Statystyki

 • Odwiedziło nas: 468676
 • Do końca roku: 67 dni
 • Do wakacji: 242 dni

Kontakt

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

                                                   

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. 1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole im.Jana Brzechwy w Małomicach, ul.B.Chrobrego 8, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Renatę Rynkiewicz
 2. 2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.518650133, e-mail:  kontakt_rodo_malomice8@wp.pl
 3. 3.   Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) , ponadto dane osobowe przetwarzane są celem realizacji Prawa Oświatowego m.in Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r, Ustawy Prawo Oswiatowe z dnia14 grudni 2016r oraz rozporządzenia MENz dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebigu nauczania,działalności wychowawczej i opiekunczej oraz rodzajow tej dokumentacji ( Dz.U.z 2017 r,poz.1646);                                                                Uszczegółowione cele przetwarzania danych;

a- rekrutacja do przedszkola

b-ewidencja dzieci w przedszkolu oraz w systemie SIO

c-prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i dydaktycznej i opiekinczej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

d- upowaznienia do odbioru,

e-zgody rodziców na udział dziecka w badaniu, wycieczce

f- sprawozdawczość 

g- promocja działan przedszkola na stronach internetowych przedszkola ( wizerunek dziecka)

h- udział w konkursach-metryczka dziecka

Przetwarzanie danych w pkt; a,b,c,d,e,f  wynika z przepisów prawa zaś pkt g,h dotyczaądanych fakultatywnych na zasadzie woli.

 1. 4.   Odbiorcą danych  są osoby;

- upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiazków służbowych

- podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

 1. 5.   Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt   lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 2. 6.   Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 3. 7.   Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 4. 8.   Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 5. 9.   Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 6. 10.                      Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Organu Nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem