• Odwiedziło nas: 188896 osób
 • Do końca roku: 13 dni
 • Do wakacji: 186 dni
Poniedziałek, 2017-12-18
Imieniny:
Bogusława, Gracjana

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2016/2017

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja » Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 58/2016  

Burmistrza Małomice z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice na rok szkolny 2016/2017r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 14 ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice na rok szkolny 2016/2017, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice na rok szkolny 2016/2017, określony w załączniku nr 2 io niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektor przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice oraz Sekretarzowi Gminy Małomice

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                                                                          Burmistrz Małomic

                                                                                                                                                Małgorzata Janina Sendecka

 

 

                                                                                                                                                      Załącznik nr 1

                                                                                                                                                     do Zarządzenia Burmistrz Małomic

                                                                                                                                                     z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

 

zarządza się, co następuje:


W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi
  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu
  rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 oraz w postępowaniu
  uzupełniającym od dnia 9 kwietnia 2016 r. do dnia 16 kwietnia 2016 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt
  1     oraz    wykonanie    przez    przewodniczącego    komisji    rekrutacyjnej     czynności
  wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia    01
  kwietnia 2016 r. do dnia 06 kwietnia 2016 r.   oraz w postępowaniu uzupełniającym od
  dnia 17 kwietnia 2016 r. do dnia 23 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie   do   publicznej   wiadomości   przez   komisję   rekrutacyjną   listy   kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 18 kwiecień 2016 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27 maja 2016 r.
 4. Potwierdzenie   przez   rodzica  kandydata   woli   przyjęcia   do   przedszkola  w  postaci
  pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 kwietnia 2016 r. do 26
  kwietnia 2016 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od 30 maja 2015 r. do 02 czerwca
  2016 r.
 5. Podanie   do   publicznej   wiadomości   przez   komisję   rekrutacyjną   listy   kandydatów
  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym   29 kwietnia
  2016 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym 6 czerwca 2016 r.

 

                                                                                                                                           Załącznik nr 2

                                                                                                                                           do Zarządzenia Burmistrz Małomic

                                                                                                                                            z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Malomice.

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

 

zarządza się, co następuje:

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

1.   Składanie   wniosków   o   przyjęcie   do   szkół   podstawowych   wraz   z   dokumentami

     potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

     w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. oraz w

     postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 23 maja 2016 r.

2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt

      1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w

     art. 20t ust. 7 u.s.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 kwietnia 2016 r. do dnia

     21 kwietnia 2016 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od 24 maja 2016 r. do 27 maja 2015 r.

3.    Podanie   do   publicznej   wiadomości   przez   komisję   rekrutacyjną   listy   kandydatów
       zakwalifikowanych     i     kandydatów     niezakwalifikowanych     -     w     postępowaniu
      rekrutacyjnym w dniu     5 maja 2016 r.  oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 10
      czerwca 2016 r.

 4.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w

      postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja 2016 r. do

      13 maja 2016r     
      oraz w postępowaniu uzupełniającym od 13 czerwca 2016 r. do  17 czerwca 2016 r.

5.     Podanie  do  publicznej   wiadomości   przez  komisję  rekrutacyjną   listy  kandydatów
        przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym 16 maja 2016 r.
       oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Przeczytaj także