Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603852
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO IM . JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele, zadania przedszkola
Rozdział III Organy przedszkola, ich kompetencje
Rozdział IV Organizacja przedszkola
Rozdział V Pracownicy przedszkola, ich zadania
Rozdział VI Wychowankowie, prawa, obowiązki
Rozdział VII Postanowienia końcowe

 Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 

 Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ostatnia zmiana;Dz.U z 2009 Nr 56,poz 458  
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 luty 2007 rw sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 3. Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/270.09 z dnia 06 listopada 2009 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn.” Przedszkole Publiczne w Małomicach” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn „Przedszkole Publiczne w Małomicach”

 

 1. Niniejszego statutu
 2. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r ( dz.U.Nr 120,poz526

 

 

 1. Przedszkole   im. Jana Brzechwy w Małomicach zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Małomicach przy ul B.Chrobrego 8, tel/fax: 0683769323 z grupą zamiejscową przedszkola Bobrzany 70
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest   Gmina Małomice                            
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

10. Na pieczątkach i szyldzie używany jest skrót nazwy: Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy ,tel.068 3769323, 67-320 Małomice ,                              ul. B. Chrobrego 8

11. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

 

 

 

 

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

                                                               § 2

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego ,realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, realizuje podstawę programową, zgodną z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora programu wychowania przedszkolnego.                                                                                     1.1 Nauczyciel w formie wniosku przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.                                                                                                                        1.2 Program wychowania przedszkolnego musi stanowić opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,ponadto musi zawierać;                                                                                                             a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania                                                                                 b) treści zgodne z treściami nauczania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego                                                                                                                                   c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci                                        d) metody przeprowadzenia analizy gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole

1.2.1 jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

1.3 Przedstawiony przez nauczyciela  program wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola, po zasięgnięci opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku. Dyrektor może również zasięgnąć opinii konsultanta lub doradcy metodycznego.

1.4.Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego w tutejszym przedszkolu. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości  odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1.5.Nauczyciel może dokonać wyboru kart pracy dla swojej grupy wiekowej.                                                                                                                                    1.6.W przypadku wyboru kart pracy, po ich analizie, dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw kart pracy obowiązujących od początku następnego roku szkolnego”.

1.7.Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu
wychowania przedszkolnego 

1.8. Opracowany program może zostać dopuszczony do użytku przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu .Program dopuszcza dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

2.Cele i zadania przedszkola:                                                                     Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:                                                                                                 2.1.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego- z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności                                                                                              2.2.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.                                                         2.3 sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej                                                                                                              2.4 współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,                                                                                                                       2.5. rozwija ogólną sprawność ruchową w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.                                                                                                                      2.6 udziela dzieciom pomocy psychiczno-pedagogicznej,                                            2.7 w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,                                                                                 2.8 organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane.

   Zadania opiekuńcze przedszkola:

2.9. sprawuje  opiekę w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (określa Regulamin spacerów i wycieczek),

 1. 10.służy pomocą w uzyskaniu pomocy w instytucjach do tego powołanych dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  ,życiowej;

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z rada Pedagogiczną może wystąpić do OPS o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto może wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , OPS, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka,

2.11 dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osobę dorosłą (rodziców, opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

                                              

 

                                                                         § 3

        Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:
         1.wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie      czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej    edukacji.

2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.

3.kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.stwarzanie warunków sprzyjających  wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

6.troska o bezpieczeństwo dzieci, ich zdrowie i sprawność fizyczną,

7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9.wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej )oraz postawy patriotycznej,

11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

         12.wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka zdrowego i z deficytami.
 
       13. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej   polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu  indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowankow wynikających w szczególności;

13.1        z niepełnosprawności

13.2        z niedostosowania społecznego

13.3        z zagrozenia z niedostosowaniem społecznym

13.4        ze szczególnych uzdolnień

13.5        ze specyficznych trudnosci w uczeniu się

13.6        z zaburzenia komunikacji językowej

13.7        z choroby przewlekłej

13.8        z sytuacji kryzysowych lub trumatycznych

13.9        z niepowodzen edukacyjnych

13.10   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową wychowanków i jego rodziny,sposobem spedzania wolnego czasu wolnego,kontaktami środowiskowymi

13.11   z trudności adaptacyjnych związanych z róznicami kulturowymi lub ze zmianą srodowiska edukacyjnego, w tym związanych z wczesniejszym kształceniem za granicą.

           14.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejetnosci wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywnosci pomocy psychologiczno-pedagogicznych.

           15.Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy ;

15.1        rodziców wychowanka

15.2        nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajecia z wychowankiem

15.3        poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

15.4        asystenta edukacji romskiej

15.5        pomocy nauczyciela

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie;

16.1        zajęć specjalistycznych;korekcyjno-kompensacyjnych,logopedycznych,socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym

16.2        w przedszkolu , pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji , warsztatow, szkoleń

          17.Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem tworzą  zespół.

              Zatrudnienie specjalistów tworzących zespoł oraz prowadzenie zajęć następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

             Zespół realizuje swoje posiedzenia w miare potrzeb, nierzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Zadania zespołu:

 • rozpoznawanie problemów dziecka i ustalenie zakresu pomocy, z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych,edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy pychologiczno-pedagogicznej
 • analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania dziecka
 • określenie trudności 
 • zakres dostosowania wymagan edukacyjnych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych,edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych
 • zalecanie odpowiednich form wsparcia dziecka
 • dokonywanie oceny efektywności pracy z dzieckiem
 • opracowywanie i realizacja spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych i/lub terapeutycznych na podstawie ustalonych przez dyrektora form, metod, okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także wymiaru godzin w których formy pomocy będą realizowane
 • wspieranie rodziców dziecka

W pracach zespołu, na zaproszenie dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej i organu prowadzącego placówkę oraz inni specjaliści.

Dyrektor zobowiązany jest także do poinformowania rodziców dziecka o ustalonej formie i okresie udzielania pomocy, o ilosci godzin przeznaczonych na poszczególne formy.

Ponadto o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia Zespołu omawiającego kwestię danego dziecka. Rodzice mają prawo uczestniczyć w analizie sytuacji ich dziecka. Ustalenia Zespołu mają być przekazane rodzicom przez dyrektora, gdy nie będą uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu.

Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno mieć założoną Kartę Indywidualnych Potrzeb i Świadczeń. Zespół, który ją opracuje nie będzie już musiał sporządzać protokołu ze swojego posiedzenia, gdyż podpisy na Karcie będą potwierdzeniem ich pracy.

Informacje zawarte w Karcie:

-specjalistyczna diagnoza,

-rozpoznanie dokonane przez Zespół,

-wyszczególnienie obszarów, w których uczeń potrzebuje wsparcia i pomocy,

-wyszczególnienie predyspozycji i wybitnych uzdolnień ucznia,

-zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

rodzaj udzielonego wsparcia,

-okresowe oceny efektywności podejmowanych działań.

Posiadana przez dziecko opinia lub orzeczenie z poradni oraz Karta Indywidualnych Potrzeb i Świadczeń będą składać się na dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanejdziecku.

 KIP dziecka musi mieć strukturę zgodną ze wzorem umieszczonym w odpowiednim rozporządzeniu

 

 

                                                              § 4

 

  1. Przedszkole określa sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
 1.2 Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje   zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pobyt na powietrzu i inne czynności zgodnie z warunkami podstawy programowej, programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez dyrektora na wniosek nauczycieli i miesięcznym planem zajęć.
 1.3 Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz pod opieka nauczyciela/wychowawcy grupy . Zajęcia dodatkowe odbywają się   poza realizacją podstawy programowej. Jesli w trakcie,to o ten czas zajęć dodatkowych  wydłużone jest czas realizacji podstawy programowej.
 1.4 Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
  1.5 Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
  1.6 Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
  1.7 Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
  1.8 Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura, wymioty,wysypka, uraz
  1.9 W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
  1.10 W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego .
  1.11 Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo dzieci

      

 1. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się   się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.
 2. W przedszkolu obowiązuje Procedura określająca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu  w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola i zatrzymywania w domu dzieci z objawami chorobowymi. Procedura w równym stopniu obowiązuje wszystkich pracowników i rodziców.

 

 

                                                                    § 5

     1.  Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku   szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  

Wychowaniem przedszkolnym  może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,a od września 2015 dziecko powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

       2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jest samodzielne,komunikuje swoje potrzeby.  Nabór do poszczególnych grup odbywa się rocznikami.

      3. Na każdy oddział przysługują 2 etaty nauczyciela , w grupie  kl”0” 5-godzinnej – 1 etat
      4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż nauczycielka (co najmniej jedna) prowadzi swój oddział co najmniej przez 2 lata                                       

      5. W grupach 3 – 4-latków, gdy liczba 3-latków przekracza 10 osób przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki.
       6. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
       7. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

       7.1 Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje  dyrektor przedszkola
      7.2 Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.
      7.3 Zastępstwa  odnotowuje w zeszycie zastępstw nauczyciel z delegowanymi uprawnieniami, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem. Dopuszczalne jest odnotowanie w dzienniku zajęć.
       7.4 Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.
        7.5 Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie   plan pracy.
        8. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
        9. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczycielki, opiekunki  realizującej zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przystanku i na przystanek autobusowy..Reguluje to stosowna procedura obowiązująca w przedszkolu.
        9.1 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
        9.2 Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
        9.3 Każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora .W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
         9.4 Rodzice składają oświadczenie /upoważnienie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem
         9.5 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          10. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektora realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          10.1 Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka – na tablicy ogłoszeń dla rodziców,oraz bezpośrednio na pierwszym zebraniu z rodzicami.
         10.2 Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli, opiekunki do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
        10.3 Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń/upoważnień przez nauczycieli.
         10.4 W sytuacji, gdy nauczyciel,  nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem, opiekunką podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
          11. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/ :
          11.1 Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          11.2 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów prawnych.

    11.3 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  11.4 Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola
  11.5 Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola –przez inną osobę niż prawny opiekun rodzice podpisują własnoręcznym podpisem
  11.6 Rodzice przyprowadzają dziecko do Sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
  11.7 Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.
11.8 Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
11.9 Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
11.10 W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel może powiadomić najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

11.12.Za każdą godzinę spóźnienia na rodzica może być nałożony obowiązek zapłacenia nauczycielowi kwoty równoważnej nadgodziny nauczyciela,jesli nauczyciel został po godzinach swojej pracy, a przekazanie dziecka pod opiekę innego nauczyciela było niemożliwe.

 

                                                                § 6

 1. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.
  2. Na terenie przedszkola na wniosek dyrektora i rodziców mogą być organizowane i prowadzone dodatkowe zajęcia.
  3. Rodzaj zajęć dodatkowych ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od propozycji dyrektora i  wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości z budżetu przedszkola. Czas realizacji podstawy programowej wydłużony jest o czas trwania zajęć dodatkowych. Nauczyciel/wychowawca grupy sprawuje opieke nad dziećmi podczas realizacji zajęć dodatkowych
  4. Zajęcia dodatkowe akceptują rodzice.
  5. Czas trwania zajęć dydaktycznych dodatkowych prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  a)15 – 20 min dla dzieci 3-4 letnich
  b) około 25-30 min dla dzieci 5-6 letnich

6.Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się poza godzinami realizacji podstawy programowej ustalonej dla każdej grupy w przedszkolu.
7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

 

 

Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
      

                                                            § 7

1. Organami przedszkola są:
1.1 Dyrektor przedszkola;
1.2 Rada pedagogiczna;      

                                                              § 8

    1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

      1.1) kieruje działalnością   placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

      1.2) sprawuje nadzór pedagogiczny,zgodnie z rozporzadzeniem oraz kontrolę zarządczą i politykę bezpieczenstwa danych osobowych.

      1.3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju   psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

      1.4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich

kompetencji stanowiących;

      1.5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym   placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczna i rade rodzicow  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę   placówki;

      1.5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

       1.6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

       1.7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

       1.8) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  placówki.

       2. Dyrektor   placówki może, w drodze decyzji, skreślić dziecko  z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej .Przepis   nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

       3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

       3.1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

       3.2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom

       3.3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogiczej

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  .

        4.   Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

     5.Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem  pracownikom przedszkola i rodzicom.   

          6. Jako Administrator danych osobowych odpowiada za ich zabezpieczenie i poufność.                 

 

 

 

                                                     § 9

 

       1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna która jest kolegialnym organem przedszkola   w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

       2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu i grupie zamiejscowej przedszkola  .W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,   których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

      3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor .

      4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) -analityczno-oceniające, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora  , organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

      5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

      6. Dyrektor  przedstawia radzie pedagogicznej,  nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

      7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

      7.1) zatwierdzanie planów pracy przedszkolapo zaopiniowaniu przez radę rade rodziców

      7.2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu   , po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

       7.3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  ;

       7.4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dziecka.

       8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

       8.1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć   i przydział nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów;

       8.2) projekt planu finansowego przedszkolai;

       8.3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;                                                                                                                                           8.4) propozycje dyrektora  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

       9.Dyrektor   wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.                                                                                                                                       10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu  przedszkola  albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia  .

      11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego  .

      12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

      13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Dopuszcza się komputerowe protokołowanie

 1. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci  lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  § 10

  1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, który jest organem pomocniczym dla dyrektora i rady pedagogicznej.
       2.  Kadencja Rady trwa jeden rok.

       3.Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

       4.W skład Rady wchodzi  co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci;  W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
       5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola , z prawem oświatowym;. Regulamin określa wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania rady .
       6. Rada Rodziców może występować z prośbą do dyrektora , do rady pedagogicznej , organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

      7.Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, opiniuje w szczególności:

a)statut  przedszkola i projekt zmian

 b)plan pracy na dany rok szkolny

c)innowacje, eksperymenty, programy autorskie

 d)projekt planu finansowego składanego przez dyrektora

e)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola

      8. Do kompetencji rady rodziców,  należy;

      8.1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

          a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

         b ) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

        9.. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktyki program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Ponadto uczestniczyc w konstruowaniu projektu koncepcji pracy, przedsięwzięć ,innych programów

10. W celach wspierania działalności statutowej przedszkola  Rada  Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

11. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
12. Koordynatorem działania organów przedszkola jest dyrektor, który:
           a) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
           b) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
           c) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
          d) Organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.

 13.Formy rozstrzygania sporów:
          a) Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola;
          b) Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

         c) Sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola mogą być rozwiązywane przez konsultacje , mediacje oraz udział we wspólnych posiedzeniach i spotkaniach organów przedszkola

 
    

   

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


                                                § 11


 1.   Szczegółową organizację, nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 25 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 


                                                          § 12
      1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,zainteresowań,uzdolnień,rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
       2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
       3.  Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola( na wnioski nauczycieli) programy wychowania przedszkolnego stanowiące odpowiednio zestaw programów.
       4.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. Ramowy rozkład dnia z wyszczególnieniem godzin jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz proporcji czasowych.

   Szczegółowy Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

a)   propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczycieli a działalnością swobodną dzieci,

b)   potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka,

c)   potrzebę codziennego przebywania na powietrzu ,

          d)   godziny posiłków,

           e)   godziny prowadzenia czynności samoobsługowych, organizacyjnych, pracy indywidualnej,

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
   6. Czas trwania zajęć prowadzonych  w czasie przekraczającym 5 godzin realizacji podstawy programowej ( t.j zaj. dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, religia, zaj.dodatkowe, rewalidacyjne ) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
   a)