Statystyki

 • Odwiedziło nas: 602213
 • Do końca roku: 93 dni
 • Do wakacji: 267 dni

Kontakt

Deklaracja dostępności

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Małomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppmalomice.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą   z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wykorzystano następujące narzędzie do oceny strony ; test-Europen internet inculusion initiative ( pod (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa  ppmalomice.szkolnastrona.pl . spełnia wymagania w 99,857%.  BIP spełnia 100 %

 Niezgodności ;

Nie sa zdefiniowane identyfikatory dla elementów- 1 wystapienie

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Rynkiewicz, e-mail: przedszkolemalomice8@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683769323. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Dane kontaktowe do koordynatora ds. Dostępności ;

 Małgorzata Sendecka Burmistrz Małomic , tel ; 683769027, e-mail urzad@malomice.pl

Poprzez ww. kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • poinformowac przedszkole  o braku dostepności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno -komunikacyjnym, sposób kontaktu oraz preferowany sposób zapewnienia dostępności. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

 Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Małomicach

 

 • Telefon:683769027

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Jednocześnie informujemy, że z pracownikami Przedszkola im.Jana Brzechwy w Małomicach porozumiewać się można poprzez:

 • kontakt osobisty
 • kontakt telefoniczny,
 • drogą pocztową,
 • drogą mailową.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im Jana Brzechwy w Małomicach

ul.Chrobrego 8 oraz grupy zamiejscowe z siedziba przy ul.Szkolnej i Bobrzany 70


Do budynku przy ul.Chrobrego 8 prowadzi 1 wejście: - wejście główne od  ulicy głównej. Wejście do przedszkola nie  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do przedszkola   jest zabezpieczone bramką. Dla osób na wózkach nie są dostosowane i dostępne  wszystkie korytarze i pomieszczenia .  . Brak Toalety dla osób niepełnosprawnych  .Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak schodowych wózków ewakuacyjnych .Na terenie przedszkola nie ma  możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

W budynku przy ul.Szkolnej 1 wejście od strony ulicy. Zabezpieczone barierką.Wejście i toaleta dostosowane do osób niepełnosprawnych .Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku są oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie przedszkola inie ma  możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

W obiekcie w Bobrzanach 70 wejście od głównej ulicy.

 • Dla osób na wózkach nie są dostosowane i dostępne korytarze i pomieszczenia . Brak toalety dla osób niepełnosprawnych .Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie przedszkola inie ma możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Pracownicy nie sa przeszkoleni z ewakuacji osób z niepełnosprawnością