Statystyki

 • Odwiedziło nas: 263544
 • Do końca roku: 161 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017-2018

 Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola   Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach

 

Opracowany na podstawie:

 •  Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada r. w sprawie  sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu ekrutacyjnym,składu i szczegółowych zdań  komisji rekrutacyjnej,szczegółowego trybu i terminów pezprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego
 • Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 97/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym do przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice na rok szkolny 2017/2018

 

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa niniejszy regulamin.

 

§ 1

1.Do Przedszkola Publicznego im.Jana Brzechwy w Małomicach w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Małomice 


2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od  trzech lat do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przy wolnych miejscach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło jeszcze   3 lat.

 

§ 2

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą:

  Dzieci 6 letnie  odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

  Dzieci już uczęszczające do przedszkola - w roku szkolnym 20162017 będą przyjmowane automatycznie,  na podstawie składanych przez rodziców u dyrektora przedszkola pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ,najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

  Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Małomice

  Dzieci   5 – cio , 4 letnie i 3 letnie  mające prawo do edukacji przedszkolnej  

 

2.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia/wniosek, który może być pobrany  bezpośrednio w placówce. Wniosek ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z ewentualnymi oświadczeniami i załacznikami  należy złożyć w przedszkolu w okresie od 1 lutego danego roku do 28 lutego 2017.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 

§ 3

. Pierwszy etap rekrutacyjny.

 

   Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Małomice  i którym gmina ma obowiązek zapewnic możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

-kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

-wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

-samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

 postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole

 nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora i Burmistrz Małomic:

-praca rodzica samotnie wychowującego dziecko  5 pkt

-praca obojga rodziców i   studia dzienne obojga rodziców po 4 pkt          

-deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy programowej 3 pkt

-rodzeństwo uczęszczające do przedszkola 2 pkt 

 

 
§ 4

Przyjęcia dzieci spoza gminy  mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu

 postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami i nie mogą

 wpływać na zmianę liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych.

 

 

§ 5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego i prac komisji

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2.W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzi:

- trzech nauczycieli tego przedszkola

             3.W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić ;

- Dyrektor przedszkola, w której działa komisja rekrutacyjna

- osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola

 4.Dyrektor może dokonywać  zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji

 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy

 • weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,
 • weryfikowanie spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 •  Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci . Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załącznikami do nich, ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

  Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenie komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

  Prace komisji SA prowadzone, jeżeli w posiedzeniu  komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

  Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawnienia informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjetych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodzicow, a  także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

    Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty i oswiadczenie woli przyjecia.

  Komisja rekrutacyjna po czynnościach rekrutacyjnych może wspólnie z dyrektorem, na podstawie złożonych przez rodzicow dokumentów dokonac podziału dzieci na grupy w poszczególnych budynkach,( grupy 5 godzinne i grupy funkcjonujacxe powyżej 5 godzin) uwzgledniając ; pracę obojga rodziców, samotnie wychowująca matke bądx ojca, rodzine zastepczą, dzieci dojeżdżające, niepełnosprawność oraz ewentualnie deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu

 

 

 

 

 

§7

Procedura odwoławcza

       1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

       2.Uzasadnienie    sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. .

§8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Do wniosku dołącza się dokumenty  określone przez organ prowadzący:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),

oświadczenie o zatrudnieniu,

oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 3. Wnioski , o przyjęcie do przedszkola,deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz oświadczenia do pobrania w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Data ogłoszenia  12.01.2017