Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603805
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

ROK 2017-2018

                                                               

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WSPÓLPRACY

ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej

 treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

 treści podstawy programowej.

 

Cele główne:

  • pozyskiwanie przedstawicieli środowiska lokalnego jako partnerów do realizacji podstawy programowej

  Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

 Promowanie osiągnięć przedszkola, dzieci i nauczycieli.

 Pozyskiwanie środków finansowych.

 Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

 Krzewienie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego człowieka.

 Poznanie tradycji związanych z obchodami różnych uroczystości oraz świąt.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

 chęci poznania świata,

 umiejętności komunikowania się z innymi,

 szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,

 umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

 

Przewidywane efekty:

zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego i instytucji do aktywności na rzecz  rozwoju dzieci

 Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.

 Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów:(zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.).

 Szacunek dla pracy innego człowieka.

 Poszanowanie godności człowieka.

  Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.

 Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

Ewaluacja:

  zapisy w dokumentacji;

  kronika, zdjęcia, 

 informacje na stronie internetowej i gazetce przedszkolnej;

 

 

 

 

           

PARTNER PRZEDSZKOLA

FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

WŁADZE LOKALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK ZDROWIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Udział nauczycieli i przedszkolaków w obchodach : 11-Listopad i 3-Maja  pod pomnikiem poległych przy Urzędzie Miasta i Gminy

 

2.Bieżące konsultacje z przedstawicielami władz samorządowych dotyczące funkcjonowania przedszkola

 

3.Udział dyrektora w posiedzeniach stałych Rady Gminy

 

 

1.Pogadanki dla dzieci dotyczące kształtowania zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej – spotkanie z pielęgniarką na terenie przedszkola

2.Współpraca nauczycieli, uczniów rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystość.

3. Pogadanki na temat roli szczepień ochronnych.

 

Listopad 2017

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

Raz w miesiącu

 

 

 

kwiecień 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Małysz, A. Hanasiuk

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 Dyrektor

 

 

 

Nauczyciele grup 4-5-6- letnich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICJA

1.Pogadanka policjanta w przedszkolu bezpieczne i kulturalne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zapinanie pasów, foteliki, bezpieczna jazda rowerem. Bezpieczeństwo własne w kontakcie z osobami obcymi, mówienie „nie”.

2.Pogadanki o bezpieczeństwie przed wszystkimi dłuższymi przerwami w szkole, tj. przed przerwą świąteczną, przed feriami zimowymi, przed wakacjami.

3.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przed wycieczkami szkolnymi – kontrola przewoźnika, 4.Zielony marsz- przemarsz ulicami miasta ( zabezpieczenie policji).

5. Warsztaty i pogadanki poruszające temat właściwego zachowania się dzieci wobec różnorodnych zagrożeń i trudnych sytuacji.

W ciągu roku szkolnego

F. Wityńska -Chyska

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

1.Wycieczka do OSP w Małomicach ,zwiedzanie obiektu, samochodu strażackiego, poznanie pracy strażaka.

2.Zapraszanie przedstawicieli OSP do przedszkola –prelekcje nt. Bezpieczeństwa.

3.Udział przedstawicieli straży w kontynuowanej akcji „Czytamy  dzieciom”.

4. Udział w próbnej ewakuacji przedszkola.

5. Pogadanka na temat właściwego zachowania się dzieci w razie pożaru.

Maj 2018

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Reguła

MAŁOMICKI OŚRODEK KULTURY

1.Przygotowywanie programów artystycznych dla społeczeństwa kultywujących tradycje polskie.

2.Współpraca przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci na terenie przedszkola- zajęcia taneczne.

3.Udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych  przez MOK.

4.Udział wychowanków w konkursach plastycznych eksponowanie ich wytworów na terenie MOK.

5. Wyjścia do kina.

Według zaproszeń do udziału

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

Cały rok

według potrzeb

F. Wityńska-Chyska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc materialna i finansowa dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach( refundowanie kosztów wyżywienia).

Rozwiązywanie problemów wychowawczych związanych z sytuacją rodzinną.

Udział w warsztatach organizowanych przez MOPS. 

Cały rok

Dyrektor

PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA W SZPROTAWIE

1.Pomoc dzieciom (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni).

2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki dla dzieci, nauczycieli i rodziców.

3. Przesiewowe badania logopedyczne przez logopedę na terenie placówki.

 

W/g potrzeb

 

 

 

 

 

w/g oferty

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Dyrektor

NADLEŚNICTWO

1.Udział Leśnika w zajęciach przedszkolnych.

2. Wycieczki do lasu i parków z udziałem leśników.

 

październik 2017

 

A. Hanasiuk

E. Kozłowska

F. Wityńska - Chyska

LOKALNE FIRMY I ZAKŁADY PRACY

1.Pozyskiwanie sponsorów na potrzeby przedszkola

2.Wycieczka do apteki. Zapoznanie z funkcjonowaniem apteki oraz pracą farmaceuty.

3. Wycieczki do pobliskich zakładów handlowo - usługowych

4. Wycieczka do kwiaciarni oraz szklarni w Małomicach – zapoznanie z ich funkcjonowaniem oraz poznanie charakteru pracy w tych miejscach.

5. Spotkania z muzykami zielonogórskiej filharmonii – wysłuchanie koncertów, poznanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych.

6.Zapraszanie do przedszkola rodziców prezentujących ciekawe zawody (wizyta górnika itp.)

Cały rok

 

kwiecień 2018

 

 

według potrzeb

 

październik 2017

marzec 2018

 

październik 2017

 

 

Cały rok

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców

 

wszystkie nauczycielki

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

SZKOŁA

1.Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze szkołą ( sale lekcyjne, świetlica,hala sportowa)- wycieczka do szkoły

2.Rozmowa z nauczycielami – uzyskanie informacji o losach absolwentów- ankieta

3. Nawiązanie kontaktów z nauczycielami klas I , Ustalenie terminów wzajemnych kontaktów

 

kwiecień/maj 2018

 

Nauczycielki dzieci 6-letnich

 

 

 

 

E. Małysz

 

 

 

A. Jasińska, E. Małysz

 

SENIORZY

Wzajemne odwiedzanie się  z okazji  uroczystości przedszkolnych i Dnia Seniora – nawiązywanie więzi międzypokoleniowych, szacunku do osób starszych.

Listopad 2017/Styczeń 2018

Wszystkie nauczycielki

RODZICE

Realizacja zadań zawartych w grupowych planach współpracy z rodzicami oraz strategii współpracy.

Cały rok

Wychowawcy grup

RATOWNIK MEDYCZNY

Warsztaty z udzielaniem pierwszej pomocy dla nauczycieli i rodziców

dla dzieci numery alarmowe 112. w jaki sposób powiadamiać . Co powiedzieć. Jak się zachować z zadbaniem o bezpieczeństwo swoje i innych, m.in. jak unikać zagrożeń.

Dwa razy w roku szkolnym

Wszystkie nauczycielki

 

 

ZADANIA ROCZNE:

  1. „Twórczy przedszkolak”

Główne założenia

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej teatralnej, plastycznej.

  1. „Więcej ruchu dla maluchów” na zmodernizowanym placu zabaw. Kontynuacja zadania z ubiegłego roku.