• Odwiedziło nas: 185956 osób
 • Do końca roku: 38 dni
 • Do wakacji: 211 dni
Czwartek, 2017-11-23
Imieniny:
Adeli, Felicyty

Regulamin rekrutacji

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja » Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2016/2017 » Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola   Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach

 

Opracowany na podstawie:

 •  Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada r. w sprawie  sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu ekrutacyjnym,składu i szczegółowych zdań  komisji rekrutacyjnej,szczegółowego trybu i te9minów pezprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego
 • Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 58/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r

 

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa niniejszy regulamin.

 

§ 1

1.Do Przedszkola Publicznego im.Jana Brzechwy w Małomicach w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Małomice 


2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia we wrześniu trzech lat do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przy wolnych miejscach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło jeszcze pełnych 3 lat.

 

§ 2

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą:

-  Dzieci 6 letnie  odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

- Dzieci   5 – cio i 4 letnie mające prawo do edukacji przedszkolnej oraz w miare wolnych miejsc w przedszkolu dzieci 3 letnie , które w miesiącu wrześniu w roku, na który jest prowadzona rekrutacja, mają ukończone 3 lata.

- Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Małomice

-Dzieci już uczęszczające do przedszkola - w roku szkolnym 2015 /2016 będą przyjmowane automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie składanych przez rodziców u dyrektora przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

2.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia/wniosek, który może być pobrany  bezpośrednio w placówce. Wniosek ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z ewentualnymi oświadczeniami i załacznikami  należy złożyć w przedszkolu w okresie od 1 marca danego roku do 31 marca .
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 

§ 3

. Pierwszy etap rekrutacyjny.

 

   Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Małomice  przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

-kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

-wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

-samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

 postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole

 nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora i Burmistrz Małomic:

-praca rodzica samotnie wychowującego dziecko  5 pkt

-praca obojga rodziców i   studia dzienne obojga rodziców po 4 pkt          

-deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy programowej 3 pkt

-rodzeństwo uczęszczające do przedszkola 2 pkt 

 

 
§ 4

Przyjęcia dzieci spoza gminy  mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu

 postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami i nie mogą

 wpływać na zmianę liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych.

 

 

§ 5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego i prac komisji

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2.W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzi:

- trzech nauczycieli tego przedszkola

             3.W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić ;

- Dyrektor przedszkola, w której działa komisja rekrutacyjna

- osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola

 4.Dyrektor może dokonywać  zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji

 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy

 • weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,
 • weryfikowanie spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 •  Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci . Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

-  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załącznikami do nich, ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

-  Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

-  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenie komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

-  Prace komisji SA prowadzone, jeżeli w posiedzeniu  komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

-  Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawnienia informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjetych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodzicow, a  także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

-    Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty i oswiadczenie woli przyjecia.

 

 

 

 

 

§7

Procedura odwoławcza

       1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

       2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. .

 

 

 

§8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Do wniosku dołącza się dokumenty  określone przez organ prowadzący:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),

oświadczenie o zatrudnieniu,

oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 3. Wnioski , o przyjęcie do przedszkola,deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz oświadczenia do pobrania w przedszkolu.

 

 

 

                       Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

 1. Pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych -od 1 marca 2016. do 30 marca 2016. oraz w postępowanie uzupełniającym w terminie od 9.04.16 – 16.04.2016 (w przedszkolu przy ul.Chrobrego 8)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów od 01.04.2016-06.04.2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od 17.04.2016- 23.04.2016
3. Wywieszenie w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola i niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 18.04.2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27.05.2016
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola /kontynuacji edukacji przedszkolnej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od 21.04.2016 do 26.04.2016 oraz w uzupełniającym od 30 .05.2016 do 02.06.2016
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym 29.04.2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym 06.06.2016 r


Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Data ogłoszenia  .............................................................