Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603798
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

KONCEPCJA W PIGUŁCE

 

W PIGUŁCE

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH

 

NA lata 2009-2014

 

"ROZWIJANIE U DZIECI INTELIGENCJI WIELORAKICH; ZDOLNOŚĆ ROZUMIENIA,KOJARZENIA,BYSRTOŚC W ZNAJDOWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW"

 

CO UMOZLIWIA REALIZACJE ZAŁOŻEŃ KONCEPCJI ;

 

ZASADY ZAPEWNIAJACE PODMIOTOWE TRAKTOWANIE DZIECKA;

1.indywidualizacji

2.stopniowania trudności

3.samodzielności

4.wolności I swobody dzialania

5.odejscie od rutyny I odtworczości

 

METODY

I aktywizujace;

 • burza muzgow

 • Mapa pojęciowa

 • Metoda projektu

 • Stymulacje

 • Drama

 • Gry planszowe

 

 

ZASOBY LUDZKIE;

1.wykwalifikowana, kompetentna,zaangazowana I odpowiedzialna kadra pedagogiczna( 7 zatrudnionych nauczycielek; w tym 7 z wyksztalceniem mgr pedag., w tym 2 z kwalifikacjami oligofrenopedagogika, w tym 5 st.n.dyplomowanego I 2 st.n.mianowanego ) wszystkie nauczycielki uczestnicza w kursach doskonalenia zawodowego,

2.specjalista ; neurologopeda

3. personel pomocniczy aktywnie dzialający, odpowiedzialny,sumienny

4.wsparcie przedstawicieli środowiska lokalnego ; wladze miasta, policja, przedstawiciele OSP, kierownik OPS, kurator sądowy,pracownicy MOK,słuzba zdrowia, pracownicy Biblioteki Publicznej,

5.wszyscy pracownicy dbają o przyjazna atmosfere przedszkola dajaca poczucie bezpieczenstwa, przynalezności dzieciom I rodzicom

 

 

 

ZASOBY MATERIALNE;

Właściwe planowanie budżetu, odpowiednie finanse i racjonalne jego wydatkowanie po zbadaniu i ustaleniu potrzeb

1.sale wyposazone w róznorodne pomoce dydaktyczne I material rozwojowy oraz meble spełniajace zasady ergonomii

2.plac przedszkolny wyposazony w sprzęt umozliwiajacy aktywny pobyt dzieci na powietrzu

3.Budynek przedszkola I otoczenie poddawane jest przegladom technicznym, bhp I pomiarom zgodnie z terminami

fundusze w budżecie na remont bazy przedszkola

 

EWALUACJA; poprzez ewaluacje wewnatrzna m.in projekty ewaluacyjne dotyczące dzialań przewidzianych do realizacji na poszczegolne lata;

 • ankiety do rodzicow

 • obserwacje I analiza dzieci podczas ich dzialan

 • analiza I omawianie wszystkich procesow

 • arkusz samooceny dzialan nauczycieli


Motto koncepcji brzmi; " Bawic sie i doświadczać aby wiedzieć, działać i zdobywać umiejętności. Bawić się żyjąc w zgodzie z systemem wartości i z innymi. Bawiąc sie uczyć, aby bez problemu rozpocząć naukę w  szkole podstawowej "

 

Wizja przedszkola

1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,

otwartą na ich potrzeby.

2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój

osobowości.

3. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje

je do podjęcia nauki w szkole.

4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności

i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

5. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

6. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie

i skuteczną komunikację interpersonalną.

7. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

8. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, twórczą

i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

9. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

10. Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

11. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką

jakość pracy przedszkola.

12. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

1. zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

2. tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

3. wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

4. kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

5. promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

6. przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

7. organizuje sprawne zarządzanie placówką,

8. analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

działalności statutowej.

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

3. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..

 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe

1. Realizacja założeń reformy oświatowej.

2. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych

i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

3. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę

edukacyjną.

4. Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych

zachowań dzieci.

5. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

6. Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i

europejską.

7. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu

profilaktycznego.

8. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji

i wychowania dzieci.

9. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

10. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami

działającymi na terenie miasta,

11. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

1. - pochwała indywidualna,

2. - pochwała przed całą grupą,

3. - pochwała przed rodzicami,

4. - oklaski,

5. - emblematy,

6. - przydział funkcji.

Stosowane kary:

1. - brak nagrody,

2. - upomnienie ustne,

3. - czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

4. - chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

5. - poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

1. przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

2. szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie

wyników, wspomaganie rozwoju,

3. informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i koncowej

4. półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

5. bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu,

dokumentowanie wyników obserwacji,

6. przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

1. prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

2. teczek prac i innych dokumentów,

3. arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

4. materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

5. rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie

przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

1. ankiet,

2. rozmów z nauczycielami, rodzicami,

3. hospitacji,

4. obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

5. arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

6. innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola

omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

1. nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

2. nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego

rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

3. informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych

dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

4. rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w

trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

5. na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

6. informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku - po

przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

Cele ogólne programu wychowawczego

1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia

pozytywne.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych

i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.

4. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego

człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.

5. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno,

patriotyzm.

6. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty - małej i wielkiej ojczyzny oraz

tożsamości narodowej i regionalnej.

7. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.

8. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

 

W naszym Przedszkolu

DZIECKO:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpieczne.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.

8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym Przedszkolu

RODZICE:

1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.

4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,

7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.

8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej

i zarządzania placówką.

W naszym Przedszkolu

NAUCZYCIELE:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.

6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują

sympatyków i partnerów przedszkola.

8. Monitorują efektywność własnej pracy.

9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

10. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.

11. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny

rozwój dziecka.

12. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

 

 

Koncepcja pracy przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach 2014- 2019 wraz z załącznikami w czerwcu 2019 r. została poddana analizie Rady Rodziców. Po przeanalizowaniu, Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wnoszą, by założenia koncepcji były realizowane w kolejnych latach.

Modyfikacje będą opracowywane na każdy rok szkolny w związku ze zmianą zadań rocznych placówki, wynikających z wniosków z diagnozy, znajomości potrzeb środowiska lokalnego, zainteresowań dzieci oraz priorytetów ministerialnych.