Statystyki

 • Odwiedziło nas: 559096
 • Do końca roku: 187 dni
 • Do wakacji: -3 dni

Kontakt

Treści programowe

                                                         TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 1. W PRZEDSZKOLU
 2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA
 3. JESTEŚMY BEZPIECZNI
 4. DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

- Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących współżycia w grupie.   

- Wdrażanie do  bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym.

- Zapoznanie z topografią przedszkola i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki.

- Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

- Utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

         Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.

         Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci przez wypowiedzi dzieci

inspirowane tekstem literackim, obrazkiem.

- Kształtowanie rozumienia pojęcia stałości liczby.

- Rozwijanie umiejętności matematycznych w  zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów,  poprawnego posługiwania się określeniami:  nad, pod, obok, na  pomiędzy, najmniej, najwięcej, tyle samo.

- Nabycie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji na kartce papieru.

- Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo- skutkowego podczas zagadek słownych , sensorycznych, logicznych, eksperymentów.

- Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

- Ćwiczenie umiejętności poprawnego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym  doświadczeniem dzieci.

- Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

- Usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

- Zachęcanie do dzielenia się wakacyjnymi wspomnieniami.

- Zapoznanie z  piosenkami.

        

                

  Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapał ją wróbelek niesie tę kruszynę ;
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba.

Mała Biedroneczka 7 kropek miała,
Na zielonej łące wesoło fruwała.
Złapała ją żaba i po wodzie płynie
uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś.

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Biedroneczko leć do nieba

 

 

 

                  PROJEKT EDUKACYJNY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK: DRZEWO

 

Cele ogólne:

- Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za innych.

- Stwarzanie okazji do rozwoju kompetencji językowych, wypowiadania się na określony temat, przedstawiania swojego zdania i uzasadniania go.

- Budowanie pozytywnych doświadczeń literackich przez częsty kontakt z literaturą w formie wierszy, opowiadań bajek i baśni.

- Zapoznanie z obrazem graficznym głoski e na podstawie wyrazu podstawowego ekran.

- Wdrażanie do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno.

- Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.

- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami owoców i sposobami ich wykorzystania.

- Zapoznanie z charakterystycznymi elementami lasu i parku oraz budową drzewa, gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami.

- Wzmacnianie nawyków prozdrowotnych, zachęcanie do zdrowego odżywiania się podczas  samodzielnego przygotowania sałatki owocowej.

- Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zapoznanie ze sposobami ochrony przed katarem.

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu i określania nastroju utworu muzycznego.

- Rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach chromatycznych.

- Zapoznanie z obrazem graficznym cyfr 1i 2 oraz ćwiczenie prawidłowego posługiwania się nimi w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, kontynuowania układów rytmicznych.

- Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego m.in. przez ćwiczenia poranne gimnastyczne, zabawy ruchowe.

- Zachęcanie do wykorzystywania materiałów nietypowych (np. materiału przyrodniczego) do tworzenia prac plastycznych.

- Uwrażliwienie na sztukę, zachęcanie do impresji plastycznych inspirowanych muzyką i improwizacji ruchowej na podstawie obrazów i tekstów literackich.

- Rozwijanie sprawności motoryki małej przez zabawy paluszkowe i masażyki.

- Utrwalenie poprawnego chwytu kreślarskiego przez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne.

 

 

Wiersz do nauki

                                                                                                   Zielone serce

Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało korę,
Zielonoszare liście.
Słuchali chętnie ludzie,
Przechodząc koło drzewa,
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis,
Ukradkiem wyjął nożyk,
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku
Literkę po literce,
Nie wiedział, że pod korą
Zielone płacze serce.

 

 

                                                                          LISTOPAD

PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ „MALI PATRIOCI”

CELE:                      

-  poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych;

-  poznanie historii Święta Niepodległości Polski;

- zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;

- pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych;

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa;

- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych;

- kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych;

- umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.

 

 

Piosenka „Od morza aż do Tatr”

Ref. Od morza aż do Tatr, to Polska to mój świat.

 To serca mego pieśń i skarb. /2x

 1. To kochana ziemia rodzinna, tu znajomy każdy kwiat.

Błyszczą w Słońcu rosy nad ranem i prastary szumi las.

 1. To kochana ziemia rodzinna, śpiewa dla niej każdy ptak.

Pachną wiatrem konie w galopie i spokojnie płynie Wisła, i spokojnie płynie Wisła.

Ref. Od morza aż do Tatr, to Polska to mój świat.

       To serca mego pieśń i skarb./2x

 

Polska to skarb, dla Niej graj, tańcz i śpiewaj.

Polska to skarb, o Nią walcz ! 3x

 

 

 

                                                               TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 1. Zwierzęta domowe
 2. Zimno coraz zimniej

 

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

-   kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);

 

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;

 

- utrwalenie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;

 

-  poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

 

-  doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych  eksperymentów i obserwacji;

 

- doskonalenie motoryki małej;

 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

 

-  przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

 

- rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

 

- dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;

 

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

 

-  poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

 

- wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

 

-  kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic

 

- przypomnienie nazw zwierząt domowych;

 

- kształtowanie odpowiedzialności;

 

- doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

 

-  doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

 

- kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

 

- integrowanie grupy;

 

- utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

 

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

 

- wprowadzenie liter: M, m, D, d, Y, y;

 

- wprowadzenie liczb: 3, 4, 5;

 

- doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach.

 

 

                                                                TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA
 2. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNE
 3. ŚWIĘTA ZA PASEM
 4. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

 - poszerzanie wiedzy na temat historii Świętego Mikołaja;

- rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

- doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;

- kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;

- kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;

- wprowadzenie liter: K, k, R, r, L, l;

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

- doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;

- wprowadzenie liczb: 6, 7;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

- kształtowanie poczucia empatii i troski;

- rozwijanie sprawności manualnych;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;

- poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;

- doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;

- poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;

- doskonalenie umiejętności projektowania prostych melodii;

- wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;

 - doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;

- kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

- kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;

-  doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;

- doskonalenie percepcji wzrokowej;

- doskonalenie motoryki małej;

- doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-czteroelementowych;

- poszerzenie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;

- rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;

- doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;

- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;

- doskonalenie lateralizacji;

- doskonalenie równowagi;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

 

PIOSENKI NA GRUDZIEŃ

 

Cicho , cicho, cichuteńko

 

1 Cicho, cicho na paluszkach tańczą gwiazdki wokół żłóbka

A kolędę Jezuskowi aniołeczki białe nucą

Cicho, cicho, cichuteńko dziecka nie obudzą

 

2 Cicho, cicho na paluszkach tańczą gwiazdki wokół żłóbka

A pasterze z owieczkami na dzwoneczkach srebrnych grają

Cicho, cicho, cichuteńko, radość dziecku dają

 

3 Cicho, cicho na paluszkach tańczą gwiazdki wokół żłóbka

A dzieciaki uśmiechnięte serca swoje dają

Cicho, cicho ,cichuteńko , kruszynce śpiewają

 

Skrzypi wóz

1 Skrzypi wóz, wielki mróz

wielki mróz na ziemi 2x

Trzej królowie jadą

złoto , mirrę kładą

hej , kolęda, kolęda 2x

 

2 A komuż, takiemu

Dzieciątku małemu 2x

Cóż to za Dzieciątko, musi być paniątko

hej , kolęda, kolęda 2x

3 Pasterze na lirze

Na skrzypeczkach grali 2x

W te strony do szopy , prędko przybiegali

 

hej , kolęda, kolęda 2x

4 To Jezus malutki

To dzieciątko krasne 2x

Cichutkie , milutkie , jak słoneczko jasne

hej , kolęda, kolęda 2x

5 Pójdę ja do Niego ,

Poproszę od Niego 2x

Daj nam Boże Dziecię ,

Pokój na tym świecie

hej , kolęda, kolęda 2x

 

 

 

 

                                      TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA STYCZEŃ:

 

1.WITAMY NOWY ROK

 

2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ

 

3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 

4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 

                                                                          Treści programowe na miesiąc Styczeń

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • wprowadzenie litery U, u
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 8
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wprowadzenie litery S, s
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • wprowadzenie liczby 9
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych.
 •  

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC LUTY:

 1. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY
 2. W DAWNYCH CZASACH
 3. WYNALAZKI

Treści programowe na miesiąc Luty

 

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
 • ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych;
 • rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery B, b;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
 • poszerzanie słownika dzieci o homonimy;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • wprowadzenie litery n, N;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie koordynacji ręka-oko;
 • wprowadzenie liczby 0;
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • wprowadzenie liczby 10;
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • doskonalenie spostrzegania i porównywania;
 • rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;
 • poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie ekspresji artystycznej;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • usprawnianie analizy słuchowej;
 • rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
 • kształtowanie twórczego myślenia;
 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
 • rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
 • rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC MARZEC:

 

 1. W MARCU JAK W GARNCU
 2. PORZĄDKI W OGRODZIE
 3. WITAJ WIOSNO

 

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC MARZEC

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • wprowadzenie litery W, w;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;
 • określanie położenia;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • poszerzanie słownika;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • myślenie twórcze;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • uwrażliwienie na świat przyrody;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • wprowadzenie litery G, g;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • ekspresja twórcza;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 • sprawność manualna;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • ekspresja twórcza;
 • uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.
 •  
 • PROJEKT EDUKACYJNY – WODA I PRZYRODA

 

CELE OGÓLNE:

- Zrozumienie faktu, iż człowiek jako cząstka przyrody jest z nią nierozerwalnie złączony ma na nią wpływ i zależy od niej.

- Zachęcanie do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i wobec jego problemów.

 

 

Wiersz do nauki „Woda”

Co dzień często myję ręce,

dobrze wiecie, że w łazience,

zawsze kiedy jestem tam,

to zakręcam szybko kran.

Bo choć woda  spada z nieba

To oszczędzać ją potrzeba.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIAC KWIECIEŃ:

1.Zwierzęta na wiejskim podwórku.

                                                                                             

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

 

 

− poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

− nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

− wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

− porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby

 − klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

 -rozpoznawanie cyfr

 − rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.

                                                                            

Stary Donald farmę miał ija ija o

Na niej kury hodował ija ija o

Koko tu koko tam

Wszędzie koko tu i tam

 

Stary Donald farmę miał ija ija o

Na niej kaczki hodował ija ija o

Kwa, kwa tu kwa, kwa tam

Wszędzie kwa, kwa tui tam

 

Stary Donald farmę miał ija ija o

Na niej gęsi hodował ija ija o

Gę gę tu gę gę tam

Wszędzie gę gę tu i tam

 

Stary Donald farmę miał ija ija o

Na niej indyki hodował ija ija o

Gul gul tu gul gul tam

Wszędzie gul gul tu i tam

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC MAJ:

- utrwalenie polskich symboli narodowych; zapoznanie z monetami i banknotami;

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;

- zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;

- rozbudzanie dumy z bycia Polakiem;

- doskonalenie percepcji wzrokowej;

-wprowadzenie litery  J , j ;

- doskonalenie uważnego słuchania;

- budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń;

- poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty)

- doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów);

- zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;

- rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej;

- rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;

- wprowadzenie litery H ,h;

-  doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych;

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;

- doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;

- utrwalenie aspektu porządkowego liczb;

- utrwalenie nazw emocji;

- doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne;

- rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego;

- rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób;

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie;

- doskonalenie umiejętności  matematycznych w codziennych sytuacjach: objętość waga, dzelenie;

- rozwijanie inteligencji językowej- umiejętność wypowiadania  się na określony temat;

- wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

- wyrażanie swoich przeżyć w formie plastycznej;

- rozwijanie empatii;

- doskonalenie słuchu fonematycznego;

- poszerzenie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety;

- przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie;

- uwrażliwienie na emocje i odczucia innych;

- doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się na temat własnej rodziny, argumentacji;

- uwrażliwienie na los innych;

- zapoznanie z terminem „adopcja”;

- doskonalenie umiejętności przeliczania;

- doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.