Przedszkole im. Jana Brzechwy w Małomicach

67-320 Małomice

ul. Bolesława Chrobrego 8

Tel: (68) 376-93-23

Przejdź do strony głównej

Środa, 01 grudnia 2021

Jesteś tutaj: Start / Statut przedszkola

Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA  IM . JANA BRZECHWY W MAŁOMICACH

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele, zadania przedszkola
Rozdział III Organy przedszkola, ich kompetencje
Rozdział IV Organizacja przedszkola
Rozdział V Pracownicy przedszkola, ich zadania
Rozdział VI Wychowankowie, prawa, obowiązki
Rozdział VII Postanowienia końcowe

 Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 

 Przedszkole działa na podstawie:

 1.     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2017r., poz. 59)

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 1.

3.     Aktu założycielskiego.

4.Niniejszego statutu

5.Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r ( dz.U.Nr 120,poz526

7.Główna siedziba przedszkola znajduje się w Małomicach przy ul B.Chrobrego 8, tel/fax: 0683769323 ,z grupą zamiejscową przedszkola Bobrzany 70 oraz z grupą przy ul.Szkolnej 1

8.Organem prowadzącym przedszkole jest   Gmina Małomice                            

9.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

10.Na pieczątkach i szyldzie używany jest skrót nazwy:

 Przedszkole  im. Jana Brzechwy ,tel.068 3769323, 67-320 Małomice ,   ul. B. Chrobrego 8

11.Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 2

1. Przedszkole   im. Jana Brzechwy w Małomicach zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)                realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

4.1 Nauczyciel w formie wniosku przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

4.2 Program wychowania przedszkolnego musi stanowić opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,ponadto musi zawierać;                                                                                                           

  a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania                                                                                

b) treści zgodne z treściami nauczania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego                                                                                                                                  

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci                                      

 d) metody przeprowadzenia analizy gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole

4.2.1 jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

4.3 Przedstawiony przez nauczyciela  program wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola, po zasięgnięci opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku. Dyrektor może również zasięgnąć opinii konsultanta lub doradcy metodycznego.

4.4.Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego w tutejszym przedszkolu. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości  odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4.5.Nauczyciel może dokonać wyboru kart pracy dla swojej grupy wiekowej.                                                                                                                                   

4.6W przypadku wyboru kart pracy, po ich analizie, dyrektor podaje do publicznej wiadomości   zestaw kart pracy obowiązujących od początku następnego roku szkolnego”.

4.7.Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu
wychowania przedszkolnego 

4.8. Opracowany program może zostać dopuszczony do użytku przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu .Program dopuszcza dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

2. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.

3.W okresie wakacji Przedszkole jest miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej ( lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący.

4. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki)- w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców.

 1. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku. 6. Przedszkole czynne jest od godziny 5.45 do godziny 17.00 od poniedziałku do piątku. Dzieci z grup 3-4 latki,5 latki i I zmiana Klasy „0“ moga pozostac w przedszkolu do godz.16.00. Dzieci Klasy „0“ II zmiana pozostaja do godz.17.00

6. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

7. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

8. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.

9. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.

 1. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.

 

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

                                                               § 3

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie -Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 4

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

 

2. Cele wychowania przedszkolnego realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę:

a) dziecko widzem i aktorem,

b) muzyka, śpiew, pląsy i taniec,

c)                różne formy plastyczne;

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)            wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

3. Do zadań Przedszkola im.Jana Brzechwy w Małomicach należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania; 6)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

6)organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

9)wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10)wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

11)umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12)rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

13)upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

14)stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie odpowiednich zajęć;

15)rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

16)współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

17)upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

18)zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

19)prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania wychowanków do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

20)egzekwowanie obowiązku przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

21)dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

22)kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

23) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnoprawnymi wg odrębnych przepisów.

24) Zapewnienie dzieciom cudzoziemców korzystania z nauki i opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli Polski.

§ 5

4.Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

 

§6

Sposoby realizacji zadań przedszkola

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza - dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.

 

 2.Treści programowe programu skoncentrowane są wokół form aktywności dziecka, którym podporządkowane cele szczegółowe w zakresie:

 aktywności społecznej,

 aktywności językowej,

 aktywności poznawczej,

 aktywności artystycznej

 aktywności ruchowej i zdrowotnej.

 

3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

4.Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

5.Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

6.Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

7. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

8. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

 

§ 7

Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań wskazanych w statucie , ujetych w regulaminach i procedurach

2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu  według zasad i warunków  realizacji podstawy programowej;

3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć i form aktywności w każdym dniu;

4) przestrzeganie liczebności grup;

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku);

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

12) ogrodzenie terenu przedszkola;

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

15) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

16) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,;

17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

19)            Monitorowanie przez nauczycieli jakości powietrza przed każdym wyjściem dzieci poza budynek przedszkola

20)            oraganizacje próbnych ewakuacji , w tym jedna w roku  z udziałem PSP

 

§ 8

1.W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach co reguluje wprowadzona zarządzeniem dyrektora procedura udzielania pomocy PPP w przedszkolu.

2.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

  3.Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

  4.Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

   5.Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

1) diagnozowaniu środowiska dziecka;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)                rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

 

4) wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;

5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

9) wspieranie dziecka i rodziny z problemami emocjonalno-społcznymi

  6.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

  7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.

 8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych, działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków, w tym uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie:

1) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

2) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych .

4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

5) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 9. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

 1. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.                                                                                      11.Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Stosuje sie zinndywidualizowane ścieżki polegająca na dstosowaniu metod,form  i treści do indywidualnych predyspozycji dziecka,jego potrzeb rozwojowych

 12.Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele, psycholog, pedagog lub logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

  13.Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej   polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu  indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowankow wynikających w szczególności;

13.1        z niepełnosprawności

13.2        z niedostosowania społecznego

13.3        z zagrozenia z niedostosowaniem społecznym

13.4        ze szczególnych uzdolnień

13.5        ze specyficznych trudnosci w uczeniu się

13.6        z zaburzenia komunikacji językowej

13.7        z choroby przewlekłej

13.8        z sytuacji kryzysowych lub trumatycznych

13.9        z niepowodzen edukacyjnych

13.10   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową wychowanków i jego rodziny,sposobem spedzania wolnego czasu wolnego,kontaktami środowiskowymi

13.11   z trudności adaptacyjnych związanych z róznicami kulturowymi lub ze zmianą srodowiska edukacyjnego, w tym związanych z wczesniejszym kształceniem za granicą.

13.12    Dzieciom z problemami emocjonalnymi i społecznymi

13.13   dzieciom uzdolnionym po rozpoznaniu ich potencjału

           14.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejetnosci wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywnosci pomocy psychologiczno-pedagogicznych.

           15.Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy ;

15.1         rodziców wychowanka

15.2         nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajecia z wychowankiem

15.3         poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

15.4         organizacji pozarządowej

15.5         innej instytucji lub podmiotu działajacych na rzecz rodziny,dzieci

15.6 pomocy nauczyciela

16. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie;

16.1         zajęć specjalistycznych;korekcyjno-kompensacyjnych,logopedycznych,socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym

16.2         zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

16.3         w przedszkolu , pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji , warsztatow, szkoleń

          17.Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem tworzą  zespół.

              Zatrudnienie specjalistów tworzących zespoł oraz prowadzenie zajęć następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

            18. Zespół realizuje swoje posiedzenia w miare potrzeb, nierzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Zadania zespołu:

 • rozpoznawanie problemów dziecka i ustalenie zakresu pomocy, z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych,edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy pychologiczno-pedagogicznej
 • analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania dziecka
 • określenie trudności 
 • zakres dostosowania wymagan edukacyjnych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych,edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych
 • zalecanie odpowiednich form wsparcia dziecka
 • dokonywanie oceny efektywności pracy z dzieckiem
 • opracowywanie i realizacja spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych i/lub terapeutycznych na podstawie ustalonych przez dyrektora form, metod, okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także wymiaru godzin w których formy pomocy będą realizowane
 • wspieranie rodziców dziecka

19. W pracach zespołu, na zaproszenie dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej i organu prowadzącego placówkę oraz inni specjaliści.

20. Dyrektor zobowiązany jest także do poinformowania rodziców dziecka o ustalonej formie i okresie udzielania pomocy, o ilosci godzin przeznaczonych na poszczególne formy.

Ponadto o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia Zespołu omawiającego kwestię danego dziecka. Rodzice mają prawo uczestniczyć w analizie sytuacji ich dziecka. Ustalenia Zespołu mają być przekazane rodzicom przez dyrektora, gdy nie będą uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu.

21.Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno mieć założoną Kartę Indywidualnych Potrzeb i Świadczeń.

22. Zespół, który ją opracuje nie będzie już musiał sporządzać protokołu ze swojego posiedzenia, gdyż podpisy na Karcie będą potwierdzeniem ich pracy.

          23. Informacje zawarte w Karcie:

-specjalistyczna diagnoza,

-rozpoznanie dokonane przez Zespół,

-wyszczególnienie obszarów, w których uczeń potrzebuje wsparcia i pomocy,

-wyszczególnienie predyspozycji i wybitnych uzdolnień ucznia,

-zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

rodzaj udzielonego wsparcia,

-okresowe oceny efektywności podejmowanych działań.

24.Posiadana przez dziecko opinia lub orzeczenie z poradni oraz Karta Indywidualnych Potrzeb i Świadczeń będą składać się na dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku.

25. KIP dziecka musi mieć strukturę zgodną ze wzorem umieszczonym w odpowiednim rozporządzeniu

 

 §  9

1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej.

3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 2 do 4 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć

§ 10

 

  1. Przedszkole określa sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
 1.2 Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje   zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pobyt na powietrzu i inne czynności zgodnie z warunkami podstawy programowej, programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez dyrektora na wniosek nauczycieli i miesięcznym planem zajęć.
 1.3 Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz pod opieka nauczyciela/wychowawcy grupy . Zajęcia dodatkowe odbywają się   poza realizacją podstawy programowej. Jesli w trakcie,to o ten czas zajęć dodatkowych  wydłużone jest czas realizacji podstawy programowej.
 1.4 Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
  1.5 Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
  1.6 Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
  1.7 Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
  1.8 Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura, wymioty,wysypka, uraz
  1.9 W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
  1.10 W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego .
  1.11 Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo dzieci

       2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się   się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu. Są realizowane w celu uzupełniania  Dzieci wychodzą poza teren w kamizelkach bądź chustach odblaskowych. Nauczycielce towarzyszy pomoc nauczyciela bądź pani woźna.

3.Każde wyjście z przedszkola poza jego teren ,powinno być oznaczone w rejestrze wyjść z opisem ;gdzie, ilość dzieci, ilość opiekunów ,potwierdzić podpisem i powiadomić dyrektora.

4. W przedszkolu obowiązuje Procedura określająca pobyt zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu  w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola i zatrzymywania w domu dzieci z objawami chorobowymi.

4.1.obowiązkiem rodzica jest nieprzyprowadzanie chorego dziecka do przedszkola i powiadomienie o tym fakcie nauczycielkę bądź dyrektora ,zwłaszcza, jeśli to jest choroba zakaźna, bądź stwierdzono u dziecka pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne

4.2.w przypadku podejrzenia, że dziecko przyprowadzone do przedszkola jest chore: nauczyciel powinien;

- poinformować rodzica   o konieczności odebrania dziecka i udania się z nim do lekarza, 

- jeśli nauczyciel uzna, że zdrowie dziecka jest zagrożone, wezwane zostanie pogotowie ratunkowe, i poinformowanie rodzica oraz dyrektora

- nauczyciel powinien odmówić przyjęcia chorego dziecka do przedszkola ze wskazaniem dla rodziców udania się z dzieckiem do lekarza,

-  w wyjątkowych sytuacjach można rozdzielić dzieci chore od zdrowych aż do przyjścia i odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobe upoważnioną przez rodzica   , co nie jest forma dyskryminacji tylko zachowania bezpieczeństwa i profilaktyką - w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji. 

-dziecko, które zachoruje w przedszkolu, musi mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej monitorującej stan dziecka , zapewnienie  komfortu i spokoju 

5.W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków

 

                                                                    § 11

     1.  Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku   szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  

Wychowaniem przedszkolnym  może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

       2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jest samodzielne,komunikuje swoje potrzeby.  Nabór do poszczególnych grup odbywa się rocznikami.

      3. Na każdy oddział przysługują 2 etaty nauczyciela , w grupie  kl”0” 5-godzinnej – 1 etat
      4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż nauczycielka (co najmniej jedna) prowadzi swój oddział co najmniej przez 2 lata                                       

      5. W grupach 3 – 4-latków,     przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki.
       6. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
       7. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

       7.1 Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje  dyrektor przedszkola
      7.2 Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.
      7.3 Zastępstwa  odnotowuje w zeszycie zastępstw nauczyciel z delegowanymi uprawnieniami, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem. Dopuszczalne jest odnotowanie w dzienniku zajęć.
       7.4 Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.
        7.5 Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie   plan pracy.
        8. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
        9. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczycielki, opiekunki  realizującej zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przystanku i na przystanek autobusowy reguluje to stosowna procedura obowiązująca w przedszkolu. Procedura jest powszechnie znana, poświadczona podpisem
        9.1 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
        9.2 Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
        9.3 Każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora .W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
         9.4 Rodzice składają oświadczenie /upoważnienie do odbioru dziecka w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem . Wpisuja dane osoby przez nich upoważnionej, czas obowiązującego upoważnienia i podpis
         9.5 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          10. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektora realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          10.1 Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka – na tablicy ogłoszeń dla rodziców,oraz bezpośrednio na pierwszym zebraniu z rodzicami. Oznaczone są godziny od-do.
         10.2 Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli, opiekunki do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
        10.3 Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń/upoważnień przez nauczycieli.
         10.4 W sytuacji, gdy nauczyciel,  nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem, opiekunką podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
          11. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/ :
          11.1 Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          11.2 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów prawnych.

    11.3 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  11.4 Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola
  11.5 Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola –przez inną osobę niż prawny opiekun rodzice podpisują własnoręcznym podpisem
  11.6 Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
  11.7 Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.
11.8 Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
11.9 Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. Fakt odbioru dziecka kazdorazowo zgłasza się nauczycielowi.W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
11.10 W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel może powiadomić najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

11.12.Za każdą godzinę spóźnienia na rodzica może być nałożony obowiązek zapłacenia nauczycielowi kwoty równoważnej nadgodziny nauczyciela,jesli nauczyciel został po godzinach swojej pracy, a przekazanie dziecka pod opiekę innego nauczyciela było niemożliwe.

 

                                                                §12

 1. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.
  2. Na terenie przedszkola na wniosek dyrektora i rodziców mogą być organizowane i prowadzone dodatkowe zajęcia.
  3. Rodzaj zajęć dodatkowych ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od propozycji dyrektora i  wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości z budżetu przedszkola. Czas realizacji podstawy programowej wydłużony jest o czas trwania zajęć dodatkowych. Nauczyciel/wychowawca grupy sprawuje opieke nad dziećmi podczas realizacji zajęć dodatkowych prowadzonych przez instruktorów
  4. Zajęcia dodatkowe akceptują rodzice.
  5. Czas trwania zajęć dydaktycznych dodatkowych prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  a)15 – 20 min dla dzieci 3-4 letnich
  b) około 25-30 min dla dzieci 5-6 letnich

6.Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się poza godzinami realizacji podstawy programowej ustalonej dla każdej grupy w przedszkolu.
7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

 

 Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
 
 § 13

1. Organami przedszkola są:
1.1 Dyrektor przedszkola;
1.2 Rada pedagogiczna;    

1.3 Rada Rodziców  

                                                             

    Każdy z wymienionych organów  działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

 § 14

 

1. Dyrektor Przedszkola:

1) kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także;

2) jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;

6) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

7) w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami;

8) przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

9) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;

10) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

11) organizuje zajęcia dodatkowe;

2. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa -Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.

4. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.

5. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

6. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 § 15

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy- Prawo oświatowe to:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki;

 

5.Do kompetencji opiniodawczych należy:

1)opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli;

2)opiniowanie wniosków Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3)opiniowanie propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców .

7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 29

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 30

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 16

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego.

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

6. W wyborach, o których mowa   jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) tryb wyborów do Rady Rodziców;

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

 

10. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

2) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

4) opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych;

5) programy wychowania przedszkolnego;

6) opiniuje projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

7)                inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

8)                Zatwierdza program wychowawczy i profilaktyki

 

§ 17

Zasady współpracy organów przedszkola

1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

1a. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.

2.Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. Wprowadzone zarządzeniem dyrektora przedszkola.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu.

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 33 niniejszego statutu.

 

§ 18

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Przedszkola;

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

1a. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

1b. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

1c. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 19

 1.   Szczegółową organizację, nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola .Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego

 2 W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci, oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych.

 4.. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubi

Metryczka

Wytworzono:2011-03-21 00:00przez:
Opublikowano:2011-03-21 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Przedszkole im. Jana Brzechwy w Małomicach
Odwiedziny:921

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.