe odbywają się   poza realizacją podstawy programowej. Jesli w trakcie,to o ten czas zajęć dodatkowych  wydłużone jest czas realizacji podstawy programowej.
 1.4 Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
  1.5 Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
  1.6 Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
  1.7 Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
  1.8 Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura, wymioty,wysypka, uraz
  1.9 W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
  1.10 W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego .
  1.11 Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo dzieci

      

 1. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się   się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.
 2. W przedszkolu obowiązuje Procedura określająca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu  w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola i zatrzymywania w domu dzieci z objawami chorobowymi. Procedura w równym stopniu obowiązuje wszystkich pracowników i rodziców.

 

 

                                                                    § 5

     1.  Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku   szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  

Wychowaniem przedszkolnym  może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,a od września 2015 dziecko powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

       2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jest samodzielne,komunikuje swoje potrzeby.  Nabór do poszczególnych grup odbywa się rocznikami.

      3. Na każdy oddział przysługują 2 etaty nauczyciela , w grupie  kl”0” 5-godzinnej – 1 etat
      4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż nauczycielka (co najmniej jedna) prowadzi swój oddział co najmniej przez 2 lata                                       

      5. W grupach 3 – 4-latków, gdy liczba 3-latków przekracza 10 osób przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki.
       6. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
       7. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

       7.1 Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje  dyrektor przedszkola
      7.2 Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.
      7.3 Zastępstwa  odnotowuje w zeszycie zastępstw nauczyciel z delegowanymi uprawnieniami, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem. Dopuszczalne jest odnotowanie w dzienniku zajęć.
       7.4 Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.
        7.5 Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie   plan pracy.
        8. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
        9. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczycielki, opiekunki  realizującej zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przystanku i na przystanek autobusowy..Reguluje to stosowna procedura obowiązująca w przedszkolu.
        9.1 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
        9.2 Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
        9.3 Każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora .W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
         9.4 Rodzice składają oświadczenie /upoważnienie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem
         9.5 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          10. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektora realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          10.1 Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka – na tablicy ogłoszeń dla rodziców,oraz bezpośrednio na pierwszym zebraniu z rodzicami.
         10.2 Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli, opiekunki do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
        10.3 Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń/upoważnień przez nauczycieli.
         10.4 W sytuacji, gdy nauczyciel,  nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem, opiekunką podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
          11. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/ :
          11.1 Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          11.2 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów prawnych.

    11.3 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  11.4 Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola
  11.5 Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola –przez inną osobę niż prawny opiekun rodzice podpisują własnoręcznym podpisem
  11.6 Rodzice przyprowadzają dziecko do Sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
  11.7 Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.
11.8 Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
11.9 Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
11.10 W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel może powiadomić najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

11.12.Za każdą godzinę spóźnienia na rodzica może być nałożony obowiązek zapłacenia nauczycielowi kwoty równoważnej nadgodziny nauczyciela,jesli nauczyciel został po godzinach swojej pracy, a przekazanie dziecka pod opiekę innego nauczyciela było niemożliwe.

 

                                                                § 6

 1. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.
  2. Na terenie przedszkola na wniosek dyrektora i rodziców mogą być organizowane i prowadzone dodatkowe zajęcia.
  3. Rodzaj zajęć dodatkowych ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od propozycji dyrektora i  wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości z budżetu przedszkola. Czas realizacji podstawy programowej wydłużony jest o czas trwania zajęć dodatkowych. Nauczyciel/wychowawca grupy sprawuje opieke nad dziećmi podczas realizacji zajęć dodatkowych
  4. Zajęcia dodatkowe akceptują rodzice.
  5. Czas trwania zajęć dydaktycznych dodatkowych prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  a)15 – 20 min dla dzieci 3-4 letnich
  b) około 25-30 min dla dzieci 5-6 letnich

6.Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się poza godzinami realizacji podstawy programowej ustalonej dla każdej grupy w przedszkolu.
7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

 

 

Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
      

                                                            § 7

1. Organami przedszkola są:
1.1 Dyrektor przedszkola;
1.2 Rada pedagogiczna;      

                                                              § 8

    1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

      1.1) kieruje działalnością   placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

      1.2) sprawuje nadzór pedagogiczny,zgodnie z rozporzadzeniem oraz kontrolę zarządczą i politykę bezpieczenstwa danych osobowych.

      1.3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju   psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

      1.4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich

kompetencji stanowiących;

      1.5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym   placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczna i rade rodzicow  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę   placówki;

      1.5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

       1.6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

       1.7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

       1.8) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  placówki.

       2. Dyrektor   placówki może, w drodze decyzji, skreślić dziecko  z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej .Przepis   nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

       3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

       3.1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

       3.2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom

       3.3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogiczej

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  .

        4.   Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

     5.Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem  pracownikom przedszkola i rodzicom.   

          6. Jako Administrator danych osobowych odpowiada za ich zabezpieczenie i poufność.                 

 

 

 

                                                     § 9

 

       1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna która jest kolegialnym organem przedszkola   w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

       2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu i grupie zamiejscowej przedszkola  .W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,   których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

      3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor .

      4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) -analityczno-oceniające, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora  , organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

      5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

      6. Dyrektor  przedstawia radzie pedagogicznej,  nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

      7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

      7.1) zatwierdzanie planów pracy przedszkolapo zaopiniowaniu przez radę rade rodziców

      7.2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu   , po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

       7.3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  ;

       7.4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dziecka.

       8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

       8.1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć   i przydział nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów;

       8.2) projekt planu finansowego przedszkolai;

       8.3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;                                                                                                                                           8.4) propozycje dyrektora  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

       9.Dyrektor   wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.                                                                                                                                       10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu  przedszkola  albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia  .

      11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego  .

      12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

      13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Dopuszcza się komputerowe protokołowanie

 1. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci  lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  § 10

  1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, który jest organem pomocniczym dla dyrektora i rady pedagogicznej.
       2.  Kadencja Rady trwa jeden rok.

       3.Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

       4.W skład Rady wchodzi  co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci;  W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
       5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola , z prawem oświatowym;. Regulamin określa wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania rady .
       6. Rada Rodziców może występować z prośbą do dyrektora , do rady pedagogicznej , organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

      7.Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, opiniuje w szczególności:

a)statut  przedszkola i projekt zmian

 b)plan pracy na dany rok szkolny

c)innowacje, eksperymenty, programy autorskie

 d)projekt planu finansowego składanego przez dyrektora

e)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola

      8. Do kompetencji rady rodziców,  należy;

      8.1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

          a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

         b ) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

        9.. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktyki program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Ponadto uczestniczyc w konstruowaniu projektu koncepcji pracy, przedsięwzięć ,innych programów

10. W celach wspierania działalności statutowej przedszkola  Rada  Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

11. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
12. Koordynatorem działania organów przedszkola jest dyrektor, który:
           a) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
           b) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
           c) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
          d) Organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.

 13.Formy rozstrzygania sporów:
          a) Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola;
          b) Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

         c) Sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola mogą być rozwiązywane przez konsultacje , mediacje oraz udział we wspólnych posiedzeniach i spotkaniach organów przedszkola

 
    

   

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


                                                § 11


 1.   Szczegółową organizację, nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 25 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 


                                                          § 12
      1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,zainteresowań,uzdolnień,rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
       2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
       3.  Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola( na wnioski nauczycieli) programy wychowania przedszkolnego stanowiące odpowiednio zestaw programów.
       4.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. Ramowy rozkład dnia z wyszczególnieniem godzin jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz proporcji czasowych.

   Szczegółowy Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

a)   propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczycieli a działalnością swobodną dzieci,

b)   potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka,

c)   potrzebę codziennego przebywania na powietrzu ,

          d)   godziny posiłków,

           e)   godziny prowadzenia czynności samoobsługowych, organizacyjnych, pracy indywidualnej,

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
   6. Czas trwania zajęć prowadzonych  w czasie przekraczającym 5 godzin realizacji podstawy programowej ( t.j zaj. dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, religia, zaj.dodatkowe, rewalidacyjne ) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
   a) Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
   b) Z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut

7.Na realizacje podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym;

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
 • co najmniej 1/5czasu ( w przypadku dzieci młodszych  ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.( organizowane są tam zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze , itd),
 •  najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane w/g wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pozostały czas t.j 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
  8. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców, poza godzinami realizacji podstawy programowej
  9. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości
  10. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:
  a. Sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem
  b. Pokój zajęć indywidualnych
  c. Pomieszczenia sanitarne
  d. Pomieszczenia socjalne
  e. Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze
  f. Szatnię,
  g. Kuchnie,
  h. Szatnię dla personelu
  i. Plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieciom

     11.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

      12.   organizowany jest jak najdłuższy , aktywny pobyt dzieci w ogrodzie. Nauczyciele są odpowiedzialni za uatrakcyjnianie czasu pobytu na powietrzu, wprawadzania alternatywnych form i metod.

 

 


                                                             § 13

         1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym 5 godzin dziennie bezpłatnie przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Godziny realizacji podstawy programowej  Uchwałą opiniodawczą opiniuje Rada Pedagogiczna i decyzją zatwierdza dyrektor.

Przedszkole jest czynne od 5.45-16.00 0d poniedziałku do piątku.

Realizacja podstawy programowej ustalona jest w godzinach;

8.00-13.00 w gr. 3-4 , 5 latki oraz grupa zamiejscowa Bobrzany i gr. z siedziba przy ul.Szkolnej 1.

 1. 00– 12.30 Kl”0” I zm

11.00-16.00 Kl '0” II zm

Jeśli podstawa programowa przerwana jest zajeciami dodatkowymi, w tym dniu jest wydłużana o czas realizacji zaj.dodatkowych.

 1. Dzieci pięcio i sześcioletnie  objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Od września 2015 roku roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne dotyczy dzieci 5 letnich

                 4. W związku ze zmniejszoną wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mogą mieć skrócony czas pobytu w przedszkolu z możliwością wydłużenia go wg wskazań personelu pedagogicznego zależnie od potrzeb dziecka.
           5. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa projekt organizacyjny placówki.
           6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, a terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek   dyrektora.
         7. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, duża absencja dzieci  itp.) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
          8. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem (trzylatki z czterolatkami, pięciolatki z sześciolatkami).Łączona grupa nie może przekraczać 25 dzieci.
          9. W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń większej niż 10 wychowanków.
         
                                                             § 14

         1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności  wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, na życzenie rodziców przedszkole  organizuje  wyżywienie składające się z śniadanie,obiad z deserem.

         2. Korzystanie z posiłków przez dzieci i pracowników  jest odpłatne. Opłata obejmuje koszt produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

 Opłata   ustalana jest w porozumieniu dyrektora z organem prowadzącym ,konsultowana z Rada Rodziców i ogłaszana Zarządzeniem dyrektora na rok budżetowy . Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia mogą ulegać zmianie w sytuacji zmian cen żywności i wymagają zmiany zarządzenia dyrektora w tej sprawie.
       3. Zasady odpłatności za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala poprzez podjęcie stosownej uchwały Rada Miejska  .

Ustala kwotę za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą   ramy czasowe realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone w każdej grupie .Kwota ta nie może przekraczać 1 zł za rozpoczętą godzinę przekraczającą bezpłatnego wymiaru 5 godzin realizacji podstawy programowej.

       4.Czas pobytu dziecka w przedszkolu i korzystanie z 3 posiłków deklarują rodzice (prawni opiekunowie dziecka) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola lub w deklaracji o kontynuacji.
       5. Opłaty od rodziców pobierane są do 16 dnia każdego miesiąca z góry w gabinecie intendenta .Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest kwitariusz wpłaty.

       6. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola na następujących zasadach:

       a)     koszt wyżywienia pracowników kuchni pokrywa organ prowadzący,

   b)     nauczyciele i pozostali pracownicy pokrywają całkowite koszty surowców według ustalonej kalkulacji.

       7. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli

 

Rozdział V
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA


                                                                  § 15

        1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele,  posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz pracownicy administracji i obsługi. Mogą być zatrudnieni inni specjaliści wspomagający rozwój dziecka (w miarę posiadania środków finansowych)
      2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

       3. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

                                                                  § 16

 Obowiązki, prawo i odpowiedzialność nauczyciela:

      
1. Nauczyciel ma obowiązek do:
       1.1 Tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
        1.2 Rozpoznawania potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków; prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanków,zakończonych analiza i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
        1.3 Dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) Informowania rodziców o postępach dzieci
        1.4 Systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi. odpowiedzialność za jej jakość,monitorowanie jakościowe i ilościowe realizacji podstawy programowej
         1.5 Realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola
          1.6 Udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej oraz powołanych zespołów
         1.7 Aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem.
         1.8 Systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej.
         1.9 Współdziałania z nauczycielem prowadzącym grupę oraz praca w zespołach
         1.10 Dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na podstawie prowadzonych obserwacji  i monitorowania realizacji podstawy programowej
         1.11 Dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy
        1.12 Podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska
       1.13 Współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej
       1.14 Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami
       1.15 Wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce
      1.16.Prowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole , analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna)

      1.17.opracowania w razie konieczności indywidualnego programu wspomagania i   dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,powiadomienie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną                1.18Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, przestrzegać kodeksu etycznego.                                                                                           1.19Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
       1.20 Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
       1.21 Informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale.
        1.22.Codzienne podpisywanie listy obecności.
       1.23 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
      1. 24.Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
       1.25 Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

      2.współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości podstawy programowej,zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, a w szczególności o wynikach obserwacji pedagogicznej ( diagnozy przedszkolnej)

2.1.          Przekazywanie rodzicom ( za potwierdzeniem podpisem) informacji o dziecku

- w listopadzie o wstępnych wynikach diagnozy przedszkolnej

- do 30 kwietnia;opracowanie dla rodziców informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)       zebrania grupowe, stałe; co najmniej 3 razy w roku szkolnym ( rozpoczęciu roku, I półrocze, koniec roku oraz wg potrzeb na zaproszenie nauczycieli czy na wniosek rodziców)

b)       konsultacje i rozmowy indywidualne; na bieżąco, w miarę potrzeb 

c)       zajęcia otwarte,

d)       otwarte dni przedszkola,

e)       współpraca w zakresie organizacji imprez, uroczystości i wycieczek

f)         zebrania w formie warsztatowej, porady, konsultacje z poszczególnymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu   w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce,pośredniczenie na prośbę rodziców w nawiązywaniu kontaktów ze specjalistami poza przedszkolem

g)       udział w posiedzeniach rady pedagogicznej,

h)       badanie oczekiwań i opinii rodziców wobec przedszkola

i)         zaproszenie rodziców do współpracy przy konstruowaniu czy wprowadzaniu zmian m.in. w koncepcji, uwzględnianie ich sugestii i oczekiwań

ii)       debaty

3.Znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego- zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej

 1. rzetelny udział w pracy zespołów ds. prowadzenia ewaluacji wewnętrznej oraz w pracach zespołów powołanych przez dyrektora

 

2.Nauczyciel ma prawo do:
2.1 Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki
2.2 Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego
2.3 Podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania
2.4 Decydowania o doborze form i metod pracy
2.5 Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki
2.6 Ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego
2.7 Możliwości prawidłowego przebiegu stażu
2.8 Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy
2.9 Znajomości systemu motywującego do pracy
2.10 Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą
2.11 Promowania swoich działań w środowisku lokalnym
2.12 Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki
2.13 Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami
2.14 Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola
2.15 Wynagrodzenia za swoją pracę
2.16 Prawo do urlopu wypoczynkowego.
2.17 Uprawnienia o charakterze socjalnym
2.18 Uprawnienia do nagród i wyróżnień

2.19.Prawo do poszanowania jego godności i praw funkcjonariusza publicznego

3. Nauczyciel odpowiada za:
3.1 Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci
3.2 Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie
3.3 Czystość wychowanków i stan zdrowia
3.4 Niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
3.5 Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

           4. Do zadań psychologa w momencie wykonywania czynności  określonych w zleceniu bądź umowie o dzieło należy:

            4.1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie i potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka.
           4.2 Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.
           4.3 Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.
           4.4 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym.
          4.5 Wspieranie nauczycieli oraz zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego przedszkola
           4.6 Współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, mającym na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji, objęcie opieką dziecka zdolnego oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich

          4.7 Opracowywanie charakterystyk psychologicznych dzieci niepełnosprawnych, ocena poziomu rozwoju psychoruchowego, diagnoza rodzaju i stopnia niepełnosprawności

4.8 powiadomienie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

4.9 Praca w zespole nauczycieli i specjalistów

 5. Do zadań logopedy w momencie wykonywania czynności określonych w zleceniu bądź umowie o dzieło należy:
 5.1 Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka., w tym mowy głośnej i pisma;
 5.2 Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 5.3 Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
 5.4 Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy nauczycielami.
 5.5 Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii
 5.6 Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 5.7 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami
 5.8 Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej

 5.9 powiadomienie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

5.10 Praca w zespole nauczycieli i specjalistów

 

 1. Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:

   6.1 Obowiązkiem nauczyciela i instruktora prowadzącego zajęcia dodatkowe jest:
   6.2 Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość.
   6.3 Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.
   6.4 Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci
   6.5. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
   6.6 Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
        6.7 Codzienne podpisywanie listy obecności.
        6.8 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 2. Współpraca z nauczycielem grupy,dyrektorem.

       7. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:

       7.1 Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci
        7.2 Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie , znajomość procedur i instrukcji zapewniających bezpieczeństwo

 

§ 17

       1. Zadania pracowników obsługi i administracji .

 W przedszkolu zatrudnia się:
       a) pomoc nauczycielki
      b) intendenta
       c) kucharza,
       d) woźne oddziałowe


     1. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:

      1.1 Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
      1.2 Zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych.
      1.3 Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce.
      1.4 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
       1.5 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
        1.6 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
         1.7 Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
         1.8 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
       1.9 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.
        1.10 Utrzymywać czystość i estetykę w salach; ład, kurze

        1.11 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora

   1.12Przestrzeganie Kodeksu Etyki

         1.13znajomości i przestrzegania obowiązujących Instrukcji, regulaminów i procedur

         1.14 wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora

         1.15 powiadomienie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 


2. Do obowiązków intendenta należy:


          2.1 Zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.
         2.2 Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
         2.3 Przestrzeganie norm żywieniowych.
         2.4 Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.
         2.5 Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
         2.6 Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych.
         2.7 Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością.
         2.8 Codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców.
         2.9 Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp.
        2.10 Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia.
        2.11 Prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych.
        2.12 Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.
        2.13 Prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności
        2.14 Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych.
        2.15 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
        2.16 Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
        2.17 Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
         2.18 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
         2.19 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora..

         2.20 Pobieranie opłat za przedszkole

2.21        Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora

2.22 Przestrzeganie Kodeksu Etyki

2.23 znajomości i przestrzegania obowiązujących Instrukcji, regulaminów i procedur

 

 1. Do obowiązków kucharza należy:

  3.1 Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnym i BHP
  3.2 Pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym
  3.3 Organizowanie pracy personelu kuchni.
  3.4 Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi
  3.5 Codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi.
  3.6 Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu
  3.7 Przestrzeganie norm żywieniowych
  3.8 Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi
  3.9 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
  3.10 Dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą
  3.11 Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
  3.12 Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
  3. 13 Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
  3. 14 Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków.
  3. 15 Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne.
  3. 16 Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia.
  3.17 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
  3.18 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
  3.19 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
  3.20 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
  3.21 Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
  3.22 Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)
  3.23 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora

     3.24. Przestrzeganie Kodeksu Etyki

3.25 znajomości i przestrzegania obowiązujących Instrukcji, regulaminów i procedur oraz zasad HCCP

 1. Do obowiązków woźnej należy:

  4.1 Utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
  4.2 Codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach.
  4.3 Raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.
  4.4 Raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach
  4.5 Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków
  4.7 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
  4.8 Pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach
  4.9Uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
  4.10 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
  4.11 Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
  4.12 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
  4.13 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
  4.14 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
  4.15 Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
  4.16 Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)
  4.17 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
  4.18 Wykonywanie innych prac i poleceń wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora

4.19 Przestrzeganie Kodeksu Etyki

4.20 znajomości i przestrzegania obowiązujących Instrukcji, regulaminów i procedur

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI
WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

                                             § 18

      1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
       2. Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
        3. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń.
       4. Rekrutacja  dzieci do grupy przedszkolnej odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

         5. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc przyjęć dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej dostępności.
        6. W przypadku większej ilości dzieci niż miejsc przyjęć dokonuje komisja kwalifikacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji.
        7. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.
        8. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
        a) dyrektor przedszkola – przewodniczący komisji,
          b) 2 przedstawicieli rady pedagogicznej,
        c) 2 przedstawicieli Rady Rodziców

          W przedszkolu obwiązuje Regulamin Rekrutacji okreslający zaopiniowany przez Związki Zawodowe. Regulamin jest udostępniany do wglądu rodzicom

 

Regulamin Rekrutacji Opracowany na podstawie:

 •  Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)

 

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa niniejszy regulamin.

 

§ 1

1.Do Przedszkola Publicznego im.Jana Brzechwy w Małomicach w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Małomice 


2.Naborem objete są dzieci są dzieci w wieku ;

-od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

-dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego

 

§ 2

1Dzieci już uczęszczające do przedszkola - w roku szkolnym 2014/2015 będą przyjmowane automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie składanych przez rodziców u dyrektora przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

2.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia/wniosek, który może być pobrany  bezpośrednio w placówce. Wniosek ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z ewentualnymi oświadczeniami i załacznikami  należy złożyć w przedszkolu w okresie od 1 marca danego roku do 31 marca .
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 

§ 3

. Pierwszy etap rekrutacyjny.

 

   Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Małomice  przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

-kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

-wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

-samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

 postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole

 nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora i Burmistrz Małomic:

 • praca rodzica samotnie wychowującego dziecko  5 pkt
 • praca obojga rodziców i   studia dzienne obojga rodziców po 4 pkt          
 • deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy programowej 3 pkt
 • rodzeństwo uczęszczające do przedszkola 2 pkt 

 

 

 

 
§ 4

Przyjęcia dzieci spoza gminy  mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu

 postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami i nie mogą

 wpływać na zmianę liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych.

 

 

§ 5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.

2.Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty.

3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci . Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

 

§7

Procedura odwoławcza

       1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

       2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 2. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. .

 

 

§8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 • Do wniosku dołącza się dokumenty  określone przez organ prowadzący:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),
 • oświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym
 • Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • Wnioski , o przyjęcie do przedszkola,deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz oświadczenia do pobrania w przedszkolu.

 

 

 § 19

         1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1.1.          a) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,z dziecka predyspozycjami psychofizycznymi
 b) Poszanowania jego godności osobistej
 c) Życzliwego , indywidualnego i podmiotowego traktowania
 d) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 e) Akceptacji jego osoby.
 f) Różnorodności doświadczeń.
 g) Wypoczynku kiedy jest zmęczone.
 h) Prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole,
 i) Korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.
 j) rozwoju z jego indywidualnymi predyspozycjami

k)warunków pobytu w przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo

        1.2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka z uwzględnieniem następujących zasad:

         a)     zasady dobra dziecka, według której wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka

          b)     zasady równości, która oznacza, że wszystkie dzieci , niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości itp. mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.

          2. Katalog praw wynikających z Konwencji Praw dziecka obejmuje:

           a)     Prawo do życia i rozwoju – dziecko przebywające w placówce powinno mieć zagwarantowane warunki sprzyjające jego rozwojowi

           b)     Prawo do identyczności – oznacza, że dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność( np. podczas podejmowania decyzji, nie ograniczanie jego wolności). Dziecko posiada również prawo do godności i nietykalności osobistej.

            c)     Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania- każde dziecko może w sposób swobodny wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem

           d)     Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym- przedstawiciele organów administracyjno-sądowych mają Obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą. Obowiązek ten spoczywa także na nauczycielach i opiekunach prawnych dziecka.

          e)     Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa- nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie, psychicznie, nadużywać go seksualnie, wyzyskiwać, czy znęcać się nad nim.

            f)       Prawo do ochrony zdrowia- dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka

            g)     Prawo do wypoczynku i czasu wolnego- personel Przedszkolny ma obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z uwzględnieniem decyzji dziecka jak spędzić czas przeznaczony na zabawę i wypoczynek.

           h)     Prawo do korzystania z dóbr kultury- dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju

           i)        Prawo do informacji- informacje na temat otaczającej rzeczywistości mają wpływ na kształtowanie się świadomości dzieci. Dziecko ma prawo do poznawania swojego otoczenia oraz korzystania z niego w sposób sprzyjający jego rozwojowi. Zadaniem dorosłych, towarzyszących dziecku w rozwoju i poznawaniu świata jest selekcja informacji dostosowanych do wieku i możliwości intelektualnych dziecka.

          j)      Prawo do znajomości swoich praw- dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.

        k)Prawo do podtrzymywania poczucia tozsamości narodowej,etnicznej, językowej i religijnej

        l) prawo integracji dzieci należących do mniejszości romskiej

 

 

 

 

                                                     § 20

             1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
            a) Przestrzeganie opracowanego w grupach Kodeksu Przedszkolaka ;
             b) Poszanowanie mienia w przedszkolu;
            c) Stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

            d) poszanowania godności innych osób
           2. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w przypadku:
            a) Wszawicy;
             b) Choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby;
            c) symptomów wskazujących na zagrożenie dla innych dzieci

         3. O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor w porozumieniu z organami przedszkola.

     § 21

 

1..W przedszkolu funkcjonuje system kar i nagród.

2. Dziecko nagradzane jest za:

a) dostosowywanie sie do ogólnych norm i zasad funkcjonujących w społeczeństwie, w przedszkolu, w swojej grupie;

b) wypełnianie obowiązków ( np. dyżurnego) godne naśladowania

c)okazywanie pomocy słabszym , szacunku , tolerancji ( dzieci młodsze lub niepełnosprawne , osoby starsze)

d) respektowanie potrzeb innych

e)samodzielność, prawdomówność, gotowość do wykonania zadania, pomocy

3..Nagrodą dla dziecka jest:

a)pochwała wyrażona słowem lub gestem przez dorosłego wobec dziecka  , w obecności dzieci z grupy, w obecności personelu przedszkola, w obecności rodziców

b)pochwała w postaci słoneczka umieszczona na tablicy

c) pierwszeństwo wyboru zabawki czy ustawienia się w pierwszej parze.

4.Dziecko karane jest za;

a) nieprzestrzeganie ogólnych norm i zasad funkcjonujących w społeczeństwie, w przedszkolu, w swojej grupie;

b) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych

c) przejawia agresje werbalną i niewerbalną w stosunku do dzieci i dorosłych oraz przedmiotów, rzeczy

d) brak tolerancji i przejawów szacunku , poszanowania  innych

5..Karą dla dziecka jest:

a) słowne upomnienie dziecka – omówienie zachowania sprzecznego z przyjętymi normami

b) słowne upomnienie w obecności całej grupy,

c) upomnienie wobec rodziców dziecka, przy braku reakcji wspólne ustalenie formy kary

d) odsuniecie na jakiś czas od zabawy

e) wspólnie z dzieckiem i grupa ustalenie formy kary

f) wręczenie symbolu granatowej chmurki

g) nie stosuje się kar cielesnych ani żadnych form prowadzących do ośmieszenia czy upokorzenia dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                §  22

         1.Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu   dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach ( z wyłączeniem dzieci spełniających roczne przygotowania przedszkolne):

a)     nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola,(3-4 latki)

b)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

c)     na wniosek rodziców.

         d) ukrytej choroby dziecka,na skutki której narażone są inne dzieci
         e) przejawów wyjątkowej agresji zagrażającej bezpieczeństwu innych osób.

 

Rozdział VII.

RODZICE,PRAWA  OBOWIĄZKI

 

§ 23

 1. Rodzic ma prawo do:
           a) Znajomości zadań wynikających z koncepcji, z planu rocznego działań przedszkola, planu profilaktyki i wychowawczego oraz planów miesięcznych w danym oddziale;
           b) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju; sukcesów i trudności 
           c) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
          d) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych, zdolności dziecka oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,wspierania

          e) uzyskanie rzetelnej informacji o stanie gotowości szkolnej swego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb,wspomagać

           f) wsparcia nauczycieli w osiąganiu gotowości szkolnej ich dziecka

g) opiniowania , współdecydowania i współuczestnictwa w organizacji działań przedszkola ( zgodnego z przepisami)
        

§ 24

        2. Do podstawowych obowiązków rodziców(opiekunów) należy:

         a. Przestrzeganie niniejszego statutu , procedur obowiązujących w przedszkolu m.in. dotyczących bezpieczeństwa .

         b)Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców

         c)Terminowe uiszczanie opłat

         d)Pisemne powiadomienie dyrektora o wypisaniu dziecka z przedszkola kilka dni poprzedzających miesiąc wypisania dziecka. W przypadku dziecka spełniającego roczne przygotowanie przedszkolne-pisemna informacja na temat realizacji spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego w innej placówce poza gminą

         e)Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do;

        -dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola

       - zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola

       -informowanie, w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o spełnianiu tego obowiązku w innej placówce

          f) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne pomoce, przybory

          g)Poinformowanie o przyczynach nieobecności dziecka ,pisemne usprawiedliwienie nieobecności,informowanie o jego chorobach, o zatruciach, chorobach zakaźnych, współpraca z nauczycielkami, częste kontakty

           h) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, sugestii,opinii,propozycji

           i)Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwiona nieobecności dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć realizacji podstawy programowej.

     

 Rozdział VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców , dzieci. Dla zapewnienia znajomości statutu  ustala się udostępnienie statutu do wglądu w kąciku dla rodziców i w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola www.ppmalomice.szkolnastrona.pl
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Urząd Miasta. Kontrolę finansową w przedszkolu sprawuje skarbnik Urzędu Miasta, Komisje Rady Miejskiej oraz uprawnione organy kontroli finansowej.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z   przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji..
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, przedszkole może współpracować z placówkami kultury, stowarzyszeniami  i fundacjami.

6.Przedszkole może używać swoje logo i proporzec z pełną nazwą przedszkola , logo przedszkola i herbem Małomic.
6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

7.Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców ,organ prowadzący i nadzorujący

Uchwała w sprawie zmiany statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.

 

Traci moc statut przedszkola uchwalony  Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/275/09      z dnia 07 grudnia 2009r.


Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej   , po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców 

Uchwała Nr 5/2014/2015 z dnia 10.12.2014