Statystyki

  • Odwiedziło nas: 476269
  • Do końca roku: 30 dni
  • Do wakacji: 205 dni

Kontakt

Wrzesień 2021

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I    Wracamy do przedszkola

CELE OGÓLNE: doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej; poszerzanie słownika

-doskonalenie umiejętności argumentowania; wdrażanie do formułowania i przestrzegania zasad grupowych; doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

-doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw; rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy; rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach; doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej -doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej; rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach; doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym

 

Drodzy Rodzice! Zaczęliśmy kolejną przygodę, jaką jest nowy rok przedszkolny! Wasze dzieci są już w grupie 5-latków. W minionym tygodniu, jeszcze w wakacyjnym nastroju, dzieci powoli przypominały sobie nasz przedszkolny świat. Dla wielu z nich powrót do przedszkola po wakacjach był od dawna oczekiwany, dla niektórych nie był jednak łatwy. Wspólnie staraliśmy się, by ten tydzień był pełen miłych doświadczeń. Aby atmosfera w naszej grupie była tak dobra, jak w poprzednim roku, w tym tygodniu wiele czasu poświęciliśmy na zabawy integrujące naszą grupę. Ważnym elementem było przypomnienie sobie wzajemnie własnych imion, a także zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu, przypomnieliśmy sobie plan dnia, według którego działamy, a także stworzyliśmy wspólnie plan na cały rok, w którym umieściliśmy najważniejsze dla naszej grupy wydarzenia, m.in. przedszkolne święta, wycieczki, a także urodziny dzieci. Oczywiście, jak co roku stworzyliśmy wspólnie nasz grupowy regulamin. Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z nim w naszej sali. Niezwykle ważne jest, aby przedszkolne zasady były spójne z tymi domowymi, gdyż prowadzi to do sukcesu wychowawczego. W najbliższym tygodniu skupimy się na wakacyjnych wspomnieniach, w związku z tym zachęcamy do rozmów z dziećmi i wspólnego przypomnienia sobie przygód z minionego lata, zwłaszcza na podstawie zdjęć, pamiątek, map i pocztówek. Na wtorek prosimy o przyniesienie przez dzieci pamiątek z wakacyjnych podróży. Nie musi to być nic specjalnego, wystarczy, by – według dziecka – było związane z wakacjami

 

TYDZIEŃ  II   Wakacyjne wspomnienia

CELE OGÓLNE: -poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie; utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku); pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku

-doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji; rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia; -doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora); utrwalenie sformułowań: daleko/blisko/dalej/ bliżej z wykorzystaniem mapy; poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata; rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru; -doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata

-poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu; grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się); -doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu

 

Drodzy Rodzice! Właśnie zakończyliśmy drugi powakacyjny tydzień, ale nadal wspominamy wakacje. W ostatnich dniach przypomnieliśmy sobie, jaką porą roku jest lato i czym się charakteryzuje. Szczególną uwagę poświęciliśmy bezpieczeństwu związanemu z przebywaniem na słońcu. Aby przekonać się, jak groźne może być dla nas słońce, wykonaliśmy wiele różnorodnych doświadczeń w naszym ogrodzie dotyczących absorpcji ciepła. Doświadczenia i eksperymenty są niezwykle ważne w procesie edukacji, ponieważ pomagają dzieciom na własne oczy przekonać się o wielu rzeczach, które nam–dorosłym wydają się oczywiste. Dlatego też w naszym pakiecie edukacyjnym zajęcia badawcze będą jednym z głównych filarów nauki. W minionym tygodniu rozmawialiśmy także o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych. Dzięki takim rozmowom na tematy bliskie dzieciom wzmacniamy ich odwagę przed publicznymi wystąpieniami i zachęcamy do budowania dłuższych wypowiedzi. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą. Dzięki pracy z mapą wiedzą już, gdzie leżą i jak oznaczane są morza, jeziora i góry, a także potrafią oszacować odległość na mapie. W tym tygodniu w wielu różnych zadaniach doskonaliliśmy także umiejętności matematyczne, takie jak klasyfikowanie czy segregowanie, a także bardzo ważną umiejętność, jaką jest motoryka mała, czyli sprawność ręki, niezbędna w przyszłości do prawidłowego pisania. Temat kolejnego tygodnia będzie równie ważny, bo dotyczyć będzie bezpieczeństwa zarówno w domu, w przedszkolu, na ulicy, jak i na placu zabaw. Warto porozmawiać z dziećmi na ten temat wcześniej. W poniedziałek, dzieci otrzymają do domu kartę pracy z zadaniem domowym. Celem tego ćwiczenia będzie obserwacja elementów przestrzeni podczas drogi do przedszkola. Dzięki tego typu zadaniom kształtujemy w dzieciach odpowiedzialność, tak ważną z perspektywy przyszłej nauki szkolnej.

 

TYDZIEŃ III   Jesteśmy bezpieczni

CELE OGÓLNE: doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu; doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych

-: doskonalenie umiejętności odczytywania symboli; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię; doskonalenie sprawności manualnej

-: doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów; przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw; doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi)

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych

-: wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu; rozwijanie logicznego myślenia

 

Drodzy Rodzice! W tym tygodniu poruszaliśmy niezwykle ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo. Skupiliśmy naszą uwagę nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych (choć te elementy także utrwaliliśmy), ale na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi, a także na postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar. Utrwaliliśmy jak niezwykle ważna jest znajomość przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku np. zgubienia się. Zachęcamy Państwa do powtórzenia tych informacji wspólnie z dziećmi (nie zaszkodzi również nauczenie numeru telefonu do rodziców). W tym tygodniu rozmawialiśmy także o tym, że nie każdemu należy ufać. Dzieci utrwaliły zasadę, że każda nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi i ustalenia, do kogo z bliskich mogą się zwrócić, gdy czują się zagrożone lub się zgubią. Proponujemy także przygotowanie wspólnie z dzieckiem listy numerów alarmowych oraz do bliskich, która zawiśnie w widocznym miejscu i pomoże przedszkolakowi w razie nagłej potrzeby wezwać pomoc. W przyszłym tygodniu zajmiemy się tematem zdrowia, higieny, ciała i zmysłów człowieka. Na wtorek prosimy o przyniesienie książek o tej właśnie tematyce.

 

 

   TYDZIEŃ IV Dbam o siebie i środowisko

CELE OGÓLNE: doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych

-: doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji; rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów; wprowadzenie litery o, O na podstawie wyrazu „oko”

-budowanie świadomości dzieci na temat higieny; pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny

-: poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu; doświadczanie polisensoryczne; doskonalenie sprawności ruchowej

-wprowadzenie liczby 1; utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka; budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska

 

Drodzy Rodzice, w tym tygodniu zajęliśmy się tematem dbania o zdrowie i środowisko. Dzieci utrwaliły nazwy części ciała człowieka i zapoznały się z najważniejszymi organami wewnętrznymi takim i jak mózg, płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich posłużyliśmy się doświadczeniem np. poznaliśmy pojemność naszych płuc, dzięki dmuchaniu balonów. Zajęliśmy się tematem zmysłów człowieka, wykorzystaliśmy do tego wiele różnorodnych doświadczeń . Poznaliśmy w ten sposób działanie i funkcję wzroku, słuchy, węchu,smaku i dotyku. Niezwykle ważne było uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne. Dzięki rozmowom i ćwiczeniom , podczas których dzieci wcielały się w rolę osób niewidomych czy niesłyszących , zrozumienie dla osób niepełnosprawnych będzie znacznie większe .Ważnym tematem podjętym w tym tygodniu było również zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na człowieka.

Ten tydzień był dla nas ważny , ponieważ dzieci podczas wielu zabaw i gier edukacyjnych zapoznały się z pierwszą literą O i cyfrą 1 W celu lepszego zapamiętania ich kształtu dzieci dzieci wykonały polisensoryczne szablony do albumu , do którego będą dokładały poznawane litery i liczby i dzięki temu będzie stanowił pomoc w nauce przez kolejne lata. Aby pomóc dziecku w zapamiętywaniu nowej litery, zachęcamy do wspólnych zabaw np. wyszukiwanie i kolorowanie liter O w gazetach a także szukanie słów rozpoczynających się , zawierających w środku i na końcu głoskę O