Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603844
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego

Organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego opiera się na realizacji
założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego określonej przez
MEN.Organizacja i planowanie pracy spełniają warunki realizacji podstawy.
 
 Punktem wyjścia jest;
*znajomość dziecka na podstawie rzetelnej diagnozy
*efektywna współpraca z rodzicami i przepływ informacji
  *przestrzeganie proporcji czasowych.
 
Realizacja podstawy wspierana jest ;
  * wybranym przez nauczycielki i zatwierdzonym przez Dyrektora programem
wychowania przedszkolnego 
*koncepcją pracy przedszkola na lata  2014- 2019 , 
* Programem wychowawczym i profilaktyki 
*oraz  zadaniami rocznymi które stanowią coroczne uzupełnienie koncepcji
 
Powyższe programy poddawane są ewaluacji i modyfikacji poprzez zespoły
zadaniowe,w skład których wchodzą również przedstawiciele Rodziców.
Punktem wyjścia do konstruowania programów jest diagnoza istniejącego
stanu rzeczy,zbieranie informacji poprzez obserwację dzieci, ich
środowiska rodzinnego,lokalnego, z wywiadów,rozmów z rodzicami i debat.
 
 Dzień w przedszkolu realizowany jest zgodnie z rozkładem dnia w każdej
grupie wiekowej w/g potencjału i możliwości rozwojowych dzieci,ich
potrzeb i zainteresowań , z zachowanie proporcji czasowych poszczególnych
czynności t.j
*co najmniej 1/5 czasu - zabawa ( w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, przy niewielkim udziale nauczycielki)
*  co najmniej 1/5 czasu- zabawy, obserwacje, eksperymenty, spacery na
powietrzu, zawody zręcznościowe, prace porządkowe)
*najwyżej 1/5 czasu na zajęcia dydaktyczne( realizowane w/g wybranego
programu )
*2/5 czasu na nauczyciel dobrowolnie zagospodarowuje na czynności
opiekuńcze, samoobsługowe , organizacyjne
 
W przedszkolu dominuje zasada stopniowania trudności i indywidualizacji,
praca w zespołach i małych grupach.
 
Od pażdziernika 2013  prowadzone sa poza godzinami realizacji podstawy
programowej zajęcia dodatkowe, opłacane z budżetu przedszkola; 
*zajęcia korekcyjne w każdej grupie do 30 min - prowadzący mgr Marcin
Mrozek-z odpowiednimi kwalifikacjami
* zajęcia ruchowo muzyczne  j.w - prowadzący mgr Wojciech Furtak z
odpowiednimi kwalifikacjami
* religia w grupach starszych na życzenie rodziców - mgr Mirosław
Kapryczuk-z odpowiednimi kwalifikacjami oraz ks. Adam Brzdęk-z odpowiednimi
kwalifikacjami
 
Czas realizacji podstawy programowej wydłużony jest każdego dnia o czas
trwania zajęć dodatkowych (Tygodniowy rozkład godzin w każdej grupie  w
zakładce  AKTUALNOŚCI)
 
Podczas prowadzenia zajęć dodatkowych przez 
instruktorów,dzieci maja zapewnioną opiekę nauczyciela/wychowawcy grupy.
 
Od II półrocza 2014/2015 jako nowość będzie wprowadzenie dla dzieci z
grup starszych tabletów i programów multimedialnych -edukacyjnych-
ułatwienie startu w klasie I i uatrakcyjnienie zajęć oraz
minimalizowanie kart pracy
Od 1 września 2015 roku j. angielski we wszystkich grupach wiekowych prowadzony
 jest w godzinach podstawy programowej. Realizacja  tych zajęć ma charakter sytuacyjny, okazjonalny
 zgodnie  z czynnościami dzieci w danej porze dnia.  Zajęcia prowadzone są 
przez   mgr. Zofię Tomaszewską  nauczycielkę  zatrudnioną w przedszkolu.
 
 w Październiku zakupiono zestaw interaktywny-multimedialny dla
uatrakcyjnienia zajęć i przybliżenia technik multimedialnych a w
listopadzie drugi zestaw wraz z odpowiednimi programami na potrzeby
nauczania języka angielskiego w formie zabawowej aktywizującej dzieci.
 
Nowością dotycząca kontaktów z rodzicami jest wprowadzenie debat
pomiędzy rodzicami i pracownikami przedszkola jak również
"gadającej ściany"- sugestie, opinie, życzenia rodziców.
W przygotowaniu przy współpracy z rodzicami uczestniczącymi w roku
szkolnym 2013-2014 w projekcie " SZKOŁA WSPÓŁPRACY.RODZICE I DZIECI
KAPITAŁEM NOWOCZESNEJ SZKOŁY" powstaje projekt WIELOLETNIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.