Statystyki

 • Odwiedziło nas: 319531
 • Do końca roku: 275 dni
 • Do wakacji: 87 dni

Kontakt

Regulamin rekrutacji

Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów i prognozowanie przedłużenia zawieszenia zajęć, informuję o zmianie dostarczania wniosków. Proszę Państwa o wyłącznie przesyłanie na e-mail przedszkola: przedszkolemalomice8@wp.pl skanu bądź zdjęć dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączonych dokumentów. W tytule proszę wpisać: Rekrutacja. Termin rekrutacji, nadsyłanych wniosków przesyłamy do 31 marca włącznie. O sposobie powiadomienia o wynikach rekrutacji będziecie Państwo informowani. Proszę o udostępnianie informacji. Życzę wszystkim zdrowia.

Pozdrawiam Renata Rynkiewicz.

 

 

Druk wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola można jeszcze pobrać codziennie w godzinach od 9.00 – 11.00. Druki będą wystawione na stoliku w kartonie przed wejściem do przedszkola. Proszę jednak nie wchodzić do budynku. Przedszkole jest nieczynne dla osób z zewnątrz.

 

 

 

TELEFON  KONTAKTOWY -683769323

 

 

 

Wypełniony wniosek przesyłamy e- mailem na adres

 

przedszkolemalomice8@wp.pl do 31 marca.

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego im.Jana Brzechwy w Małomicach

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do drugich (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

 • Statut Przedszkola

Rozdział I

Zasady ogłaszania rekrutacji

Rekrutację dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor Przedszkola w Małomicach w formie:

 • pisemnego ogłoszenia dla rodziców/opiekunów prawnych, podając termin pobierania i składania przez rodziców/opiekunów prawnych „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola",

 • ogłoszenia na stronie internetowej Małomic,

Dyrektor Przedszkola podaje również informację o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Zadania Dyrektora Przedszkola

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Kwalifikacyjnej:

  1. zamieszczenie ogłoszeń o terminie rekrutacji,

  2. udostępnianie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym regulaminu rekrutacji,

  3. wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym zasad określonych
   w regulaminie rekrutacji,

  4. wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola" oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców/opiekunów prawnych,

  5. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania
  i zamieszkania dziecka),

 • orientacyjny czas pobytu ( 5 godzin/powyżej 5 godzin) i liczba posiłków,( 0/3)

 • dane rodziców/opiekunów prawnych (imiona, nazwiska, adres, potwierdzone dane o zatrudnieniu);

  1. sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych dzieci - z podziałem na roczniki - zawierającego następujące informacje:

 • nazwisko i imiona dzieci

 • data urodzenia,

 • adres zameldowania i zamieszkania,

 • adnotacja dotycząca dotychczasowego związku z przedszkolem (dziecko uczęszczające, dziecko nowo zgłoszone).

 1. Uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

 1. Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola

 1. Przyjmowanie pisemnych odwołań rodziców/opiekunów prawnych od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia na tablicy w przedszkolu wyników kwalifikacji.

 1. Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie ostatecznej decyzji Dyrektora w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Rozdział III

Działalność Komisji Kwalifikacyjnej

 1. Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która dokonuje rekrutacji dzieci

 2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:

 • dyrektor przedszkola,

 • 2 przedstawiciele Rady Rodziców

 • 2 przedstawicili Rady Pedagogicznej

Rozdział IV

Zadania Komisji Kwalifikacyjnej podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli

1. Odczytanie wykazów dzieci zgłoszonych do przedszkoli

2. Kwalifikacja dzieci do przedszkola w następującej kolejności:( pierwszeństwo)

 • dzieci sześcioletnie, i dzieci pięcioletnie

 • dzieci matek, ojców samotnie wychowujących dzieci,

 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

 • dzieci z rodzin zastępczych,

 • dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas,

 • dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola.

 • dzieci rodziców pracujących

 • dzieci ze wskazaniem specjalisty o konieczności pobytu w przedszkolu

Do każdej grupy może byc przyjętych do 25 dzieci .

Dzieci nieprzyjęte umieszczane są na liście rezerwowej.

Nie ma znaczenie data zgłoszenia dziecka .( poza okresem rekrutacji) Data oscylująca w okresie rekrutacji daje równe prawa.

Wszystkie ww. dzieci powinny być zameldowane/zamieszkałe na terenie gminy Małomice lub rodzic pracujący na terenie gminy Małomice.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

1. W każdej „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola" zawarta jest decyzja o kwalifikacji lub jej braku i przyczynie jej braku oraz podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są protokołowane.

3. Protokoły z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji.

4. Protokoły są przechowywane w dokumentacji przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2011