Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603686
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

STRATEGIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

UDANA WSPÓŁPRACA I ŚWIADOMOŚĆ POSIADANIA WSPÓLONEGO CELU

TO SZANSA DLA ROZWOJU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM IM.JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM NOWOCZESNEJ SZKOŁY

 

 

 

Program został napisany przy współpracy z Radą  Rodziców z roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015 z materiałów, sugestii zaczerpniętych podczas debat ,spotkań warsztatowych z rodzicami, propozycji i sugestii oraz opinii umieszczanej przez rodziców, dzieci , pracowników na tzw „gadającej ścianie” i dyskusji  ( w terminie od IV 2014 – XI 2014)

 

 


 

 

Cele nadrzędne:

 1. Wprowadzenie jednolitego systemu współpracy z rodzicami we wszystkich grupach.
 2. Ułatwienie monitorowania przyjętych zasad.
 3. Pomoc w pracy wychowawczej nauczycielom i rodzicom w formie ujednoliconych  wspólnie wypracowanych kierunków 
 4. Stworzenie i rozwijanie stosunku partnerskiego na rzecz rozwoju i wychowania dziecka oraz pracy przedszkola

 

ANALIZA SWOOT  ISTNIEJĄCEGO  STANU    NA PODSTAWIE WYNIKÓW / DEBATY RODZICÓW I PERSONELU RZEDSZKOLA

 


Program reguluje i określa:

 

 ZASADY

FORMY I ZAKRES WSPÓŁPRACY

PROPOZYCJE KONTAKTOW I CZESTOTLIWOSC

 

ZAWIERA

ANALIZA SWOOT

SCHEMAT

PLANY ROCZNE

STRATEGIE NA LATA

EWALUACJE

 PROPONUJEMY WSPÓŁPRACĘ OPARTĄ NA ZASADACH:

 

 

       1. Współpracę podejmujemy dobrowolnie.

       2. Wspólnie ustalamy cele, formy i metody współpracy.

       3. Jesteśmy partnerami. Razem podejmujemy decyzje, razem

           ponosimy odpowiedzialność. Sukces jest wspólny.

       4. Pomagamy sobie.

       5. Słuchamy się wzajemnie i szanujemy.

       6. Akceptujemy odmienność poglądów.

PROPONOWANE FORMY KONTAKTÓW I ZAKRES WSPÓŁPRACY;

 

 

 

 1. Dialog, debaty, konsultacje – określenie; jak jest, jak chcemy by było i jak do tego dojść.
 2. Wspólne planowanie zadań, form, metod do koncepcji pracy, programów, organizacji pracy; modernizowanie

i ewaluowanie.

 1. Ustalanie sylwetki Absolwenta Przedszkola - jego postawa, umiejętności, wiedza.
 2. Wspólne z włączeniem dzieci ustalanie zasad i norm społecznych.
 3. Stworzenie” Uniwersytetu” dla Rodziców lub Klubu Aktywnego Rodzica- spotkania ze specjalistami, z przedstawicielami zawodowymi, i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi dzieci.
 4. Stworzenie Klubu Aktywnego Rodzica.
 5. Współudział i uczestnictwo koła zainteresowań dzieci ( artystyczne).
 6. Współorganizacja ( wspólnie z N i dziećmi) imprez, uroczystości, festiwali, festynów, olimpiad, wycieczek, kiermaszy, aktywny i dobrowolny udział w przygotowaniach

i w  realizacji.

 1. Wspólne wykonywanie prac na rzecz polepszenia bazy i estetyki przedszkola i otoczenia, doposażanie przedszkola w pomoce.
 2. Inne wynikające z propozycji rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.                 1. Formy kontaktu z rodzicami

 

Opis działania

Forma kontaktu z rodzicami

 

 

Zebranie

grupowe

Dni otwarte

Kontakty indywidualne

Uroczystości

Warsztat/debatyy

Zajęcia otwarte

Inne

1. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu przedszkola.

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Informatory, komunikaty na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej przedszkola,debaty

2.Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców.

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Ankietowanie, rozmowy

3. Zapoznanie rodziców:

a). z dokumentacją

przedszkola: Statut, Procedury pracy, raport z badania  jakości pracy przedszkola, program rozwoju, programy autorskie,

b). ze zmianami w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym dzieci.

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Stały dostęp do dokumentacji przedszkola, zebrania

4.Przekazywanie rodzicom informacji o dziecku:

a). informowanie o postępach dziecka w nauce,

b). sygnalizowanie wszelkich niepokojących zachowań zauważanych  u

dziecka /zawsze podczas rozmów indywidualnych/

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

.

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

„zeszyt korespondencji” karty obserwacji i samooceny osiągnięć i zachowania dziecka, arkusze diagnostyczne osiąganych umiejętności, wyniki diagnoz , wytwory dziecięce.

5.Omawianie bieżących spraw opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych, organizacyjnych.

 

x

 

x

 

 

 

 

Szkolenia, warsztaty spotkania rodziców ze specjalistami z zakresu pedagogiki, logopedii i psychologii.

6.Wspólne rozwiązywanie pojawiających się w grupie problemów.

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Komunikaty na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej przedszkola.

7.Pedagogizacja rodziców:

a) wzbogacanie wiedzy rodziców o rozwoju fizycznym, psychicznym  i

społecznym dziecka,

informowanie o sposobach  pomocy dziecku,

b) przekazywanie rodzicom konkretnych rad dotyczących pomocy w przezwyciężaniu trudności ich dziecka.

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

8. Współudział w organizowaniu imprez  i

uroczystości przedszkolnych, włączenie rodziców do zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE KONTAKTÓW I CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

 

      Dla wszystkich rodziców

 

     1. Zebrania ogólne – 2 razy w roku.

     2. Zebrania grupowe/ wg potrzeb na zaproszenie nauczyciela oraz

         inicjowane przez rodziców.

     3. Konsultacje z nauczycielem – 1 raz w mies. w wyznaczonych

         godzinach.

     4. Kontakty indywidualne – wg potrzeb.

     5. Kontakty z dyrektorem – wg potrzeb.

     6. Tablice ogłoszeń.

     7. Strona internetowa przedszkola  

         www.ppmalomice.szkolnastrona.pl

     8. „ Gadająca ściana”- wywieszanie własnych sugestii, opinii,

         propozycji.

     9. Inne formy wg sugestii rodziców.

 

 

 

      Rada Rodziców

 

      1. Spotkania z personelem przedszkola 1 raz na kwartał.

      2. Umieszczanie informacji, opinii ogłoszeń na stronie internetowej   

          przedszkola  www.ppmalomice.szkolnastrona.pl

      3. Inne formy wg sugestii Rady Rodziców.

 

SCHEMAT  PRZYGOTOWAŃ DO WSPÓLNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEDSIEWZIĘĆ  SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ WYPRACOWANY Z RADĄ RODZICÓW  I  AKTYWNYMI RODZICAMI SPOZA RADY

realizacja  data……………. Czas trwania ……………………..

Zaangazowani Uczestnicy; dzieci, Rodzice, personel  ……………( przewidywany  %)

Fazy przygotowania; termin Od  …………….(data)

I faza informacyjno-organizatorska ;spotkanie ogólne personelu z rodzicami

-zapoznanie z tematem spotkania

-Burza mózgów-propozycje zadań do wspólnej realizacji

- wybór  zadania najbardziej popularnego spośród podanych

- ustalenie harmonogramu działań w poszczególnych grupach oraz podział zadań ( met.wyboru większości),  

- ustalenie  potrzebnych rekwizytów, materiałów, przydział obowiązków – wybór koordynatorów w poszczególnych grupach  Rodziców i nauczycieli

- opracowanie zasad i form kntaktów i przekazu informacji oraz promocji przedsiewziecia

II faza; przygotowania

Pracownicy przedszkola- załatwienie pozwolenia na wypożyczenie  hali sportowej, innego terenu zabezpieczenie materiałów do wykonania zadań ,ewentualna oprawa muzyczna, inne……

2-3 krotne spotkania rodziców    ,dzieci , personelu ( w wybranych przez grupy dniach i godzinach)- w celu wspólnego działania przygotowawczego; R-Dz-N  , wspólne przygotowywanie scenariusza, rekwizytów ,programu artystycznego ,inne wynikające z zadania

- wybór przez dzieci na zajęciach  tego ,co na danej imprezie ,przedsiewzieciu chcą robic, w czym chca brać udział; wdrażanie do podejmowania decyzji  i dokonywania wyboru

- załatwienie przez rodziców ewentualnych nagród dla każdego dziecka lub grupy dzieci

- aktywny udział rodziców w przygotowanie ……..prognozowany  %

- w międzyczasie dopisywanie przez rodziców  na „ścianie Komunikacji” nowych propozycji do przemyślenia podczas spotkań grupowych

III faza-realizacja imprezy,przedsięwzięcia,zadania

Aktywny udział wszystkich  uczestników w stosunku do zaplanowanegow   – …… %

IV ewaluacja

Wyrażenie opinii znaczkiem ( czerwona minka- podobało się, chcemy takich imprez, czarna mina- nie podobało mi się,nie chce w takich imprezach uczestniczyć )

Analiza  jakościowa i ilosciowa ; rozmowy, dyskusje,dialog,debata , informacje na  „ Ścianie Komunikacji”

V projektowanie dalszych działan z uwzględnieniem wyników ewaluacji i analizy

PLAN PRACY RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH NA ROK SZK. 2014/2015

OPRACOWANY PRZY KONSULTACJI RADY PEDAGOGICZNEJ

L.P.

ZAKRES DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIAL NY

OSOBY, INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄ CE

TERMIN

1.

2.

3.

Uczestniczenie w pierwszym zebraniu Rady Rodziców:

 • Zapoznanie z regulaminem strukturą, a także zasadami działania Rady Rodziców
 • Wybranie przewodniczącego, zastępcy, skarbnika oraz komisji rewizyjnej
 • Zaplanowanie wydatków Rady Rodziców na 2014/2015 rok ( preliminarz budżetowy)
 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa za ubiegły rok szk.
 •  

Wyznaczenie członków zespołów współpracujących z Rada Pedagogiczna ds. ewaluacji wewn i programów oraz planowania

Zatwierdzenie Programu Wychowawczego i Profilaktyki Przedszkola

Po uprzednim naniesieniu sugestii przez Rade Rodziców do projektów programów

 

 

 

 

 

Działania wynikające z ustawowych kompetencji Rady Rodziców:

 • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów oraz zadań statutowych przedszkola
 • gromadzenie funduszy do wspierania działalności przedszkola oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy
 • RR może występować z prośbą do Dyrektora oraz do Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dot. Wszystkich spraw przedszkola
 • Uczestniczenie w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, opiniowanie w szczególności: Statutu Przedszkola i Projektu Zmian, Planu Pracy na dany rok szkolny, Innowacji,   eksperymentów i programów autorskich, programów wychowania przedszkolnego i podręczników pomocniczych. RR uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy i Profilaktyki oraz opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora
 • RR ma prawo do zapoznania się z dokumentacją dot. Organizacji i przebiegu procesu

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego przedszkola wyłączając dokumenty uznane za poufne

 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady

Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, Rada Rodziców

Dyrektor

Członkowie Rady Pedagogicznej

Przewodniczaca Rady Rodziców ubiegłej kadencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

j.w.

( na zaproszenie RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Rada Pedagogiczna z głosem doradczym /na zaproszenie RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna

IX.2014r.

IX.2014r.

IX.2014 oraz w miarę potrzeb

4.

 

Planowanie, Modyfikowanie, Ewaluacja, Współrealizacja:

 • nanoszenie propozycji, sugestii do koncepcji pracy przedszkola, programu profilaktyki oraz wychowawczego
 • udział w zespołach ewaluacyjnych powyższych programów i strategii rozwoju
 • czynny udział w modyfikowaniu
 • czynny udział w realizacji
 • zmiany do statutu
 • organizacja przestrzeni i wykorzystania pomieszczeń
 • wydatkowanie funduszy
 • zakup pomocy dydaktycznych –tablice interaktywne, tablety ,inne

Dyrektor, Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

IX.2014, II.2015, V.2015 oraz w miarę potrzeb

5.

Wnioskowanie w sprawach bieżących:

 • jadłospis
 • wycieczki
 • imprezy
 • wydatki
 • inne, wynikające z bieżących obserwacji
 • przystapienie do programu , który inspiruje rodziców i dzieci

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców, Rodzice, Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Organ Prowadzący

W miarę potrzeb

6.

Współorganizacja debat z Radą Pedagogiczną:

·Współpraca z Radą Pedagogiczną, organizacja debat podsumowanie debat, bieżące określenie działań

Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrektor

Rada Pedagogiczna, Rodzice, Pracownicy Obsługi

Przełom X/XI.2014

Przełom III/IV.2015

7.

Współudział w opracowaniu zebrań warsztatowych i prowadzenie ich

Przewodnicząca Rady Rodziców

Trójki grupowe

Dyrektor, Nauczyciele Grup

W miarę potrzeb- na zaproszenie lub zgłoszenie RR

8.

Udział  w szkoleniach i naradach organizowanych przez Dyrektora

Przewodnicząca Rady Rodziców

Trójki grupowe

Dyrektor, Nauczyciele Grup

W miarę potrzeb- na zaproszenie lub zgłosze nie RR

9.

Planowanie i współorganizacja imprez:

 • festyny
 • uroczystości (i.in: pasowanie na przedszkolaka, dzień dziecka, mikołajki itp.)
 • akcje charytatywne, Quizy, olimpiady i inne , Zielony Marsz, konkursy
 • występy teatralne dla dzieci w wykonaniu rodziców i personelu
 • wspólne przygotowywanie rekwizytów, scenariuszy
 • pomoc i udzał w zajeciach otwartych
 • udział w zajęciach Aktywnego Rodzica

Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna,

Nauczyciele Grup

rodzice

Cały Rok szkolny 2014/2015

10.

Pozyskiwanie środków finansowych:

 • wspólnie z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną określenie potrzeb i wydatków, m.in.: pomoce dydaktyczne (np. tablice interaktywne)
 • preliminarz wydatków

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Cały rok

11.

Organizowanie zebrań Rady Rodziców 4 razy w roku:

· zapraszanie na spotkania Dyrektora i Radę Pedagogiczną oraz Pracowników Obsługi- bieżąca współpraca

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna nie zaprasza Rady Rodziców

W miarę potrzeb

12.

 

Pomoc w pracach społecznych oraz inne zadania wynikające z potrzeb

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Rodzice

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Organ Prowadzący

W miarę potrzeb

13.

Zebranie Sprawozdawcze z Działalności Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej

Rada Rodziców

Dyrektor

VI.2015r.

14.

Sprawozdanie

 

 

 

Przeprowadzenie debaty  

 

 

 

 

 

 

 

Powołanie zespołów i grup dyskusyjnych oraz reaktywacja Klubu Aktywnego Rodzica

 

 

Funkcjonowanie

Przewodnicząca Rady Rodziców

Przewodnicząca RR i Dyrektor

Przewodniczący

dyrektor

Rodzice

Pracownicy przedszkola

Przedstawiciel UM

Rodzice

Nauczyciele

Pracownicy obsługi

dzieci

VI.2015r.

I/II

V/VI

XI

Cały rok

 PRZEWIDYWALNE  EFEKTY;

- Przedszkole jako przestrzeń współpracy ,współdecydowania i wzajemnego wspierania się nauczycieli, rodziców ,dzieci, instytucji wspierających

- relacje pomiędzy uczestnikami oparte będą na dialogu, zaufaniu, sprzyjającej komunikacji ,kompetencji i kreatywności nauczycieli i rodziców

-aktywność rodziców włączonych do zespołów zadaniowych nauczycieli dotyczących organizacji , edukacji  i wychowania , ewaluacji działań oraz przestrzeni przedszkola

- powstanie Klubu Aktywnego Rodzica

- uaktywnionych w  I roku wdrażania programu 50 % wszystkich rodziców i co roku zwielokrotniać % aktywności

- formą pozyskiwania , wymiany  informacji , sugestii i wypracowywania  kolejnych działań jest debata rodziców i personelu przedszkola , tzw „gadająca ściana”

- funkcjonuje platforma współpracy oparta głównie na dialogu

-funkcjonują grupy dyskusyjne

 

 

 

EWALUACJA  SKUTECZNOŚCI PROGRAMU

 •  pozyskanie informacji na debacie
 • Oznaczanie na tablicy skuteczności najbardziej popularnych form,metod,działań ( przez dzieci, rodziców ,pracowników)
 • Analiza SWOOT / metaplan

-Ewaluacja poprzez dialog w grupach dyskusyjnych

-Wspólnie w zespołach modyfikowanie programu , uszczegóławianie na nowy rok szkolny