Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603791
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Regulamin odpłatności

REGULAMIN odpłatności za świadczenie usług przez Przedszkole 
Publiczne im.Jana Brzechwy w Małomicach
 
 
    Ustalony na podstawie art. 18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym( t.j.DZ.U.z 2016 r poz 446 z późn.zmianami , art.
14 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.
U. z 2016r.   poz 1943, z poźn. zm.)  i art. 5.pkt 1 ustawy z dnia 1
grudnia 2016 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2016 r poz.1985) , 
Uchwały  Nr IV/16.2011 Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia  o charakterze odpłatnym udzielane przez
przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Małomice  oraz Uchwały  XXXII/142/2016 Rady
Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie . zmieniająca
uchwałę w sprawie opłat  za świadczenia  o charakterze odpłatnym
udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Małomice  oraz na podstawie 
Zarządzenia nr 4/2017
Dyrektora Przedszkola Publicznego im.Jana Brzechwy w Małomicach z dnia
12.01.2017
 
 
 
Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania
przedszkolnego na podstawie Ustawy o systemie oświaty.
§ 1
1.      Przedszkole świadczy bezpłatnie usługi dydaktyczne i
opiekuńczo-wychowawcze w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, na które przeznacza się 5 godzin dziennie, przez pięć
dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w
statucie przedszkola oraz w projekcie organizacyjnym pracy przedszkola na
dany rok szkolny uwzględniający bezpłatne realizacje 5 godzin podstawy
programowej  w poszczególnych grupach  
2.      Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za
wyżywienie (stawki żywieniowej) oraz opłaty za zajęcia i usługi 
świadczone przez Przedszkole wykraczające poza godziny realizacji
bezpłatnej podstawy programowej. Opłata uzależniona jest od faktycznej i
rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę
programową, dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz rzeczywistą 
ilości spożywanych posiłków x ilość obecnych dni.
3.      Opłata za każdą rozpoczętą godzinę realizacji zajęć/ świadczeń
wykraczająca ponad czas 5 godzinnej bezpłatnej   podstawy programowej
wynosi 1,00 zł  .
 
 
 
§ 2
1.Za Korzystanie przez dzieci z oferowanych zajęć dodatkowych  Rodzice
nie ponoszą kosztów. Zajęcia dodatkowe opłacane są z budżetu
przedszkola.
2. Podstawa programowa wydłużana jest o czas realizacji zajęć
dodatkowych i za ten czas Rodzice ponoszą koszt 1 zł.
 
.
 
§ 3
Opłaty za świadczenie usług ( wyżywienie i godziny wykraczające poza
czas realizacji podstawy programowej ustalony dla grup)  rodzic (prawny
opiekun) wnosi u intendenta przedszkola w ustalonych nieprzekraczalnych 
terminach ; 
Za styczeń- do 10 lutego
Za luty do 10 marca
Za marzec do 10 kwietnia
Za kwiecień do 10 maja
Za maj do 10 czerwca
Za czerwiec do 30 czerwca 
Za sierpień * dzieci kończące edukacje przedszkolną z dniem 31
sierpnia) do 30 sierpnia
•       Dzieci kontynuujące od września edukacje przedszkolną do 10
września
Za wrzesień do 10 października
Za październik do 10 listopada
Za listopad do 10 grudnia
Za grudzień do 30 grudnia
 
1. W przypadku zapisu lub wypisu dziecka z przedszkola w trakcie miesiąca
opłata za przygotowanie posiłków ustalona jest proporcjonalnie do okresu
obecności dziecka.
2. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest poinformować o wypisie
dziecka z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 
§ 4
Wysokość opłat za posiłki tzw. wkład do kotła (stawkę żywieniową )
ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym  po zaopiniowaniu
propozycji wysokości stawki żywieniowej przez Radę Rodziców
(śniadanie, obiad, podwieczorek)
 
§ 5
 
1)      Zobowiązuje się rodziców (prawnych opiekunów) do niezwłocznego
powiadomienia o nieobecności dziecka w przedszkolu .
2)      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie
ulega odliczeniu za każdy dzień z tym, że za pierwszy dzień
nieobecności opłata zwracana jest pod warunkiem poinformowania
przedszkola o nieobecności dziecka w tym dniu najpóźniej do godziny 800.
3)      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu niewykorzystana opłata
za wyżywienie w danym miesiącu będzie zaliczana na opłatę w miesiącu
następnym.
 
 
§ 6
Dzieci  6 letnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego ponoszą opłaty tylko za wyżywienie. Nie jest od tych
dzieci naliczana oplata za czas pobytu w przedszkolu przekraczający godziny
realizacji bezpłatnej podstawy programowej
§ 7
 
1.      Rodzic ( prawny opiekun) zobowiązany jest do terminowego i regularnego
wnoszenia należnych opłat.
2.      Wypis dziecka z przedszkola nie zwalnia rodzica (prawnego opiekuna) z
obowiązku uregulowania należnej zaległości.
3.      .Za nieterminowe wpłaty za każdy dzień opóźnienia od ogólnej kwoty
będą naliczane ustawowe odsetki
 
 
 
 
§ 8
Dyrektor  wypisać dziecko z wyżywienia oraz ograniczyć czas pobytu dziecka
w przedszkolu do 5 godzin realizacji podstawy programowej , w przypadku
powtarzającego się nieterminowego regulowania należności bądź ich nie
uiszczania przez dwa okresy płatności oraz w sytuacji dłuższej
nieobecności nieusprawiedliwionej dziecka.
 
 
 
§ 9
1.Obecność dziecka w przedszkolu w danym dniu i rzeczywista ilość
godzin w ciągu dnia jest zaznaczana przez nauczycieli w dzienniku.
2. Ostatniego dnia każdego miesiąca nauczyciele podają intendentowi wykaz
ilości dni obecności dziecka w przedszkolu oraz rzeczywista ilość
godzin wykraczająca za czas bezpłatnych 5 godzin.
 
 
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12 stycznia  2017r.
 
 
Do wiadomości;
- pracownicy przedszkola
- Rada Rodziców /Rodzice
- Skarbnik Gminy Małomice