Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603801
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Wzór upowaznienia do odbioru dziecka z przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby niebędące prawnymi opiekunami dziecka

Upoważniamy ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującej się dowodem tożsamości ...........................................................................................

do odbioru naszego dziecka .................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w terminie .............................................................

(data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób (np. pełnoletniego rodzeństwa, babć, sąsiadki).

Każda zmiana osoby (osób) upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego upoważnienia.