Statystyki

 • Odwiedziło nas: 288177
 • Do końca roku: 42 dni
 • Do wakacji: 220 dni

Kontakt

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Małomic

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020  do Przedszkola im.Jana Brzechwy w Małomicach oraz określenia zasad rekrutacji i kryteriów

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610). Burmistrz Małomic  zarządza, co następuje:

 

§1.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019-2020  do Przedszkola im.Jana Brzechwy w Małomicach

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

1.Ustala sie zasady i kryteria rekrutacji.

2.Zasady i kryteria rekrutacji ujęte w Regulaminie rekrutacji do Przedszkola im.Jana Brzechwy w  M ałomicach stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia

 

§3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

§4

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Załącznik nr 1  do

                              Zarządzenia nr 11/2019

                           Burmistrz Małomic

                                 z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2019/2020 do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

04.02.2019

 

28.2.2019

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.03.2019

 .                     29.03.2019 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola  i dokumentów potwierdzających   spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.03.2019

 

05.04.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.04.2019

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.04.2019

 

30.04.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

6.05.2019

6.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsce do przedszkola - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  na wolne miejsca  wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

7.05.2019

14.05.2019

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola  i dokumentów potwierdzających   spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

7.05.2019

 

16.05.2019

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

6.06.2019

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

06.06.2019

 

11.06.2019

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

14.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Załącznik nr 2  do

                                  Zarządzenia nr 11/2019

                               Burmistrza Małomic                                                                     

                              z dnia 29 stycznia 2019 r.

Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola  im. Jana Brzechwy w Małomicach

 

Opracowany na podstawie:

 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610).

● Zarządzenie  Nr 11/2019  Burmistrza Małomc.z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym do przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice na rok szkolny 2019-2020

 

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa niniejszy regulamin.

 

§ 1

1. Do Przedszkola im.Jana Brzechwy w Małomicach w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Małomice.


2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od  trzech lat do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przy wolnych miejscach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło jeszcze 3 lat.

 

§ 2

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą:

● Dzieci 6 letnie   odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

● Dzieci już uczęszczające do przedszkola - w roku szkolnym 2018-2019 będą przyjmowane automatycznie,  na podstawie składanych przez rodziców u dyrektora przedszkola pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie wskazanym w harmonogramie . Deklaracje do pobrania w przedszkolu

● Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Małomice

● Dzieci 5 – cio , 4 letnie i 3 letnie  mające prawo do edukacji przedszkolnej  

 

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia/wniosek,   pobrana  bezpośrednio w placówce. Wniosek ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z ewentualnymi oświadczeniami i załacznikami  należy złożyć w przedszkolu w okresie wskazanym w harmonogramie
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 

§ 3

. Pierwszy etap rekrutacyjny.

 

   Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Małomice  i którym gmina ma obowiązek zapewnic możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość,każde po 10 pkt

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

-kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

-wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

-samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

 1. Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

 postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole

 nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 brane są pod uwagę dodatkowe kryteria ustalone przez dyrektora i Burmistrz Małomic:

-praca rodzica samotnie wychowującego dziecko  5 pkt

-praca obojga rodziców i   studia dzienne obojga rodziców po 4 pkt          

-deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy programowej 3 pkt

-rodzeństwo uczęszczające do przedszkola 2 pkt 

- dziecko w poprzednim r.szk. Poprzedzającym rekrutację zostało umieszczone na liście rezerwowej-1 pkt

 

 
§ 4

Przyjęcia dzieci spoza gminy  mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu

 postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami i nie mogą

 wpływać na zmianę liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych.

 

 

§ 5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego i prac komisji

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2.W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzi:

- trzech nauczycieli tego przedszkola

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić ;

             - Dyrektor przedszkola, w której działa komisja rekrutacyjna

             - osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola

             4.Dyrektor może dokonywać   zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany

               osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji

  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy

● weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

● weryfikowanie spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

● ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc), sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

● Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci . Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

● Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załącznikami do nich, ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

● Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

● Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenie komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

● Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu   komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

● Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawnienia informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjetych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodzicow, a   także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Podpisuja stosowne oświadczenia

● Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty i oswiadczenie woli przyjecia.

● Komisja rekrutacyjna po czynnościach rekrutacyjnych może wspólnie z dyrektorem, na podstawie złożonych przez rodzicow dokumentów dokonac podziału dzieci na grupy w poszczególnych budynkach,( grupy 5 godzinne i grupy funkcjonujacxe powyżej 5 godzin) uwzgledniając ; pracę obojga rodziców, samotnie wychowująca matke bądx ojca, rodzine zastepczą, dzieci dojeżdżające, niepełnosprawność oraz ewentualnie deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§7

Procedura odwoławcza

       1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

       2.Uzasadnienie    sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

       3.W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      4.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku

Do wniosku dołącza się dokumenty  określone przez organ prowadzący:

-oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności  oryginał,notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  

- dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata nalezy złozyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równowazne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j.Dz.U. Z 2016 r,poz .2046 , z poźn.zm) -oryginał,notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata  należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równowazne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j.Dz.U. Z 2016 r,poz .2046 , z poźn.zm) -oryginał,notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

-dla potwierdzenia, że andydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,-oryginał,notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- dlla potwierdzenia, że kandydat objety jest pieczą zastępczą nalezy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. Poz. 575 ze zm)oryginał,notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

 

Dla Potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych

oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej lub studiowanie w systemie dziennym,

 

 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.Klauzula ta stanowi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń . Przewodniczący Komisji może żądać dokumentów potwierdzajacych okoliczności zawartych w oświadczeniu, o których mowa powyżej
 2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 3. Wnioski , o przyjęcie do przedszkola,deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz oświadczenia do pobrania i złożenia w przedszkolu.

 

 

Uwagi;

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach,deklaracjach i oświadczeniach jest Przedszkole im.jana Brzechwy w Małomicach, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola mgr Renate Rynkiewicz.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem nalezytej staranności.

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Data ogłoszenia  ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data złożenia deklaracji w przedszkolu  i pieczęć przedszkola)        ….............................................................                                                                                                  

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI
W PRZEDSZKOLU  IM.JANA BRZECHWY W MA
ŁOMICACH

na rok szk......................................................

 Deklaruję kontynuację edukacji przedszkolnej mojego  dziecka  imię i nazwisko dziecka )…................................................................................................................

I. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

 

DANE OSOBOWE DZIECKA

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

 

Data urodzenia

 

Nazwisko

 

 

 

 

Drugie imię

 

 

Miejsce urodzenia

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

Gmina

 

 

Miejscowość

 

Ulica

 

 

nr domu

 

Kod pocztowy

 

 

Poczta

 

 MIEJSCE ZAMELDOWANIA DZIECKA

 

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

Gmina

 

 

Miejscowość

 

Ulica

 

 

nr domu

 

 

Kod pocztowy

 

 

Poczta

 

                                     

Gdzie wysłać powiadomienie o obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym , jeśli miejsce zamieszkania  dziecka jest inne niż zameldowania ( spoza gminy Małomice).dane przedszkola w miejscu zameldowania.........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

Informacja o zatrudnieniu          pracuje (tak/nie)                            pracuje ( tak/nie)                                miejsce zatrudnienia

Wstawić odpowiedź

 

 

 

 

 

Numery telefonów kontaktowych

Zakład pracy

 

 

Telefon komórkowy

Telefon domowy

 

Zaznaczyć odpowiednie w odpowiedniej kolumnie i wierszu  poniżej

Sugerowana grupa/siedziba

Zaznaczyć X  odpowiednie

Dzienna ilość  godzin ( powyżej 5 godz dla dzieci 3-5  lat  płatne 1 zł/godz )

Małomice, PP Chrobrego 8 

 

5 godz      /      powyżej 5 godz

                /

Dla grupy w PP 6 latków 'O” zmiana '

I zmiana       /      II zmiana

5 godz      /      powyżej 5 godz

                /

MOK ul.Szkolna 

 

5 godz ( czas funkcjonowania grupy)           

Bobrzany

 

5 godz  (czas funkcjonowania grupy)    

 

Czy dziecko będzie korzystało z pełnego wyżywienia

-pełne wyżywienie zapewnia PP Chrobrego 8

tak

Nie

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU , sugestie  ( jeśli nastąpiła istotna zmiana

 

 

 

 

 

 

1.Akceptuję warunki opieki nad dzieckiem i wynikające z tego prawa i obowiązki zawarte w STATUCIE  Przedszkola, Regulaminach i Procedurach.

2. Przy udziale dziecka w bezpłatnych zajęciach dodatkowych (  muzyczno –ruchowe, korekcyjne,logopedyczne, religia,inne ) zobowiązuje się do opłacenia 1 zł, za każdą godzinę pozostawienia dziecka w przedszkolu w ramach uzupełnienia podstawy programowej o czas realizacji zajęć dodatkowych.

Deklaracja obowiązuje jeden rok przedszkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia  następnego roku szkolnego

.Administratorem danych zawartych w deklaracji jest Przedszkole im.jana Brzechwy w Małomicach reprezentowane przez dyrektora przedszkola . Dane osobowe podlegająochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO )  przy przyjęciu dziecka do przedszkola wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych ww. formularzu wynikających z obowiązującego prawa  oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody ( odpowiednie podkreslić ) ,na umieszczenie wizerunku dziecka z imprez na stronie internetowej przedszkola lub w gazecie

Świadomy odpowiedzialności karnejoświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Miejscowość / dnia:……………….............

 

Podpis czytelny: matki ……….………………………….. ojca………………………………………………...

 

bądź prawnych opiekunów

 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE  WSZYSTKICH RUBRYK, PÓL I WYKROPKOWANYCH MIEJSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

 (Data złożenia, pieczęć placówki) ..................                                  Wypełnia przedszkole

 

KARTA ZGŁOSZENIA  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY ………………………… od dnia .............................. 20........r.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola  im. Jana Brzechwy w Małomicach  

I. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

 

Data urodzenia

 

Nazwisko

 

 

 

 

Drugie imię

 

 

Miejsce urodzenia

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

Gmina

 

 

Miejscowość

 

Ulica

 

 

nr domu

 

Kod pocztowy

 

 

Poczta

 

 MIEJSCE ZAMELDOWANIA DZIECKA

 

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

Gmina

 

 

Miejscowość

 

Ulica

 

 

nr domu

 

 

Kod pocztowy

 

 

Poczta

 

 

                                   

Gdzie wysłać powiadomienie o obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym , jeśli miejsce zamieszkania  dziecka jest inne niż zameldowania ( spoza gminy Małomice).dane przedszkola w miejscu zameldowania.........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

DANE OSOBOWE

OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zatrudnieniu          pracuje (tak/nie)                            pracuje ( tak/nie)

 

 

 

Wstawić odpowiedź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numery telefonów kontaktowych

 

 

 

Zakład pracy

 

 

 

 

 

 

Telefon komórkowy

Telefon domowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznaczyć odpowiednie w odpowiedniej kolumnie i wierszu  poniżej

 

 

Sugerowana grupa/siedziba

Zaznaczyć X  odpowiednie

Dzienna ilość  godzin ( powyżej 5 godz dla 3-5 latków płatne 1 zł/godz )

Małomice, PP Chrobrego 8 

 

5 godz             powyżej 5 godz

Dla grupy w PP 5-6 latków 'O” zmiana '

I zmiana                II zmiana

5 godz             powyżej 5 godz

MOK ul.Szkolna

 

5 godz ( czas funkcjonowania grupy)           

Bobrzany 3,4,5,6 Latki)

 

5 godz  (czas funkcjonowania grupy)    

               

 

Czy dziecko będzie korzystało z pełnego wyżywienia

-pełne wyżywienie zapewnia PP Chrobrego 8

tak

nie

 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w

przedszkolu np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie , trudności , zainteresowania,zdolności,inne sugestie, wskazówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.DANE UZUPEŁNIAJĄCE  

  Prosimy zaznaczyć TAK lub NIE

 

 Kryteria ustawowe ,każde po 10 pkt

TAK

NIE

Pkt komisji

 1.  

Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

Oświadczenie – do pobrania  w przedszkolu

TAK

NIE

 

 1.  

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością # - dołączyć orzeczenie