Statystyki

 • Odwiedziło nas: 560654
 • Do końca roku: 184 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Treści programowe

MIESIĄC KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych

.

 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj

.

 • Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
 • Zapoznanie dzieci  z etapami powstawania chleba.
 • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.

 

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
 • Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
 • Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
 • Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.

  

Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.

       

Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

    

Słuchanie tekstów czytanych przez N.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia. 
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.
 • MAJ
 • Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

    

 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 •        
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
 • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin
 • .
 • Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.

       

 • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.

      

 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
 • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.

 

 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.

 

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc
 • .
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.
 • Wyzwalanie kreatywności twórczej.
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.      
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

 

 • Zadania do codziennej realizacji:
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.      
 • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.       
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

 • MIESIĄC CZERWIEC
 • Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
 • Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Kształtowanie zdolności plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności technicznych.
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw         ruchowych.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;  rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.
 • Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.      
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej.     
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.     
 • Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.    
 • Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo.
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa –  postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi
 • identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

 

 • Zadania do codziennej realizacji:
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –  zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z powitankami –  wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu –  doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.     
 • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.       
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.      
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym–  bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające –  zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

1

-zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu

-poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

-kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie

- rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku

-kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych; zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą

2

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów

-wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią

-wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę; zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw

-rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie

-poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego; czerpanie radości ze wspólnej zabawy

3

-rozwijanie orientacji w przestrzeni; próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za; konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków

-zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie

poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych

-rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło; rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie

-wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; -rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają

4

-rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych

-rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk

-rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą; uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych

-ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami

-uczenie się wykonywania czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

 

 

 

 TRESCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

 

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Doskonalenie dużej motoryki.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
 • Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie na sztukę.
 • Pobudzanie do działań artystycznych.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wyrabianie odwagi i śmiałości.
 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
 • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne
 •  
 • TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC- LISTOPAD
  •      Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
  • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
  • Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
  • Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
  • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
  • Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.
  • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
  • Pogłębianie więzi rodzinnej.
  • Doskonalenie  małej motoryki.
  • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  • Doskonalenie technik zapamiętywania.
  • Rozwijanie spostrzegawczości.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
  • Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
  • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
  • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
  • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
  • Rozbudzanie ciekawości świata.
  • Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
  • Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
  • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
  • Kształtowanie sprawności manualnej.
  • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
  • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
  • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
  • Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
  • Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
  • Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
  • Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
  • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
  • Wzmacnianie mięśni grzbietu.
  • Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
  • Rozwijanie umiejętności tanecznych.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
  • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
  • Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
  • Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania.
  • Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
  • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań–zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami– wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające–zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

 TREŚCI  PROGRAMOWE NA MIESIĄC - GRUDZIEŃ

  • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
  • Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
  • Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
  • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
  • Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.
  • Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres.
  • Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
  • Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
  • Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.
  • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat  zwyczajów związanych ze świętami.
  • Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
  • Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
  • Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).
  • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
  • Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
  • Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
  • Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.
  • Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.
  • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
  • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
  • Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.
  • Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.
  • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
  • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.
  • Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
  • Doskonalenie zmysłu równowagi.
  • Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
  • Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
  • Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
  • Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.
  •  
  • TEMATYKA KOMPLEKSOWA  NA MIESIĄC STYCZEŃ

1WITAMY NOWY ROK

2.CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ

3.ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

4.ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

    ·Kształtowanie umiejętności planowania.

   • · Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
   • · Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.

Rozwijanie wyobraźni dzieci.

   • · Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
   • ·Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
   • ·Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
   • · Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
   • · Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
   • ·Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
   • · Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
   • · Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
   • · Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
   • · Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
   • ·Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
   • ·Rozwijanie zdolności manualnych.
   • · Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
   • ·Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
    • · Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
    • · Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.

 ·Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.

 •  
    • ·Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
    • ·Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
    • ·Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
    • · Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
    • ·Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
    • · Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
    • · Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
    • · Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
    • · Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
    • · Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
    • · Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
    • · Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
    • · Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
    • ·Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
    • ·Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
    • · Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
    • · Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
    • · Kształtowanie odporności emocjonalnej.
    • · Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.

Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej

Zadania do codziennej realizacji:

   • · Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
   • · Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
   • ·Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
   • ·Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
   • · Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
   • ·Słuchanie tekstów czytanych przez N.
   • ·Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
   • · „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC LUTY 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
   • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
   • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
   • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
   • Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
   • Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
   • Rozwijanie spostrzegawczości.
   • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
   • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
   • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
   • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
   • Rozwijanie umiejętności teatralnych.
   • Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
   • Rozwijanie poczucia rytmu.
   • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
   • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
   • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
   • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
   • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
   • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera.
   • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
   • Usprawnianie aparatu oddechowego.
   • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
   • Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
   • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
   • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
   • Rozbudzanie ciekawości badawczej.
   • Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.
   • Kształtowanie umiejętności manualnych.
   • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
   • Rozwijanie pomysłowości dzieci.
   • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
   • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
   • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
   • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego  z podróżowaniem, środkami transportu.
   • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
   • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
   • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
   • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
   • Doskonalenie pamięci słuchowej.
   • Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
   • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
   • Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
   • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

 

Zadania do codziennej realizacji:

   • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
   • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
   • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
   • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
   • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
   • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
   • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
   • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
   • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.
   •  
   •  

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC MARZEC

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.

 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
 • Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
 • Kształcenie umiejętności wnioskowania.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych

zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

 • Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.
 • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
 • Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
 • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.
 • Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
 • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.
 • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa wiejskiego.
 • Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.

Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od       różnych zwierząt gospodarskich.

 • Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
 •  

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.

Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.

Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

Słuchanie tekstów czytanych przez N.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym –  bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić   podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.

 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające –  zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.