Statystyki

  • Odwiedziło nas: 249248
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 64 dni

Kontakt

Załączniki-oświadczenia

Załącznik nr 5
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODBYWANIU STUDIÓW W SYSTEMIE DZIENNYM

 

Ja ................................................................................................................................................

                               /imiona i nazwisko               rodzica/ opiekuna prawnego/

 

Zamieszkała/ y ...........................................................................................................................

                               /adres zamieszkania rodzica/ opiekuna prawnego/

Pesel  .........................................................................................................................................

 

Dobrowolnie oświadczam, że w roku szkolnym 20...../20..... będę odbywać studia w systemie dziennym w/ na

 .......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

                                / nazwa i adres uczelni/

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby w/w danych.

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

.................................................................                                                .............................................

/podpis rodzica /opiekuna prawnego/                                                      data złożenia oświadczenia/

 

 

 

 

Załącznik nr 5
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

 

OŚWIADCZENIE

O ZATRUDNIENIU

 

My   niżej podpisani ...................................................................................................................

                               /imiona i nazwisko               rodziców/ opiekunów prawnych/

 

Zamieszkali ...........................................................................................................................

                               /adres zamieszkania rodzica/ opiekuna prawnego/

 

Pesel  .........................................................................................................................................

 

Pesel............................................................................................................................................

 

Dobrowolnie oświadczamy, że pracujmy zawodowo ( nazwa zakładu pracy i nr tel)

 .......................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

inne informacje............................................................................................................................                               

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby w/w danych.

 

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

.................................                    ................................                               ........................................

/podpisy rodziców /opiekunów prawnych/                                          /data złożenia oświadczenia

 

 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA

 

Ja ................................................................................................................................................

                               /imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej/

 

Ja ................................................................................................................................................

                               /imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego/

Oświadczam/y, iż dziecko/ dzieci  .............................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………..

                                / imię i nazwisko dziecka/  dzieci/

 

Zgłoszone do przedszkola na rok szkolny 20......../20....... jest członkiem rodziny

wielodzietnej wraz z dzieckiem rodzina liczy......................osób,  w tym .....................dzieci.

 

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

.................................................................                                             ..........................................

/podpis rodzica/ów /opiekuna prawnego/                                            /data złożenia oświadczenia

 

1.Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci


    

 

 

 

Załącznik nr 3
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

OŚWIADCZENIE

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 

Ja ................................................................................................................................................

                               /imię i nazwisko    rodzica/ opiekuna prawnego/

 

Zamieszkała/ y ...........................................................................................................................

                               /adres zamieszkania rodzica/ opiekuna prawnego/

 

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko[1]/ dzieci

 .......................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

                                / imię i nazwisko dziecka/  dzieci/

I nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/ matką dziecka innym partnerem

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

.................................................................                                          ...............................................

/podpis rodzica /opiekuna prawnego/                                               /data złożenia oświadczenia/

 

.Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.